Tisková zpráva

Aktualizace Všeobecné příručky ze srpna 2021

4. srpna 2021 bylo zveřejněna zatím poslední řada aktualizací anglické verze Všeobecné příručky: Služba v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Mezi tyto aktualizace patří jedna nová kapitola, dvě přepracované kapitoly, jedna rozšířená kapitola a mnoho aktualizovaných administrativních pravidel. Také se k nim řadí menší úpravy provedené v dalších kapitolách.

Handbook01Download Photo

Tyto aktualizace byly zveřejněny v angličtině na stránkách ChurchofJesusChrist.org a v aplikaci Knihovna evangelia. V nadcházejících měsících budou přeloženy do dalších jazyků. Očekává se, že celá příručka bude v angličtině aktualizována do konce letošního roku.

Tato revize příručky, která započala v únoru 2020, probíhá pod vedením Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů.

Nejpodstatnější úpravy jsou uvedeny níže.

  • Kapitola 4: „Vedení a rady v Církvi Ježíše Krista.“ Název byl změněn, aby zahrnoval slova „a rady“. Kapitola byla rozšířena, aby zahrnovala všeobecné informace o radách, včetně informací, které byly dříve uvedeny v kapitole 7.
  • Kapitola 5: „Generální a územní vedoucí.“ Tato nová kapitola popisuje práci a zodpovědnosti generálních a územních vedoucích a rad Církve. Také objasňuje zodpovědnosti týkající se nového povolání územních poradkyň pro organizace. Poznámka: Vzhledem k tomu, že byla přidána nová kapitola 5, se z dřívější kapitoly 5 („Vedoucí kůlu“) nyní stala kapitola 6. Dřívější kapitola 6 („Biskupstvo“) je nyní kapitolou 7. Obsah kapitoly 7 („Rady v Církvi“) je nyní obsažen v kapitolách 4 a 29.
  • Kapitola 20: „Činnosti a akce.“ Tato přepracovaná kapitola zahrnuje možnost zorganizovat ve velkých sborech výbor sboru pro činnosti a akce, objasňuje pokyny týkající se konání činností a akcí během pondělních večerů v jednotkách svobodných dospělých, aktualizované pokyny týkající se činností a akcí na úrovni více kůlů či na úrovni území a aktualizovaná pravidla týkající se konferencí Pro posílení mládeže (FSY).
  • Kapitola 30: „Povolání v Církvi.“ Tato přepracovaná kapitola obsahuje pokyny týkající se toho, že je-li to možné, mají členové sloužit ve svých povoláních dostatečně dlouho na to, aby si dokázali vytvořit pevné vztahy s těmi, kterým slouží. Kapitola také vysvětluje, kdo může povolávat a ustanovovat referenty kůlu a sboru.

Další nový a aktualizovaný obsah

Biskupstva a předsednictva kůlu mohou nyní mít až dva pomocné výkonné tajemníky, kteří pomáhají výkonným tajemníkům sboru či kůlu v jejich povinnostech. Další informace jsou uvedeny v oddílech 6.4.1 a 7.3.

V novém hesle týkajícím se uprchlíků se píše, že Svatí posledních dnů „v rámci své zodpovědnosti pečovat o potřebné… nabízejí svůj čas, talenty a přátelství, aby přivítali uprchlíky jako členy společnosti, jejíž jsou součástí“. Toto heslo odkazuje čtenáře na stránky ChurchofJesusChrist.org/refugees. Samostatný oddíl s názvem „Imigrace“ (dříve nazvaný „Emigrace členů“) klade důraz na to, že tentýž vstřícný postoj se má zaujímat i vůči imigrantům.

Byl aktualizován oddíl s názvem „Politická a občanská angažovanost“. „Členové nemají v politických záležitostech jeden druhého soudit,“ píše se v něm. „Věrní Svatí posledních dnů mohou být příslušníky různých politických stran a volit různé kandidáty. V církevním prostředí se mají všichni cítit vítáni.“ (Přečtěte si podobné vyjádření, které pronesl president Dallin H. Oaks na generální konferenci v dubnu 2021.)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.