Tisková zpráva

Členové Církve v Evropě poskytují podporu a pomoc uprchlíkům

Všechny země v území Evropa se podílejí na humanitárním úsilí již ode dne, kdy krize vypukla

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v území Evropa se aktivně podílí na humanitárním úsilí v reakci na uprchlickou krizi způsobenou nynějším ozbrojeným konfliktem na kontinentě. Jak bylo zmíněno v předchozím oficiálním prohlášení, Církev se již od samého počátku okamžitě zapojila do humanitárního úsilí a poskytuje pomoc jak přímo prostřednictvím svých členů, tak ve spolupráci s dalšími humanitárními organizacemi.

Ukraine crisis 01
Ukraine crisis 01
Kamion snákladem humanitární pomoci, kterou shromáždila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v německém Frankfurtu. Tyto potřeby byly doručeny uprchlíkům v Maďarsku a Rumunsku.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Členové Církve jsou pravidelně učeni, aby se stali soběstačnými a byli připraveni reagovat na krizové situace. Rovněž jsou učeni, se řídili příkladem Ježíše Krista. Ten všechny vyzýval, aby se v maximální míře snažili pomáhat chudým a potřebným. Starší Massimo De Feo, jeden z vedoucích představitelů Církve v Evropě, potvrzuje, že všichni lidé mohou prostřednictvím pomoci druhým získávat více sil a určitý cíl. „Když se lidé zaměřují na to, aby sloužili bližnímu, pracují na Pánově díle a lépe poznávají Spasitele. Tím, že dáváme druhým, dosahujeme osobní obrody a nacházíme sílu.“

Dalším aspektem, který přispěl k rychlé reakci, je skutečnost, že některým evropským členům Církve samotným zanechali jejich předkové ‚uprchlický odkaz‘. Pomáhat lidem v podobné situaci je jim v nitru opravdu velmi blízké. Kongregace Církve po celé Evropě již od prvního dne sestavovaly výbory pro nouzové situace a začaly poskytovat tolik potřebnou pomoc. Vedoucí představitelé a představitelky Církve v Evropě – známí jako územní sedmdesátníci a územní poradkyně pro organizace – začali koordinovat místní humanitární úsilí, aby zajistili, že pomoc, která bude poskytnuta, bude odpovídat skutečným potřebám v dané oblasti. Předsednictvo území Evropa tuto práci koordinuje na úrovni celého území a místní vedoucí ji koordinují a poskytují poradenství ve vlastní zemi. Předpokládá se, že koordinace této humanitární pomoci bude představovat dlouhodobé úsilí.

Julia Wondrová, která pochází z Rakouska a která v rámci působení jako územní poradkyně pro organizace slouží v několika zemích Evropy, hovořila o ochotě členů Církve a dalších lidí pomáhat. ‚Možnost být svědkem lásky a touhy pomáhat zanechává v člověku hluboký dojem. Srdce lidí k sobě navzájem lnou. Děti a rodiny ve Spojeném království se snaží zasílat povznášející poselství plná naděje prostřednictvím sociálních médií rodinám, které procházejí těžkým obdobím. Sestry z Pomocného sdružení (organizace žen v Církvi) z Polska a z Rumunska jsou neustále v jednom kole, když lidi v nouzi zásobují přikrývkami, plenkami, léky a dalšími potřebami. Jsou součástí sdružení, které skutečně pomáhá,‘ dodává.

Jedním z jednoduchých příkladů okamžité pomoci, kterou Církev poskytla s využitím již existujících prostředků, byla reakce na situaci v Berlíně na samém počátku nynější krize. Mladí misionáři na plný úvazek, kteří slouží v této oblasti, byli rozmístěni na vlaková nádraží po celém městě, a s velkým plakátem s nápisy v jazycích, kterými mluví, začali pomáhat těm, kteří přijížděli z válečné zóny, aby se zorientovali, našli další dopravu, zjistili, jaká pomoc je k dispozici, a s dalšími záležitostmi.

