Tisková zpráva

Na slavnostní akci „Be One“ zazněla výzva k optimismu a k překonávání předsudků

Program připomínkové akce se skládal ze zpěvu, tance a mluveného slova

Pouze pochopení skutečného Otcovství Boha může přinést plnou vděčnost za skutečné bratrství mezi muži a za skutečné sesterství mezi ženami,“ řekl president Russell M. Nelson na oslavách 40. výročí zjevení o kněžství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. „Toto porozumění nás inspiruje k tomu, abychom s nadšenou touhou stavěli mosty spolupráce namísto zdí segregace.“

  

Proslov presidenta Nelsona zakončil v pátek 1. června 2018 devadesátiminutovou akci v Konferenčním centru na Chrámovém náměstí, při níž se zpěvem, tancem a mluveným slovem slavnostně připomnělo výročí církevního zjevení z června 1978, ve kterém byla požehnání kněžství a chrámu rozšířena na všechny Boží děti po celém světě. Tato událost nesla název „Be One“ [„Buďme jedno“], jenž odkazuje na verš z písem Svatých posledních dnů, ve kterém Ježíš říká: „Buďte jedno; a nejste-li jedno, nejste moji.“ (NaS 38:27.)

Řečníci se podělili o příběhy dvou afroamerických Svatých posledních dnů z 19. století – Jane Manning Jamesové a Elijaha Abela – a také několika pionýrů Svatých posledních dnů z období posledních 50 let – včetně Anthonyho Obinny z Nigérie, Josepha Williama Billyho Johnsona z Ghany, Victora Nugenta z Jamajky a Helvécia Martinse z Brazílie. O hudbu se postarali sedminásobná vítězka cen Grammy Gladys Knightová, pěvecký sbor Saints Unified Voices, bavič a hvězda YouTube Alex Boyé, rodina Bonnerových, pěvecký sbor Unity Gospel Choir International a členové pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir. Celkem se na oslavách výročí podílely stovky zpěváků a tanečníků.

Yvonne Baraketseová – choreografka celého večera a členka Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od doby, kdy žila jako uprchlice v Belgii – řekla, že doufá, že si lidé z páteční akce odnesou hlubší porozumění tomu, že jsme „všichni děti Boží, že Bůh nás má rád [a] má plán pro každého z nás“. Temanuata Laussenová – členka pěveckého sboru Saints Unified Choir, který vede Gladys Knightová – vyjádřila totéž přání a zároveň i vděčnost za to, že se mohla na oslavách podílet. „Nedokáži ani vyjádřit, jak obrovské požehnání pro mě je to, že se mohu zapojit,“ řekla. „Je to prostě skvělé, že zde všichni můžeme propojit naše rozdílné kultury, hudební vzdělání a náboženská vyznání. Doufám, že až odsud budou [lidé] odcházet, budou pociťovat lásku našeho Otce v nebi, lásku našeho proroka, Kvora Dvanácti apoštolů [a] našeho Prvního předsednictva.“

President Dallin H. Oaks, který slouží jako první rádce presidenta Nelsona, oslavy zahájil vzpomínkou na to, jak se dozvěděl o zjevení z června 1978, které zrušilo omezení kněžských vysvěcení a rozšířilo příležitost získat požehnání chrámu na všechny způsobilé Svaté posledních dnů – muže i ženy.

Presidentu Oaksovi, který byl v té době rektorem Univerzity Brighama Younga, zavolal domů jeden z apoštolů ve chvíli, kdy se svými syny pracoval venku s hromadou hlíny. Když se tuto zprávu z telefonátu dozvěděl, vrátil se ven, posadil se na onu hromadu hlíny a se slzami o tomto zjevení řekl synům.

Byl jsem svědkem bolesti a frustrace, již zažívali ti, kteří kvůli těmito omezeními trpěli, a ti, kteří tato omezení kritizovali a hledali pro ně důvody. Zkoumal jsem důvody, které byly tenkrát předkládány, a nepociťoval jsem potvrzení pravdivosti ani u jednoho z nich,“ řekl president Oaks. „Když jsem o tom s modlitbou bádal, zjistil jsem, že Pán obecně málokdy objasňuje důvody, proč svým služebníkům určitá přikázání nebo pokyny dává. Rozhodl jsem se být věrným našim prorockým vedoucím a modlit se o to, aby přišel den, kdy se všichni budou moci těšit z požehnání kněžství a chrámu tak, jak bylo slibováno od doby, kdy tato omezení začala platit. Tenkrát – 8. června 1978 – tento den přišel a já radostí plakal.“

Co se týče omezení kněžství z minulosti nás president Oaks povzbudil, abychom hleděli vpřed: „Hleďme všichni vpřed v jednotě naší víry a důvěry v Pánův slib, že ‚on je zve všechny, aby přišl[i] k němu a podílel[i] se na dobrotivosti jeho; a neodpírá žádnému, který k němu přichází, černému ani bílému, porobenému ani svobodnému, muži ani ženě.‘ (2. Nefi 26:33.)“

President Oaks prohlásil, že jedním z nejdůležitějších dopadů zjevení o kněžství je jeho „božská výzva, abychom upustili od postoje zaujatosti vůči jakékoli skupině dětí Božích“. Poznamenal, že rasismus je z těchto předsudků nejzjevnější, ale řekl také, že mnoho dalších lidí bylo a je pronásledováno na základě svého etnického původu, kultury, národnosti, vzdělání nebo ekonomické situace.

Jako služebníci Boží, kteří znají Jeho veliký plán spasení a zodpovědnosti, jež z něj vyplývají, bychom měli urychleně upravit své postoje – institucionálně i osobně – abychom upustili od všech osobních předsudků,“ řekl president Oaks.

Toto se může stát, když lidé vstoupí do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jak řekl President Nelson během svého závěrečného proslovu.

Rozdílnosti v kultuře, jazyku, pohlaví, rase a národnosti se stávají nepodstatnými, když věrní vstoupí na cestu smluv a přijdou k našemu milovanému Vykupiteli,“ řekl. „Kéž překonáme jakákoli břemena předsudků a kráčíme vzpřímeně s Bohem – a spolu navzájem – v dokonalém míru a spravedlnosti.“


 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.