EasterMessageFP2024.jpeg
Tisková zpráva


Velikonoční poselství Prvního předsednictva

Vyzýváme vás, abyste v tomto velikonočním období přemítali o Spasitelově smírné oběti a slavném Vzkříšení, které žehnají nám všem.

Díky našemu Vykupiteli Ježíši Kristu se nám dostává tohoto poselství naděje: „Na světě ssoužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.“ (Jan 16:33.) Spasitel slibuje, že když budeme poslušni Jeho přikázání a obřadů, budeme mít „pokoj v tomto světě a věčný život ve světě, který přijde“ (Nauka a smlouvy 59:23).

Svědčíme o tom, že Ježíš Kristus žije! „Vstalť jest.“ (Matouš 28:6.) Díky Němu můžeme být vedeni a posilováni, zatímco neseme břemena, kterým ve smrtelnosti čelíme. Díky naší víře ve Spasitelovu smírnou oběť nás pouta hříchu nemohou svazovat a zkoušky, které v životě zakoušíme, nebudou mít nad námi žádnou trvalou moc. „Osten smrti je pohlcen v Kristu.“ (Mosiáš 16:8.)

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

První předsednictvo

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.