Tisková zpráva

Slavnostní výkop – symbol společné podpory morálních hodnot a dobrých záměrů ve prospěch veřejnosti

Slavnostní výkop u příležitosti zahájení výstavby komunitního centra Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který proběhl v pátek 12. dubna 2024 v Praze 4, se nesl v duchu budování společných mostů, přinášení pokoje do hektického světa a vytváření hodnot, jež obohacují život lidí ve společnosti.

Na pozemku mezi ulicemi Na Strži, Neveklovská a Jankovská bude stát budova komunitního centra. Její součástí bude kaple pro místní věřící a k tomu příslušející parkoviště a rovněž zde bude venkovní hřiště. Důležitým prvkem v této části zástavby je zachování zeleně a zpříjemnění životního prostředí pro místní obyvatele.

„Celá ta výstavba je tady proto, aby toto místo mohlo sloužit veřejnosti. Aby to bylo pro něco dobrého a aby lidé z blízkého i širšího okolí mohli přicházet na místo v Praze, kde najdou duchovní a křesťanské hodnoty i útočiště od toho světa, který je zahlcený materialismem a něčím, co není úplně snadné zvládnout. Snažíme se, aby prostřednictvím Církve byly ve světě konány dobré věci. Aby lidé měli možnost poznat působení víry v Ježíše Krista,“ uvedl starší Martin Pilka, územní sedmdesátník v území Evropa-střed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Ve svém proslovu na staršího Pilku navázal starosta Městské části Praha 4 Ing. Ondřej Kubín, MBA: „Bylo mi líto, že toto místo je po dlouhá léta brownfieldem. Dneškem začíná nová etapa a toto místo dostane nový život. Když se rozhlédnete okolo, vidíte bytovou zástavbu, hotel, business centra, komerce, bude tady přestupný uzel metra D. Tak toto místo bych nazval, a teď to nemyslím pejorativně, ale toto místo bych nazval místem shonu, spěchu. Tady lidé stále někam pospíchají a vydělávají peníze. Myslím si, že zrovna komunitní centrum s duchovním přesahem bude tou stavbou, která do tohoto místa naprosto ideálně zapadne a přinese zklidnění. A myslím si také, že bude krásným doplňkem a synergickým efektem v této krásné lokalitě.“

Po dokončení výstavby se zde budou konat nedělní bohoslužby, kulturní a společenské akce (svatby, pohřby, koncerty, plesy, sezónní aktivity pro děti, tematické dny či večery); sportovní akce nebo zdarma přístupné kurzy angličtiny EnglishConnect s rodilými mluvčími. Bude zde fungovat středisko rodinné historie – genealogické centrum organizace FamilySearch, jedné z největších genealogických organizací na světě. I to bude své služby poskytovat zcela bezplatně. Své místo zde také budou mít různé vzdělávací semináře zaměřené například na studium písem či na témata manželství, materiální či duchovní soběstačnosti nebo emoční odolnosti. V případě nutnosti centrum může rovněž sloužit jako centrum pro krizové situace, pro různé humanitární potřeby a projekty nebo k dalšímu využití.

Slavnostního výkopu byl také přítomen zástupce Ministerstva zahraničních věcí, Mgr. Robert Řehák, Ph.D., zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. Ten rovněž vnímá tento projekt jako něco prospěšného pro místní komunitu: „Hodnotím dobu, ve které žijeme, jako nesmírně těžkou. Důležité je v této době postavit se, neuzavřít se do sebe a snažit se druhým pomoci a otevřít se. A já vnímám stavbu tohoto centra jako něco, co jde přesně tímhle směrem. I tato věc jde směrem ven k lidem, abychom pomohli druhým a společně usilovali o dobro.“

Dobro a prospěch pro společnost byla témata, která rezonovala v proslovech všech řečníků při Slavnostním výkopu. President Jan Pohořelický, nejvyšší představitel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, vyjádřil a potvrdil společné směřování všech zúčastněných a citoval přitom Jana Ámose Komenského: „Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu.“ Současně president Pohořelický vyjádřil přesvědčení o větší otevřenosti a vzájemné spolupráci: „Myslím si, že tato stavba skutečně otevře dveře pro vzájemnou mezináboženskou komunikaci a že se z toho budeme radovat.“

Příprava projektu komunitního centra trvala několik let. U jeho plánování a u všech jednání ohledně zahájení výstavby byl od počátku starší Martin Pilka. Ten ve svém proslovu vyjádřil vděčnost všem těm, kteří v tomto procesu hráli jakoukoli roli – úředníkům stavebního úřadu, minulému i současnému vedení radnice a dalším jednotlivcům z řad projektantů, architektů či advokátů.

