Tisková zpráva

Stovky hodin služby věnovali společné práci ve Freibergu věřící ve spolupráci s Nadací Wallace Toronta

Ve dnech 5. a 6. července 2023 pracovali členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z České a Slovenské republiky společně s Nadací Wallace Toronta uvnitř i vně chrámu Freiberg. Jejich cílem bylo přinést spásné chrámové obřady prvním členům Církve Ježíše Krista v Československu a zapojit se také do péče o budovu chrámu a jeho okolí.

První členové pokřtění v Československu v letech 1929 až 1939 neměli většinou možnost navštívit chrám a získat vlastní obdarování či být připečetěni ke svým rodinám. Jen něco málo přes třetinu členů obdrželo své vlastní obřady v chrámu. Jako pionýři udělali pro nás a naše země spoustu práce a přinesli nemalé oběti. Proto se členové rady Nadace Wallace Toronta rozhodli pomoct těmto již zesnulým členům dostat se ke spásným chrámovým obřadům. Přicházejí s výzvou pro záchranu duší prvních členů Československa: Najít potomky prvních členů a získat od nich souhlas k vykonání chrámových obřadů za jejich předky. S tímto plánem obeznámili přítomné na firesidu, který byl součástí letošního projektu služby Nadace Wallace Toronta.

Fireside proběhl ve středu 5. července večer spolu s předsednictvem chrámu Freiberg – presidentem Matthiasem Bartschem s manželkou a s jeho rádci spolu s manželkami; se starším Martinem Pilkou, sedmdesátníkem – územní autoritou, s rodinou; a se starším Jamesem W. McConkiem III., sedmdesátníkem – generální autoritou, který dorazil do Freibergu i se svou rodinou. Starší James W. McConkie III. sloužil v letech 2013 až 2016 jako president České a Slovenské misie.

Během firesidu řečníci mluvili o tom, co předcházelo stavbě chrámu Freiberg, o prvních členech v Československu a zaznělo i svědectví jedné české členky o propojení rodokmenu s prvními členy z Československa. Ze slov presidenta Bartsche a staršího McConkieho byla cítit nesmírná láska k přítomným bratrům a sestrám z České republiky i ze Slovenska, stejně jako i společná víra v brzké naplnění vize kůlu Praha – vybudovat chrám na území ČR.

Součástí večera bylo představení plánu „záchrany“ prvních Svatých v Československu. Bratr Ryan Mecham připravil kartičky se jmény těchto prvních členů a základními údaji o nich. Na základě těchto informací je možné dohledat jejich žijící potomky a následně je kontaktovat. Pokud se podaří vyhledat jejich potomky a získat jejich souhlas, je možné za ně vykonat obřady v chrámu. V případě jmen, u kterých se nepodaří dohledat potomky, je pak možné požádat První předsednictvo Církve o udělení výjimky. Věříme, že výjimka bude udělena. Společně následně proběhne další setkání v chrámu při zástupném vykonání těchto spásných obřadů. Někteří z přítomných na firesidu využili hned příležitosti se do této služby zapojit a vzali si kartičku s připraveným jménem, aby se pokusili vyhledat jeho či její potomky. Do této záchrany se však může zapojit každý, i ten, kdo se projektu přímo ve Freibergu neúčastnil. Více informací o tom, jak se do této záchrany zapojit, naleznete na webových stránkách Nadace Wallace Toronta.

Po firesidu po osmé hodině večerní se sešlo asi 30 z přítomných dobrovolníků v chrámě, aby společně pracovali na úklidu chrámu. Bylo to poprvé, co se členové České a Slovenské misie zapojili do večerního úklidu chrámu, a byl to pro ně nevšední fyzický i duchovní zážitek, jak uvedla i sestra Radana Zikmundová, jedna z dobrovolníků: „Byla to skvělá zkušenost. Poznala jsem, jak je ta práce náročná. Zaměstnanci, kteří tuto práci denně vykonávají, ji dělají velmi poctivě a s láskou. Sestra, která měla naši skupinu na starosti, se podělila o své svědectví. I přes náročnost tohoto povolání, kdy pracuje převážně v noci, má možnost pociťovat Ducha Páně v těchto prostorách. I já jsem vděčná za domy Páně, že v nich můžeme sloužit. Ale jsem především vděčná za všechny bratry a sestry, kteří každý den zajišťují běžný provoz chrámu. Díky těmto lidem je práce na spasení blízkých možná.“

Druhý den služba úklidu pokračovala. Teď už ale vně chrámu. Mládež i dospělí členové se zapojili do umývání plotu kolem chrámu a děti z tábora Primárek se zapojily do umývání žulových povrchů kolem fontán, mytí laviček, lamp, vytrhávání plevele, umývání dlažby apod. Všichni měli na tváři úsměvy a s nadšením pracovali na plné obrátky.

Členové ve čtvrtek také vykonávali obřady v chrámu, a to ne jenom za své vlastní předky, ale rovněž za rodinu Strobel, která je s počátky Církve v Československu také spjatá. Jak napsal bratr Vojkůvka, historik kůlu Praha: „Kromě dalších, mezi ty nejobětavější lidi, kteří nás často navštěvovali (v počátcích Církve v Československu) a věnovali stovky dolarů na to, aby nás zásobili základními knihami, příručkami, obrazy a dalším církevním materiálem, patřili bratr Joseph Ed Strobel (s moravskými předky) s manželkou a také jeho sestra Eliška Card.“ Členové za tuto rodinu v zastoupení ve Freibergu vykonali 118 obřadů. Kromě toho vykonali členové v chrámu v zastoupení další desítky obřadů a těšili se ze společného času stráveného na Pánově díle.

Do projektu se zapojilo více jak 80 věřících různého věku od malých dětí až po seniory, jednotlivci, rodiny i misionáři.   Ve středu věnovali večernímu a nočnímu úklidu dvě a půl hodiny, zatímco ve čtvrtek společně sloužili téměř celý den. Společné službě tak dohromady věnovali stovky hodin a vše s úsměvem na rtech a vděčností v srdci.

Nadace Wallace F. Toronta byla formálně založena s pomocí a podporou rodiny Toronto, bývalých českých a slovenských misionářů a misijních presidentů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a dalších přátel Čechů a Slováků, v březnu roku 2003. Posláním Nadace Wallace Toronta je sponzorovat vzdělávací, dobročinné a humanitární projekty v Česku a na Slovensku. Logo nadace tvoří třešňový strom – symbol osvěty, jednoty a sdílených hodnot. Tak jako třešňový strom poskytuje množství malých, ale podstatných plodů, tak působí i Nadace Wallace Toronta spolu se svými dobrovolníky – malými, ale smysluplnými skutky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.