Tisková zpráva

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z Evropy hovoří o tom, co pro ně znamená generální konference

Miliony lidí po celém světě se budou 5. a 6. října účastnit pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Zatímco dotázat se více než půl milionu členů žijících v Evropě je téměř nemožné, díky rozhovorům vedeným po celém kontinentě se tito členové dělí o to, proč si generální konference cení.

Členové se konference účastní, protože věří, že řečníci jsou Boží mluvčí. Pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je generální konference příležitostí vyslechnout si prostřednictvím novodobého proroka Russella M. Nelsona vůli Boží.

 

Pro Gorana Štrbačkiho, nového člena ze srbského Bělehradu, je tudíž generální konference důležitou událostí. „Každých šest měsíců máme výsadu naslouchat prorokovi a apoštolům, kteří nám přinášejí poselství od Otce. Toto je doba, kdy k nám Bůh hojně hovoří, a já u toho chci být, abych si to vyslechl.“

Pololetní konference sestává z pěti zasedání, která jsou plná rad a poselství od vedoucích Církve. Členové přirovnávají příležitost vyslechnout si novodobé proroky k příležitosti slyšet Mojžíše, Abrahama, Petra nebo Pavla v biblických dobách.

Goran Štrbački vysvětluje, že právě žijící proroci jsou tím, co ho přivedlo do Církve. „Už když jsem měl své první lekce o evangeliu, jsem věděl, že Bůh v minulosti povolával proroky, aby učili Jeho lid.  Proto mi přišlo normální mít proroky i v naší době, aby nás vedli. Věřím, že Prorok, jeho rádci a Dvanáct apoštolů, které v Církvi máme, nejsou jen pokusem o napodobení organizace prvotní Církve, ale že to jsou skuteční učedníci Pána Ježíše Krista, které On sám povolal a kteří mají Jeho pravomoc učit Boží děti.“

Bratr Savic ze Srbska souhlasí s tím, že generální konference není určena jen členům Církve. „Poselství, která získáváme skrze proroky a apoštoly, nejsou seslána jen nám jako Kristově Církvi, ale jsou určena i celému světu.“ To ho vede k tomu, aby k účasti zval i druhé. „Když jsem ke sledování generální konference pozval ty, kteří nejsou členy Církve, každý z nich mi řekl, že poselství byla jasná, povznášející a radostná.“

„Mám silné svědectví o božském povolání našeho proroka a apoštolů,“ říká Daniel Ašler z Celje ve Slovinsku. „Každý den se těším na příští generální konferenci a čekám, co dalšího mi Pán řekne, abych udělal, jak se mám stát lepším a jak se mohu Jemu a Jeho Synovi přiblížit.“

Matthew Roberts z Anglie říká, proč se na konferenci těší on. „Když pomyslím na to, že máme příležitost získat zjevení od Spasitele skrze Jeho ustanovené služebníky, naplňuje mě to útěchou. Je to pro mě osobně důležité, zatímco usiluji o to, abych byl lepším manželem, otcem a následovníkem Krista.“

Generální konference také členům Církve umožňuje nacházet odpovědi na jejich otázky. Nancy Bertilsonová ze Švédska vysvětluje: „V dubnu 2016 jsem se již mnoho let modlila za některé osoby, které pro mě mnoho znamenají. Když mluvil starší Holland, získala jsem pevné ujištění podobné ohni hořícímu v mém srdci, že Bůh mou modlitbu zodpoví.“

Nancy Bertilsonová vysvětluje, že naslouchání konferenci ve vlastním jazyce je ještě působivější. „O několik týdnů později jsem šla ve své krásné rodné zemi na procházku a rozhodla jsem se poslechnout si tento proslov ještě jednou. Rozhodla jsem se poslechnout si ho ve švédštině. Byl to pro mě ještě mocnější zážitek. Modlím se ve švédštině, učím ve švédštině a vydávám svědectví ve švédštině. Tentokrát mi poselství v mém vlastním jazyce vstoupilo hlouběji do srdce. Vím, že mé modlitby budou zodpovězeny.“

Členové Církve také věří, že generální konference je příležitostí k duchovnímu osvěžení. „Tak jako mají horolezci během výstupu na horu tábory, ve kterých si mohou upravit vybavení, odpočinout a navzájem se posílit před další částí cesty, i my potřebujeme místo, kde se můžeme navzájem duchovně posílit. Generální konference je takovým naším táborem,“ říká Patrik Sirota, člen Církve na Slovensku.

Sestra Eva Ivanová, členka z České republiky, zmínila, jak je důležité, abychom si každý týden dobíjeli duchovní baterie návštěvou nedělního shromáždění. Generální konference je pro ni „něco víc, taková vitamínová bomba. Postaví mě na nohy. Generální konference mi dodává spoustu energie.“

K účasti na generální konferenci jsou zváni všichni. Konference bude vysílána živě v americkém horském letním čase (MDT), ale poté ji účastníci mohou zhlédnout na internetu nebo si proslovy přečíst na stránkách churchofjesuschrist.org.

Program generální konference v říjnu 2019:

  • Generální shromáždění žen určené ženám a dívkám starším osmi let proběhne v sobotu 5. října v 18.00 hodin horského letního času neboli v neděli 6. října ve 2.00 hodiny středoevropského času.
  • Čtyři generální zasedání pro všechny členy proběhnou v sobotu a v neděli 5. a 6. října v 10.00 a 14.00 hodin horského letního času neboli v 18.00 a 22.00 hodin středoevropského času.

Sledujte hashtag #GeneralConference, abyste zjistili, jak tato konference inspiruje miliony lidí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.