environment_01.jpeg
Tisková zpráva

Spojující moc přírody: most mezi námi a Duchem

Světový den životního prostředí: Jak vnímavost k přírodě vede k duchovnímu propojení

Na 5. června připadá Světový den životního prostředí – celosvětová kampaň zaměřená na podporu dialogu a řešení problémů v oblasti ekologie. Příroda má napříč různými náboženstvími hluboký význam a často slouží jako posvátný symbol víry. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v souladu s křesťanskými stanovisky povzbuzuje své členy, aby k přírodě přistupovali s vděčností a úctou. Starší M. Russell Ballard, nedávno zesnulý apoštol, zdůraznil důležitost toho, abychom přírodě věnovali pozornost, když řekl: „Pokud chceme skutečně uctívat Stvořitele, musíme si vážit toho, co stvořil. Musíme si naplánovat čas na pozorování zázraků přírody.“ Ve světě, který je pohlcen zaneprázdněností, radí starší Ballard členům Církve, aby „se zastavili a přivoněli si k růžím“, což představuje jeden z prostředků k opětovnému spojení se s Bohem, s druhými i sami se sebou.

environment_02.jpegDownload Photo

Osobní vnímavost

V Bibli nás Bůh nabádá: „Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh.“ V dnešní uspěchané společnosti je náročné nalézt tento klid, zejména pro mladší generace. Pandemie covidu-19 však mnohé donutila trávit čas v izolaci, což jim dalo možnost najít si čas na osobní restart a naučit se více si vážit přítomnosti a vnímat svět kolem sebe. Jednou ze stále populárnějších metod, jak praktikovat vnímavost, je trávit více času v přírodě. Pobyt v přírodě, který, jak je vědecky dokázáno, zlepšuje duševní pohodu a podporuje pozitivní myšlení, nám nejenže pomáhá najít vnitřní klid, ale také podporuje psychické zdraví. Příroda vyvolává sebereflexi a podněcuje mnohé k tomu, aby se ponořili hlouběji do svého nitra, a dosáhli tak pochopení sebe sama vnitřního pokoje.

environment_03.jpegDownload Photo

Most k Bohu

Někdejší president Církve John Taylor poznamenal: „Ať se díváte na ptáky, zvířata nebo lidskou bytost, vidíte něco nesmírně krásného a harmonického, hodného rozjímání o existenci Boha.“ Ve stále sekulárnějším světě je otázka existence Boha často přehlížena. Pobyt v přírodě však u mnoha lidí vyvolává hlubší existenciální otázky. Starší Stephen L. Richards, další zesnulý apoštol Církve, ztotožňoval krásu s „ryzím náboženstvím“ a uvedl, že nevěří tomu, „že kdy nějaká rozumná bytost rozjímala o Bohu, jakožto o osobní bytosti, mimo prostředí krásy a dokonalé nádhery“. Svatí posledních dnů se s božským vlivem často setkávají v přírodě, o čemž svědčí i samotné Znovuzřízení Církve, jež započalo v lesíku, kde Joseph Smith ml. spatřil Boha a Ježíše Krista. Příroda slouží jako prostředník pro spojení s Bohem a nabádá člověka, aby usiloval o duchovní zážitky.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou v souladu s mnoha dalšími náboženskými tradicemi povoláni k tomu, aby byli správci země a pohlíželi na přírodu jako na most k Bohu. Prostřednictvím přírody se lidé učí nacházet pokoj a zjišťují, že Bůh je možná blíže, než si mysleli.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.