Tisková zpráva

Apoštol v Jeruzalémě vybízí k  tomu, aby si různá vyznání naslouchala a  učila se od sebe navzájem

V sále Jeruzalémského střediska BYU s úchvatným panoramatickým výhledem na Staré město, jenž se nabízí z oken za řečníky, promluvil starší Quentin L. Cook ve středu 5.  června 2019 navečer ke skupině židovských odborníků a  odborníků z  řad Svatých posledních dnů ohledně toho, že dialog mezi různými vyznáními je důležitý pro budování porozumění a  úcty.

„Je to příležitost k tomu, abychom si navzájem naslouchali a  učili se od sebe,“ řekl starší Cook skupině věřících obou vyznání během pololetního dialogu mezi Židy a  Svatými posledních dnů (probíhající třetím rokem).

 

Přepis celého proslovu staršího Cooka nazvaného „A  Time to Listen and Learn“ [„Příležitost naslouchat a  učit se“] je k dispozici (v angličtině) zde:  https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/elder-cook-jerusalem-transcript-june-2019).

Starší Cook také mluvil o  čtyřech oblastech, ve kterých mají společenství Svatých posledních dnů a  židovské komunity mnoho společného. K  těmto oblastem patří zaměřování se primárně na rodinu, kladení důrazu na vzdělání, pevný závazek vůči dobročinnosti a  humanitární pomoci a  vyšší úroveň štěstí a  optimismu. (Více informací o  každé oblasti najdete zde.)

Starší Cook a jeho manželka Mary strávili 33  let na Sanfranciském poloostrově, kde vychovali své tři děti. Jejich děti neměly ve školách, které navštěvovaly, mnoho spolužáků z řad Svatých posledních dnů, což jim poskytlo více příležitostí k  tomu, aby se spřátelily se svými židovskými spolužáky.

„Je zajímavé, že všichni tři měli mezi svými nejbližšími kamarády několik židovských dětí,“ řekl starší Cook. „Naše děti zjistily, že jejich židovští kamarádi jsou podobně oddaní rodině, a  cítily se s  nimi dobře. Každé z  našich dětí se zúčastnilo několika oslav bar micva a  bat micva, když jim bylo třináct let. Tiše povzbuzovaly své kamarády, když v rámci svých náboženských povinností a  zodpovědností předčítali pasáže z  Tóry.“

Starší Cook se podělil o verše z  kánonu písem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (Mojžíš 7:28–37), které nám poskytují jedinečný náhled na Boha – totiž na milujícího, soucitného Boha, který může plakat, když trpíme. Apoštol skupině věřících obou vyznání řekl, že tyto verše zachycují Nebeského Otce, který zcela jistě prolévá slzy nad nepopsatelně brutálními činy, včetně holokaustu.

V citovaných verších prorok jménem Enoch vidí, jak Bůh pláče kvůli těm, kteří „jsou bez citu“ a  „nenávidí svou vlastní krev“. „Nemají nebesa plakati vidouce, že tito budou trpěti?“ táže se Bůh Enocha.

„Zdá se, že to poukazuje na to, že Boha nerozpláče jen zlovolnost Jeho dětí, ale také jejich ‚bída‘, ne jen jejich neposlušnost, ale také jejich ‚utrpení‘,“ řekl starší Cook. „Podle mě nám tyto verše odkrývají pohled do srdce, mysli a  duše Boha – On je náš žijící, milující Nebeský Otec a my jsme Jeho děti. Pláče s  námi, když trpíme, a  raduje se, když děláme to, co je v  Jeho očích správné. V  duchu si dokáži představit slzy prolité kvůli šoa či holokaustu. On je Bohem soucitným a   nepodílí se na tom, co způsobuje utrpení. Je veliký Utěšitel.“

Tento služebně starší vedoucí Církve na závěr požehnal všem přítomným. „Jako apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů opakuji kněžské požehnání, které se nachází v  hebrejské Bibli: ‚Požehnejž tobě Hospodin, a  ostříhejž tebe. Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a  buď milostiv tobě. Obratiž Hospodin tvář svou k  tobě, a  dejž tobě pokoj.  (Numeri 6:24–26.)“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.