Slavnostního výkopu se účastnili zástupci ministerstev i radnice, akademické půdy, církví, humanitárních organizací, jakož i jednotlivci z řad architektů, advokátů či společenství vlastníků z místních obyvatel.

Samotný akt výkopu zrealizovali:

  • Ing. Ondřej Kubín, MBA, starosta městské části Praha 4,
  • ThLic. Petr Šimůnek, vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností, Ministerstvo kultury,
  • Mgr. Robert Řehák, Ph.D., zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání, Ministerstvo zahraničních věcí,
  • Lenka Kubištová za Společenství vlastníků Neveklovská 2,
  • Ing. Jan Pohořelický, president kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů,
  • president Darrin M. Skousen, president České a Slovenské misie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů,
  • biskup Jiří Ambrož, biskup sboru Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů,
  • starší Martin Pilka, územní sedmdesátník, území Evropastřed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů,
  • Petra Huťková, rádkyně v předsednictvu Pomocného sdružení kůlu Praha Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů,
  • Ing. Hana Šnajdarová, národní ředitelka komunikace a tisková mluvčí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice.

V sobotu program pokračoval Slavnostním výkopem, na který byla pozvána široká veřejnost. Z celé republiky na něj přijelo i mnoho členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Mezi návštěvníky byli také obyvatelé Prahy 4 i bližšího či vzdálenějšího okolí. Zajímali se zejména o to, jak bude komunitní centrum vypadat a jaké bude jeho využití.  Ptali se i na historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a na život jejích členů.

Předpokládaný termín zahájení stavby je červen 2024 a stavba by mohla být dokončena do konce roku 2025. Financování stavby je zajištěno v plném rozsahu z vlastních zdrojů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má po celém světě více než 17,2 milionů členů. Svatí posledních dnů, jak se členové Církve označují, věří v Boha – Nebeského Otce, který poslal svého Syna Ježíše Krista, aby vykoupil lidstvo z hříchů a stal se Spasitelem světa. Členové Církve se snaží vést svůj život podle Spasitelova učení a vzoru. Věří, že všichni lidé mají právo získávat osobní vedení neboli zjevení od Boha. Základním zdrojem věrouky a nauky Církve je Boží slovo zaznamenané v písmu svatém. Za písmo považují Svatí posledních dnů jak Bibli svatou – Starý i Nový zákon, tak i další zjevená slova Boží, mezi něž patří i Kniha Mormonova, která je vedle Bible dalším svědectvím o službě Ježíše Krista a o Jeho božskosti. Svatí posledních dnů věří, že Bůh promlouvá ke svým dětem i dnes a zjevuje svou vůli pro celý svět prostřednictvím novodobých proroků, tak jako to činil vždy od počátku světa. Zároveň si přeje, aby si s Ním každý člověk vytvořil osobní a přímý vztah a získával tak vedení a inspiraci pro svůj život i přímo od Něho. Do českých zemí přišel první misionář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v roce 1844 a statut státem registrované církve získala Církev v roce 1929. V letech 1950–1989 byla Církev státním režimem zakázána a členové udržovali svou víru v tichosti. Pro výuku evangelia v té době využívali lekce jógy. Dne 1. 3. 1990 byla Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů znovu oficiálně registrována Československou vládou. V současnosti žije v České republice přes 2 600 členů Církve, kteří se scházejí ve 13 kongregacích.

Další informace o projektu komunitního centra naleznete zde:

https://cz.cirkevjezisekrista.org/kulove-centrum

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.