Ukraine crisis 02
Ukraine crisis 02
Misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytují pomoc s orientací uprchlíkům přijíždějícím do německého Berlína.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

O několik dní později se z německého Frankfurtu nad Mohanem vydaly na cestu do Maďarska a Rumunska dva kamiony naložené potřebami, které Církev připravila. Součástí zásilky bylo tisíc spacích pytlů, pět set skládacích lůžek a deset stanů, které budou distribuovány uprchlíkům, kteří do zmíněných zemí dorazili. Distribuci koordinuje humanitární organizace Latter-day Saint Charities. Zmíněné potřeby budou distribuovány prostřednictvím několika nevládních organizací, které jsou již na místě, a to Maltézským řádem a Červeným křížem v Maďarsku a Jezuitskou službou uprchlíkům v Rumunsku.

Ukraine crisis 03
Ukraine crisis 03
Misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytují pomoc s orientací uprchlíkům přijíždějícím vlakem do německého Berlína.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker, který v Evropě řídí úsilí zaměřené na sociální péči a podporu soběstačnosti, vysvětluje, že „organizace Latter-day Saint Charities se v současné době aktivně zapojuje do humanitárního úsilí spolu s partnerskými a většími nevládními organizacemi na Ukrajině, v Moldavsku, v Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku, aby jim pomáhala v jejich úsilí o poskytování rychlé humanitární pomoci těm, kteří trpí“. Ujišťuje, že Církev je pevně odhodlána pomáhat potřebným a že organizace Latter-day Saint Charities se na tomto úsilí aktivně podílí. „Vybízíme členy po celém světě, aby se v rámci svých církevních a místních společenství nezávisle zapojili do činností, které by podle jejich názoru mohly tomuto úsilí napomáhat,“ dodává.

Členové Církve z několika kůlů (které jsou obdobou diecézí) z celého Německa zajistili až 1200 míst k ubytování, které jsou připraveny pro ty, kteří byli vysídleni v důsledku ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o členy Církve, či nikoli. Tato bezplatně dostupná místa k ubytování se nacházejí v domovech členů Církve a zůstanou k dispozici pro krátkodobé nebo dlouhodobé pobyty.

Ukraine crisis 04
Ukraine crisis 04
Potřeby pro uprchlíky jsou připraveny k nakládce do kamionu, který míří do Maďarska a Rumunska. Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, některé z těchto potřeb nakupuje askladuje a koordinuje jejich dodávky s dalšími humanitárními organizacemi, které poskytují pomoc na místě.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

V Polsku asi dvě stě členů z pěti odboček (menších kongregací) Církve spojilo své síly nejen mezi sebou navzájem, ale také s nečleny a sousedy, aby lidem v nouzi mohli společně nabídnout 140 míst k ubytování. Osmdesát šest z nich je k dispozici v samotném Krakově. Jednou z těch, kteří toto ubytování využívají, je žena, která není členkou Církve a je v osmém měsíci těhotenství. Její manžel, člen Církve, je stále ve své vlasti.

Očekává se, že Polsko bude jednou z evropských zemí, která zažije větší příliv uprchlíků. David Chandler, president Polské misie Varšava, řekl, že „Poláci možná více než kterýkoli jiný národ na zemi chápou tragédii, která se odehrává. Díky svému nezlomnému duchu a neochvějnému odhodlání navzájem si pomáhat v dobách konfliktů a zkoušek jsou schopni a připraveni podat pomocnou ruku svým ukrajinským bratrům a sestrám, kteří hledají útočiště v Polsku. S pochopením, které nemá obdoby, odpovídají na výzvu poskytnout emocionální, fyzickou a duchovní pomoc těm, kteří hledají útočiště. Jejich společné úsilí dalo vzniknout hlubokému pocitu jednoty, který je hmatatelný a zároveň inspirující, zatímco následují příklad Spasitele, který ‚chodil, dobře čině…; nebo Bůh s ním byl‘ (Skutkové 10:38).“

Mnoho církevních kongregací v Rakousku, Německu a Švýcarsku se připravuje na poskytování přímé podpory kongregacím Církve v Polsku, které se nacházejí poblíž východní hranice, aby mohly být co nejlépe připraveny na očekávaný prudký nárůst počtu uprchlíků, kteří budou do těchto oblastí přicházet.

