AP-Letter-Fasting-01_220304_v1.jpeg
Tisková zpráva

Předsednictvo území povzbuzuje Svaté posledních dnů ve střední Evropě, aby se zúčastnili voleb

Církev znovu zdůrazňuje, že jakožto instituce zastává k politickým stranám a kandidátům neutrální postoj

Předsednictvo území Evropa-střed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zveřejnilo 14. května 2024 před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat 6.-9. června 2024, tento dopis určený členům Církve:

Drazí bratři a sestry,

občané Evropské unie mají výsadu a povinnost volit své zastupitele a ovlivňovat záležitosti veřejného života. Účast na politickém životě ovlivňuje veřejný život v jejich okolí i státě jak v současné době, tak do budoucna. Naléhavě žádáme Svaté posledních dnů, aby byli aktivními občany tím, že se zaregistrují k volbám, budou využívat svého volebního práva a zapojovat se do veřejného života, přičemž budou v politických diskusích vždy projevovat křesťanskou lásku a zdvořilost.

Naléhavě vás vybízíme, abyste věnovali čas potřebný k tomu, abyste se seznámili s programem a kandidáty, o jejichž volbě uvažujete. Různé politické strany zastávají určité zásady, které jsou slučitelné s evangeliem, a členové by si měli zvolit kandidáty, kteří tyto zásady nejlépe reprezentují. Členové se mají o kandidátech rovněž pečlivě informovat a volit ty, kteří projevují bezúhonnost a soucit a slouží druhým, bez ohledu na stranickou příslušnost. Informace o kandidátech jsou dostupné prostřednictvím internetu, debat a dalších zdrojů.

Ačkoli Církev zdůrazňuje, že jakožto instituce zastává neutrální postoj vůči politickým stranám a záležitostem, může příležitostně zveřejňovat informace o konkrétních otázkách, které mají přímý vliv na poslání, učení nebo činnost Církve nebo které jsou podle názoru církevních vedoucích zásadní pro zachování demokracie nebo pro základní fungování Evropské unie nebo jejích členských států. 

Politická rozhodnutí a příslušnost nemají být předmětem výuky ani obhajování v církevním prostředí.  Vedoucí dbají na to, aby se církevní shromáždění zaměřovala na Nebeského Otce, Spasitele a evangelium.  Další informace jsou uvedeny na stránkách newsroom.ChurchofJesusChrist.org a ve Všeobecné příručce: Služba v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, oddíl 38.8.30.

S pozdravem

Předsednictvo území Evropa-střed

Massimo De Feo

Rubén V. Alliaud

Jack N. Gerard

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.