Muslims_pamphlet_01_220201_v1.jpeg
Tisková zpráva

Nová brožurka naléhavě vyzývá k porozumění mezi muslimy a Svatými posledních dnů

Tento materiál je dostupný v osmi jazycích

Nová 35stránková brožurka nazvaná „Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values, and Lifestyles [Muslimové a Svatí posledních dnů – nauky, hodnoty a způsob života]“ je k dispozici na stránkách ChurchofJesusChrist.org v osmi jazycích: v arabštině, angličtině, perštině, francouzštině, němčině, španělštině, turečtině a ruštině*. Brožurka se v těchto jazycích nachází také v aplikaci Knihovna evangelia v sekci „Knihy a lekce“ v podkategorii „Mezináboženské vztahy“.

Muslim Pamphlet 02Download Photo

První zmínka o tomto materiálu zazněla z úst staršího Davida A. Bednara a Gerrita W. Gonga z Kvora Dvanácti apoštolů na konferenci o islámu na Univerzitě Brighama Younga v říjnu 2021. Brožurka vzájemně představuje muslimy (stoupence islámu) a Svaté posledních dnů (členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů). Je výsledkem mnohaleté práce zahrnující spolupráci s muslimskými imámy.

„Během tohoto společného úsilí jsme si s muslimskými kolegy povšimli, kolik je toho mezi našimi náboženstvími společného,“ řekl starší Bednar ve třicetiminutovém videu, které brožurku doprovází. „Ku příkladu: Svatí posledních dnů i muslimové chovají hluboká přesvědčení, jako například víru v Boha, proroky a posvátná místa. Máme společné hodnoty, jako je důležitost rodiny, cudnosti a pomáhání potřebným. Životní styl stoupenců obou náboženství zahrnuje praktiky, jako je modlitba, půst a ochrana svého fyzického zdraví. Společné přesvědčení, hodnoty a praktiky v obou náboženstvích přesahují všechny politické, etnické a kulturní hranice.“

Jednotlivé oddíly v brožurce vysvětlují, co mají obě náboženství společného, ač zároveň uznávají určité rozdíly mezi nimi. Na příklad:

  • Bůh je vševědoucí a všemohoucí. Víra by měla být vyjadřována myšlenkami, slovy i činy.
  • Proroci jsou nezbytně důležití tím, že lidem poskytují vedení od Boha.
  • Ježíš Kristus hraje pro obě skupiny důležitou, ač odlišnou roli.
  • Zjevení od Boha předávané prostřednictvím poslů jako písmo svaté je základem pro poznávání Boží vůle, zachovávání přikázání a účast na věrném uctívání Boha.
  • Lidské bytosti musejí komunikovat s Bohem prostřednictvím každodenní modlitby.
  • Bůh se těší z čistoty a cudnosti.
  • Ženy jsou nepostradatelné ve společnosti a v domově.
  • Rodina je základní jednotkou společnosti a zásadním zdrojem radosti.

Starší Bednar ve videu zavrhuje znevažující poznámky a zevšeobecněná prohlášení, kterými se někteří Svatí posledních dnů o stoupencích islámu vyjadřují.

„Když zpravodajství informuje o tom, že pachatel ohavného zločinu byl Svatým posledních dnů, trápí nás, že je takové jednání spojováno s naší vírou. Nebo když je naše Církev zaměňována s odštěpenými skupinami, jejichž jednání je v rozporu s naším učením,“ řekl starší Bednar. „A proto tvrdit, že všichni muslimové jsou tady ve Spojených státech či jinde ve světě spojeni s ohavnými zločiny, je stejně tak nesprávné a urážlivé vůči muslimům. Muslimové se od takových činů distancují, stejně jako Svatí posledních dnů. Každé náboženství má extrémisty, kteří si špatně vykládají nauky svého vlastního náboženství nebo kteří se snaží páchat zlo ve jménu náboženství.“

Apoštolové ve videu také zdůrazňují společné úsilí Církve a muslimů hájit náboženskou svobodu pro všechny lidi.

„Když se setkáváme s islámskými vedoucími po celém světě, hovoříme s nimi o hájení náboženské svobody,“ řekl starší Gong. „Věřící lidé musí společně obhajovat důstojnost lidí všech náboženství a toleranci vůči nim.“

Starší Bednar řekl, že Církvi „velmi záleží na náboženské svobodě nejen pro sebe sama, ale pro všechny. Členové naší Církve pocítili, stejně jako někteří muslimové ve Spojených státech i jinde ve světě důsledky pronásledování a profilace, a spolu se všemi dobrými lidmi takové jednání odsuzujeme.“

*V němčině a ruštině bude brožurka k dispozici později.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.