Peter Huber ze sboru Pratteln z kůlu Bern Švýcarsko (sbor představuje větší kongregaci) je členem rady pro pomoc v nouzových situacích, která byla v území Evropa ustanovena. Tato rada, která je složena z různých místních výborů, pomáhá koordinovat církevní humanitární úsilí v rámci území. Na činnosti těchto výborů se jako dobrovolníci podílejí členové Církve z několika zemí. Jedním z těchto dobrovolníků je i Peter Huber. Zamýšlí se nad tím, jakou pomoc mohou členové Církve z jednotlivých kongregací a míst poskytnout. „Církev nemusí, a ani nemůže řešit všechny problémy, kterým čelíme. Stále však existuje mnoho dosud nevyužitých příležitostí, kde mohou místní členové poskytnout rychlou pomoc. Proto je zásadní zapojit se a koordinovat své úsilí s místními charitativními organizacemi, pomáhat druhým se sbírkami potřeb a zásob, které mohou být odeslány později, a pak je rovněž zapotřebí rozpoznat další možné oblasti, v nichž bychom mohli poskytnout pomoc.“

Ukraine crisis 05
Ukraine crisis 05
Členové a vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z několika zemí z území Evropa se setkávají prostřednictvím technologií na každodenní schůzce výboru pro pomoc vnouzových situacích.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

V Praze se pracovníci i studenti z Cumorah Academy, neziskové nadace, která působí jako církevní středisko zaměřené na pomoc veřejnosti, také rozhodli přijmout několik uprchlíků a poskytnout jim dočasné bydliště. Dosud bylo využito asi patnáct míst a očekává se, že během příštích čtyř dnů bude využito dalších dvacet. Cumorah Academy také poskytuje finanční prostředky – které pocházejí od jejích sponzorů – mnoha dalším uprchlíkům, kteří do země přijíždějí. Vzhledem k tomu, že většinu pedagogického sboru tvoří odborníci ve svém oboru, nabízejí tito lidé svůj čas a znalosti, aby dokázali spojit uprchlíky s dalšími mezinárodními organizacemi, které mohou zajistit dlouhodobé řešení jejich potřeb. Nabízejí také podporu v oblasti duševního zdraví a organizují dobrovolníky, kteří žijí v USA a kteří plánují přijet do Evropy a poskytovat během této uprchlické krize pomoc.

Díky misionářskému programu Církve se mnozí bývalí misionáři, kteří sloužili ve východoevropských zemích, opět spojují se svými misionářskými kolegy a společně hledají způsoby, jak přemístit uprchlíky do Německa a do dalších evropských zemí. Skutečnost, že hovoří plynně jazyky, jimiž se mluví v nejvíce postižených zemích, představuje velmi užitečnou dovednost, díky níž je možné rozpoznat nejnaléhavější potřeby a krizové situace.

Na Ukrajině poskytují členové předsednictva kůlu Kyjev podporu členům Církve, kteří žijí na území tohoto kůlu. Komunikace mezi vedoucími a členy je tam dobře zorganizována. Členové předsednictva kůlu tráví celý den na cestách a doručují tolik potřebné zásoby jednotlivcům a rodinám. Spolupráce členů Církve napříč Evropou představuje stejně jako úsilí vyvíjené mnoha dalšími lidmi změnu k lepšímu. V tomto konkrétním případě pochází pomoc pro kůl Kyjev přímo z kůlu Vídeň Rakousko. Sbírku a třídění materiální a potravinové pomoci koordinují členové tohoto kůlu a následně se tyto potřeby zasílají církevním vedoucím v Kyjevě, kteří je poté distribuují tamějším členům.

Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí, jsou členové Církve v Evropě vyzýváni, aby přispívali organizacím ve svých vlastních zemích a spolupracovali s nimi a aby se v co největší možné míře vyhýbali cestám přímo do oblastí, v jejichž blízkosti ozbrojený konflikt probíhá. Členové Církve v Evropě jsou také vybízeni k celodenní modlitbě a půstu v neděli 6. března 2022. Další členové z celého světa, kteří si přejí pomoci, jsou vyzýváni, aby tak učinili prostřednictvím svých vlastních kongregací nebo přispěli do církevního Fondu humanitární pomoci. Prostředky z něj budou využity ke zmírnění dopadů této krize a dalších mimořádných situací.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.