Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Tisková zpráva

Součástí církevních seminářů se brzy stanou i lekce připravenosti na život

Semináře a instituty náboženství Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s radostí oznamují nové lekce připravenosti na život. Toto významné rozšíření osnov církevního semináře bude zahájeno v lednu 2024 u seminářů formou uvolňování z vyučování (v některých oblastech Spojených států a Kanady) a v lednu 2025 bude zavedeno po celém světě.

Tyto obohacené lekce semináře představují odpověď na vývoj potřeb dnešní mládeže. Toto rozšíření bude studentům pomáhat čerpat z moci Ježíše Krista ve všech ohledech života, přičemž i ono vychází ze základů postavených na písmech a je v souladu s církevní studijní příručkou „Pojď, následuj mne“.

„Naším hlavním cílem je rozvíjet učedníky Ježíše Krista,“ řekl starší Clark G. Gilbert, církevní pověřenec pro vzdělávání. „A proto je klíčové zajistit materiály zaměřené na připravenost na život ukotvené v Ježíši Kristu a založené na písmech. Kdyby se lekcím připravenosti na život zaměřeným na emoční odolnost a průpravu na vysokou školu nepodařilo studenty naučit zapojovat do svého studia Pána, minuli bychom cíl. Učíme tuto generaci hledět ke Spasiteli v každém ohledu svého rozvoje.“

Obohacené lekce semináře budou studentům pomáhat zvládat obtížné životní situace, naplňovat svou božskou identitu a potenciál, dosahovat soběstačnosti, vytvářet si zdravé návyky, dosahovat úspěchů ve škole, získávat další vzdělání, připravovat se na službu na misii a uzavírat smlouvy v chrámu a dodržovat je. Tento komplexnější přístup mladé lidi lépe připraví na to, aby dokázali čelit složitostem moderního světa, zatímco budou zůstávat zakotveni v písmech, což v konečném důsledku u studentů povede k hlubšímu obrácení ke Kristu.

„Doufáme, že se nám díky včlenění lekcí zaměřených na připravenost na život do osnov semináře podaří odemknout duchovní rezervoár, jakého jsme dosud nebyli svědky,“ uvedl Chad Webb, administrátor Seminářů a institutů. „Doufáme, že se nám podaří připravit generaci mládeže tak, aby věděla, jak má studovat písma a jak se pevně držet učení žijících proroků – generaci emočně odolných mladých lidí, kteří budou mít dovednosti a schopnosti potřebné k tomu, aby uspěli ve škole, stali se z nich spravedliví otcové a matky a ujali se vedení v Církvi i ve společnosti.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.