Tisková zpráva

„Nejsem sám": Jak oběti zneužívání či týrání dosáhly uzdravení díky víře a společenství

„Tyto skupiny nejsou pouhou položkou na nástěnce v našich kaplích. Jsou to opravdové, živé skupiny, které v našem světě představují opravdovou potřebu.“ O tato slova se podělil jeden z členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z Francie, který nedávno absolvoval setkání první podpůrné skupiny pro oběti sexuálního zneužívání nebo týrání z řad mužů, kterou Církev zřídila v Evropě.

<p>Image 1</p>Download Photo

V této on-line skupině, řízené podle zásad založených na evangeliu Ježíše Krista a vedené dobrovolníky z řad členů, kteří jsou certifikovanými terapeuty, se setkávali Svatí posledních dnů z různých francouzských kůlů po dobu 12 týdnů, aby mohli diskutovat o způsobech, jak překonat traumata z minulosti. V závěru tohoto dvanáctitýdenního programu hovořili účastníci o útěše, kterou jim přinesl, a o nutnosti tento program absolvovat, aby dosáhli uzdravení z následků zneužívání či týrání.

„Přemýšlel jsem, jestli jsem na správném místě. Lámal jsem si hlavu nad tím, co tady najdu a co mám očekávat,“ uvedl jeden z účastníků. „Tato skupina představuje místo plné lásky a podpory. Je zhmotněním podstaty evangelia a Kristovy lásky.“

Účastníci se předtím, než se stali součástí podpůrné skupiny, blíže neznali, ale sblížili se, zatímco každý týden diskutovali o rozličných tématech. V minulých letech vytvořily Služby sociální péče a soběstačnosti a organizace Family Services v území Evropa-střed mnohé materiály a zdroje s cílem poskytnout je obětem, církevním vedoucím a členům a pomoci jim lépe předcházet případům sexuálního zneužívání a sloužit těm, kteří mu byli vystaveni. Tyto materiály a zdroje jsou k dispozici na zvláštní domovské stránce LifeHelpEurope.org, kterou pro Evropu připravily církevní Služby sociální péče a soběstačnosti. Na této stránce jsou dostupné konkrétní materiály a zdroje zajišťující naplňování potřeb v jednotlivých evropských zemích spolu s možností, aby se oběti účastnily setkání podpůrné skupiny ve svém jazyce.

Účastníci setkání podpůrné skupiny se lišili věkem, prostředím, z nějž pocházejí, i svými stanovisky, ale prostřednictvím svých zkušeností a díky uzdravující moci Ježíše Krista našli společnou řeč. V závěru naplánovaného časového rámce účastníci uvedli, že nejsou připraveni ukončit diskuse, během nichž se tolik sblížili, a že se budou setkávat i po uplynutí oněch původně plánovaných 12 týdnů.

„Mezi námi všemi se vytvořilo určité pouto. Vzpomínám si, jak byl na prvním setkání každý nesmělý, ale teď, po našem posledním setkání, si stěží dokážeme představit, že se spolu rozloučíme,“ uvedl jeden z účastníků. „Pociťoval jsem spoustu lásky. Pociťoval jsem, že mi druzí naslouchají. Vytvořilo se mezi námi toto nezlomné pouto, které nám již nic nevezme. Tato skupina je nesmírně důležitá a umožňuje nám, abychom se dali znovu dohromady.“

Mnohé z obětí zneužívání čelí těmto těžkostem samy a často také vyhledávají odbornou pomoc, jako například individuální terapie. Cílem místních vedoucích a církevní organizace Family Services je pomoci obětem odhalit přínosy toho, když se v rámci snahy přemoci společné obtíže spoléhají na druhé. Ačkoli žádná situace není totožná s jinou, účastníci setkání skupiny spolu souzněli a nalezli lásku, o níž se píše v Bibli.

„V tomť zjevena jest láska Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho.“ 1. Janova 4:9

Jeden z účastníků uvedl: „Neuvědomoval jsem si, jak moc tuto skupinu potřebuji. Hodně jsem na sobě předtím pracoval, ale tato skupina mi pomohla porozumět tomu, odkud pramení některé mé problémy. Uvědomil jsem si, jak moc zneužívání a týrání, jemuž jsem byl vystaven, ovlivňuje můj život, ale také jsem si uvědomil, že v tom nejsem sám.“

Dalším cílem této skupiny bylo lépe vyškolit církevní vedoucí, kteří slouží místním kongregacím a pomáhají obětem zneužívání či týrání. Vedoucí diskuse a účastníci diskutovali o tom, jak mohou jejich vedoucí těmto obětem lépe sloužit – například tím, že je povzbudí, aby vyhledaly odbornou pomoc; tím, že zajistí, aby se cítily dobře, prostřednictvím toho, že na ně nebudou vyvíjet tlak; tím, že s nimi budou v pravidelném kontaktu; a tím, že se ujistí, že tyto oběti vědí, že jsou milovány a nejsou samy. Účastníci byli během posledního setkání skupiny povzbuzeni, aby vyzvali vedoucí ve své kongregaci, manželské partnery nebo ty, kteří jim poskytují podporu, aby se seznámili s pokrokem, kterého v rámci tohoto programu dosáhli. Církevní vedoucí doufají, že se setkání těchto skupin zaměřených na pomoc obětem zneužívání či týrání budou po celém světě pořádat i nadále.

„I další muži, jako jsme my, prožili situace, kterým rozumíme,“ uvedl jeden z účastníků. „Můžeme si navzájem pomáhat a vrhnout světlo na to, čím jsme si prošli. Nejen vrhnout světlo na to, co se děje v temnotě, ale také světlo pokoje a porozumění.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.