Tisková zpráva

Předsednictvo kůlu vyzvalo členy a přátele Církve k účasti ve volbách 

Předsednictvo kůlu vyzvalo členy a přátele Církve, kteří mají volební právo, aby splnili svou občanskou povinnost a přišli v lednu k volbám. Svou výzvu adresovalo Svatým a přátelům Církve prostřednictvím dopisu, který byl přečten na nedělním shromáždění 8. ledna 2023:

Drahé sestry, drazí bratří,

v pátek a sobotu 13. a 14. ledna a případně znovu o dva týdny později ve druhém kole se
uskuteční volba prezidenta České republiky.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je a vždy byla politicky neutrální a zásadně se
nevyjadřuje ke konkrétním politickým kandidátům. Učí však své členy tomu, že se mají
zapojovat do politického procesu a veřejného dění jakožto angažovaní občané.

Jako občané této země máme výsadu a povinnost volit své veřejné zástupce a ovlivňovat
veřejnou politiku, která má vliv nejen na naše obce, města, kraje a celou zemi, ale i na
atmosféru ve společnosti.

Vyzýváme členy a přátele Církve, kteří mají volební právo, aby splnili svou občanskou
povinnost a přišli v lednu k volbám.

Také vás vyzýváme, abyste se důkladně seznámili s jednotlivými kandidáty a podle svého
nejlepšího svědomí se rozhodli, kterému z nich dáte svůj hlas.

Informace ve sdělovacích prostředcích a na internetu mohou při tomto rozhodování pomoci,
avšak naléhavě vás povzbuzujeme k tomu, abyste byli uvážliví a obezřetní a vždy posuzovali
nestrannost a objektivitu takovýchto zdrojů, a abyste se, kdykoli je to možné, seznámili
s jednotlivými kandidáty přímo – například prostřednictvím politických debat či osobních
mítinků. Povzbuzujeme vás k tomu, abyste věnovali pozornost nejen tomu, co jednotliví
kandidáti hlásají a říkají, ale také tomu, jak a proč to říkají.

U každého kandidáta lze najít zásady a měřítka, jež jsou v souladu s učením evangelia Ježíše
Krista, a členové Církve mají usilovat o zvolení toho kandidáta, který svými myšlenkami
a přesvědčením a svými skutky, chováním a vystupováním co možná nejlépe ztělesňuje tyto
křesťanské zásady a morální měřítka.

Kéž Pán nadále žehná této zemi a těm, kteří ji na základě našeho mandátu vedou.
S úctou,

Martin Pilka
Michal Hanzal
Roman Čadeni

Předsednictvo kůlu

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.