Další zdroj

Pokyny ohledně nezbytných obřadů, požehnání a dalšího fungování Církve

I za mimořádných okolností lze obvykle vykonávat obřady, budou-li uplatňována nezbytná opatření. Například v době, kdy panují obavy z nakažlivé choroby, si mají ti, kteří vykonávají obřady, důkladně mýt ruce a mohou rovněž používat rukavice a roušku.

Křty a konfirmace

Křty a konfirmace vyžadují schválení vedoucího kněžství, který je držitelem příslušných klíčů. Když to bude zapotřebí, může křestní shromáždění proběhnout pouze se čtyřmi lidmi – s kandidátem křtu, s knězem nebo s nositelem Melchisedechova kněžství, který křest vykoná, a se dvěma svědky. Křest se vykonává na základě oprávnění od biskupa nebo presidenta misie, který je držitelem nezbytných klíčů kněžství. Dotyčný biskup či president misie nebo někdo, koho určí (což může být jeden ze svědků), musí křest a konfirmaci sledovat a zaznamenat. Bude-li to nutné, může osoba, která uděluje oprávnění, toto učinit na dálku prostřednictvím technických prostředků. Vedoucí, rodina a přátelé mohou obřad sledovat na dálku s využitím technických prostředků. V době, kdy je dočasně pozastaveno konání shromáždění svátosti, lze obrácené konfirmovat bezprostředně po křtu. 

Vysvěcení ke kněžství a ustanovení

U vysvěcení ke kněžství a ustanovení je zapotřebí, aby je předem schválila osoba, která je držitelem příslušných klíčů kněžství. Tyto obřady rovněž vyžadují fyzické vkládání rukou oprávněného nositele kněžství. Ten, který je držitelem klíčů kněžství, nebo někdo, koho dotyčný určí, musí daný obřad sledovat a zaznamenat. Bude-li to nutné, může dotyčný daný obřad sledovat na dálku s využitím technických prostředků. Vedoucí, rodina a přátelé mohou obřad sledovat na dálku s využitím technických prostředků.

Vysvěcení, povolání a ustanovení lze vykonat, aniž by předtím došlo k vyjádření podpory v rámci sboru či kůlu, pokud to předem schválí ten, kdo je držitelem příslušných klíčů kněžství. Toto umožní, aby dílo Páně spělo kupředu, přičemž zmíněný krok bude schválen později, jakmile bude obnoveno konání shromáždění. 

Přisluhování nemocným

Kněžské požehnání vyžaduje fyzické vkládání rukou. Obvykle přisluhují nemocným nositelé Melchisedechova kněžství v počtu dvou či více, ale je možné, aby tak činil jen jeden sám. Pokud okolnosti neumožňují vkládání rukou na hlavu dané osoby, lze po přijetí nezbytných opatření pronést modlitbu, a to i s využitím technických prostředků. Jedná se o modlitbu víry, a nikoli o kněžské požehnání. Kdokoli se kdykoli může modlit, postit nebo sloužit druhým jiným způsobem. 

Vykonávání obřadu svátosti 

Členové mají čerpat z požehnání plynoucích z účasti na shromáždění svátosti a z přijímání svátosti každý týden, je-li to možné. Za výjimečných okolností, když se ve sborech po delší dobu shromáždění svátosti nekonají, může biskup způsobilým nositelům kněžství ve svém sboru udělit oprávnění připravit a vykonat obřad svátosti ve svém domově nebo v domově druhých členů sboru, kteří u sebe doma žádného způsobilého kněze nebo nositele Melchisedechova kněžství nemají. (Viz příručka pokynů General Handbook [Všeobecná příručka], 18.9.1.) Když to bude zapotřebí, je možné, aby obřad svátosti vykonal jeden jediný kněz nebo nositel Melchisedechova kněžství.

Členové si mohou zajistit vlastní chléb a vodu. Příprava svátosti nicméně přísluší oprávněnému nositeli kněžství (oprávněným nositelům kněžství). Nositel či nositelé kněžství vykonávající obřad svátosti musí být ve chvíli, kdy lámou chléb, pronášejí modlitby a roznášejí symboly svátosti, na témže místě jako ti, kteří svátost přijímají. Za neobvyklých okolností, kdy není obřad svátosti dostupný, mohou členové nacházet útěchu ve studiu modliteb svátosti a v tom, že se opětovně zaváží, že budou žít v souladu se smlouvami, které uzavřeli, a modlit se, aby nastal den, kdy budou moci svátost, kterou řádně připraví kněží, přijmout osobně.

Jednotlivci a rodiny jsou požehnáni, když se mohou o sabatu účastnit soukromé, v domově soustředěné bohoslužby, ať již osobně, nebo na dálku. Součástí takovéto bohoslužby mohou být modlitby, náboženské písně a studium evangelia. Když je přítomen oprávněný nositel kněžství (nebo více takových nositelů kněžství), lze požehnat a roznést svátost. 

Další fungování Církve

Shromáždění - V krajních případech mohou vedoucí dočasně pozastavit konání shromáždění, činnosti a akce. Pokud to okolnosti vyžadují, mohou se schůzky biskupstva, pohovory a schůzky rady sboru konat na dálku s využitím technologií, jako jsou telefonní hovory a video hovory. Biskupové a vedoucí sboru mohou využívat technologie k zasílání poselství, aby tak obohatili v domově soustředěné bohoslužby členů.

Pastýřská služba - Bratři a sestry pověření pastýřskou službou zjistí, že existuje celá řada možností, jak poskytovat potřebnou podporu svěřeným jednotlivcům i rodinám. To, zda bude pastýřská služba probíhat osobně, nebo na dálku s využitím technických prostředků, bude záviset na místních podmínkách a na potřebách, přáních a zdravotním stavu zúčastněných. Pohovory o pastýřské službě lze vykonávat i na dálku s využitím technických prostředků, bude-li to zapotřebí. V krajních případech se může pastýřská služba s osobní účastí omezovat pouze na naplňování závažných a naléhavých fyzických, duševních a emočních potřeb. Bratři a sestry pověření pastýřskou službou mají vhodně dávat najevo svou lásku a podporu. 
 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.