Tisková zpráva

První předsednictvo se dělí o poselství z konferenčního zasedání pro vedoucí

Poselství Prvního předsednictva

V této úžasné době, kdy se koná generální konference, máme výsadu sejít se se služebně staršími vedoucími Církve z celého světa v rámci školení a za účelem sjednotit se ve snaze přivádět děti Boží blíže k evangeliu Ježíše Krista. Dnes dopoledne seznámilo První předsednictvo účastníky zasedání s pokyny ohledně několika důležitých témat. Těší nás, že se můžeme podělit se členy a přáteli Církve o několik velmi pozitivních poselství, která na tomto shromáždění zazněla.

President Russell M. Nelson hovořil o tom, že Pán nám během uplynulého roku žehnal prostřednictvím „zjevení za zjevením, poznání za poznáním, … [toho], co přináší radost, [toho], co přináší život věčný“. Všichni býváme očitými svědky zjevení, která nám Pán uděluje, zatímco řídí záležitostí své Církve. President Nelson učil o pastýřské službě a pokání a uvedl, že pokud přijmeme dar pokání, povstaneme a budeme sloužit svatějším způsobem a ze svých domovů učiníme ústřední místo pro studium evangelia. Izrael bude shromažďován na obou stranách závoje a my budeme pomáhat připravovat svět na Druhý příchod Ježíše Krista.

President Dallin H. Oaks uvedl, že evangelium Ježíše Krista nás učí tomu, že máme mít rádi všechny lidi a máme se k nim chovat laskavě a slušně – a to i v případech, kdy máme odlišné názory. Bůh slibuje veškerá požehnání těm, kteří se snaží dodržovat Jeho přikázání, a naší povinností je „nésti si navzájem břemena svá, aby byla lehká“. Ačkoli nemůžeme změnit nauku Páně, přejeme si, aby naši členové a naše zásady brali ohled na ty, kteří zápolí s výzvami smrtelného života. President Oaks se ve svém proslovu podělil o informace o změnách církevních zásad, které nedávno vstoupily v platnost a týkají se členů z řad leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob. (Více informací o tomto oznámení je uvedeno níže.)

President Henry B. Eyring hovořil o pokračujícím zjevení v pravé a živé Církvi a učil, že Pán poskytuje vedení prostřednictvím zjevení, jež uděluje prorokům od časů Adama a Evy až po dnešní dny, a že zjevení určená Jeho služebníkům budou přicházet i nadále, dokud Pán znovu nepřijde. Jedním z důvodů, proč potřebujeme Pánovo vedení, je potřeba reagovat na proměnlivé okolnosti, přičemž On řídí změny v postupech a zásadách Církve po celou dobu její existence.

Modlíme se, aby tyto nauky byly přijaty v témže duchu, v jakém jsme je přijali od Pána my a v jakém jsme se o ně podělili s našimi vedoucími – a to jako pozitivní a inspirativní pokyny, které požehnají životu mnohých. S vděčností vítáme pokračující Boží vedení a lásku, kterou Bůh chová ke všem svým dětem a s níž vybízí naše členy, aby se znovu zavázali k tomu, že se budou řídit učením Spasitele Ježíše Krista a milovat Boha a milovat jeden druhého.

S pozdravem
První předsednictvo

Podrobnosti, o něž se podělil president Oaks:

President Oaks na základě rozhodnutí Prvního předsednictva uvedl, že s okamžitou platností se od nynějška děti rodičů, kteří se označují za lesby, gaye, bisexuály nebo transgenderové osoby, mohou dát pokřtít, aniž by k tomu potřebovaly souhlas Prvního předsednictva, za podmínky, že rodiče, jimž jsou tyto děti svěřeny do péče, dají ke křtu svolení a jsou srozuměni jak s naukou, jíž se pokřtěné dítě bude učit, tak se smlouvami, které uzavře.

Rodič či rodiče (včetně rodičů z řad LGBT), kteří nejsou členy Církve, mohou nyní požádat, aby způsobilý nositel Melchisedechova kněžství udělil jejich dítěti požehnání. V tomto případě je zapotřebí, aby rodiče byli srozuměni s tím, že je členové kongregace budou pravidelně kontaktovat a že když dítě, jemuž bylo uděleno požehnání, dosáhne věku osmi let, kontaktuje je člen Církve s návrhem, aby se toto dítě dalo pokřtít.

Naše Příručka dříve charakterizovala sňatek osob stejného pohlaví, pokud ho uzavřel člen, jako odpadlictví. Ačkoli takový sňatek stále považujeme za vážný přestupek, nebude se z hlediska církevního disciplinárního řízení považovat za odpadlictví. Namísto toho se bude k nemorálnímu chování jak u heterosexuálních vztahů, tak u vztahů homosexuálních přistupovat stejně.

Tyto velmi pozitivní zásady, které byly oznámeny dnes dopoledne, by měly pomoci dotčeným rodinám. Navíc by úsilí našich členů dávat najevo více porozumění, soucitu a lásky mělo prohloubit vzájemnou úctu a porozumění mezi všemi lidmi dobré vůle. Přejeme si omezit nenávist a nesváry, které jsou v dnešní době tolik obvyklé. Jsme přesvědčeni, že většina lidí – jakéhokoli náboženského přesvědčení či orientace – touží po hlubším porozumění a méně svárlivé komunikaci. Po tom jednoznačně toužíme i my a usilujeme o to, aby nám toho naši členové a druzí lidé pomohli dosáhnout.

Tyto nové zásady jsou právě rozesílány vedoucím kněžství po celém světě a budou zahrnuty mezi on-line aktualizace naší církevní Příručky pro vedoucí. Tyto změny nepředstavují posun v nauce Církve, která se týká manželství, či Božích přikázání ve vztahu k cudnosti a mravnosti. Nauka o plánu spasení a důležitosti cudnosti se nezmění. Tyto změny zásad jsou výsledkem dlouhého období naplněného poradami s našimi bratřími z Kvora Dvanácti apoštolů a vroucí společné modlitby za to, abychom porozuměli vůli Páně v těchto záležitostech.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.