Tisková zpráva

Starší Massimo De Feo se účastní vrcholného setkání náboženských představitelů

V pátek 14. ledna 2022 se starší Massimo De Feo, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, setkal s několika evropskými vysokými představiteli různých náboženství, včetně křesťanských církví, islámu, buddhismu a judaismu, a různých humanistických a nekonfesních organizací.

High level meeting EU 01Download Photo

Staršího De Fea na toto setkání, jehož náplní byla diskuse o tom, jak se vyvíjí právě probíhající Konference o budoucnosti Evropy, pozval komisař Margaritis Schinas, místopředseda Evropské komise. Setkání se účastnila i místopředsedkyně Dubravka Šuicaová. Vzhledem k omezením spojeným s covidem-19 se toto setkání konalo on-line.

Konference o budoucnosti Evropy je akcí určenou obyvatelům Evropy, v rámci níž mohou projednávat obtíže, jimž Evropa čelí, i její priority. Zmíněné vrcholné setkání se věnovalo mnoha námětům a návrhům, které zatím zazněly v souvislosti s tématy konference, jimiž jsou například změny klimatu, zdravotní péče, ekonomika a zaměstnanost, digitální transformace, právní stát, bezpečnost, zahraniční politika Evropské unie a migrace. Závěr konference je naplánován na jaro 2022.

Starší De Feo se během zmíněného setkání věnoval změnám klimatu, přičemž vysvětlil: „Pro věřící není ochrana naší planety pouhou otázkou přežití. Země je naším domovem a my ji považujeme za dílo, které stvořil Bůh, a za Jeho dar lidstvu.“ Poté se zaměřil na migraci. Ve svém proslovu upozornil na skutečnost, že podle poslední průběžné zprávy je migrace „ze všech témat tím, které nejvíce polarizuje společnost“, a vyzval představitele institucí Evropské unie, aby ukvapeně nezavrhovali žádný z názorů, které na toto téma zaznívají. „Jako církev,“ uvedl, „budeme pokračovat v pomoci a podpoře uprchlíků a migrantů prostřednictvím spolupráce s vládními i nevládními organizacemi, tak jak to děláme již téměř 40 let, od té doby, kdy jsme se začali věnovat humanitárnímu úsilí na celosvětové úrovni.“

Starší De Feo Evropské komisi rovněž připomněl, že „mezi členskými státy je zapotřebí opravdové solidarity, aby bylo možné zabránit diskriminaci a brát ohled na lidskou důstojnost každého migranta“. Na závěr znovu zmínil závazek Církve přispívat k blahu všech Božích dětí v Evropě i po celém světě. Po úvodních proslovech představitelů následovala diskuse, během níž účastníci probírali zbylá témata.

Toto setkání bylo součástí otevřeného, transparentního a pravidelného dialogu orgánů Evropské unie s církvemi a náboženskými a filosofickými organizacemi v souladu se článkem 17 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Evropská komise o výše zmíněném uveřejní zprávu.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, křesťanská církev, která má v Evropě půl milionu členů, usiluje o spolupráci s politickými a institucionálními orgány a rovněž nabízí pomocnou ruku mezinárodním nevládním organizacím, náboženským organizacím a občanským společnostem.

Více informací o církevní Kanceláři pro Evropskou unii a mezinárodní záležitosti naleznete na její facebookové stránce: www.facebook.com/CHURCHinEU

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.