Tisková zpráva

V novém roce bude zaveden nový program pro mládež

Počínaje 1.                          lednem 2020 se mládež Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů začne zapojovat do nových programů pro mládež vytvořených a pořádaných Církví.

V květnu 2018 vedoucí Církve Ježíše Krista oznámili plány ohledně nových materiálů a programů, které mají pomáhat všem malým dětem a mládeži ve věku 8–18 let při budování víry v Ježíše Krista, rozvoji dovedností pro život a naplňování jejich božské role jako dětí Božích.

Tento nový program nahradí veškeré stávající programy zaměřené na činnosti a akce, ale než se tak stane, vybízejí církevní vedoucí k plné účasti na stávajících programech a k jejich podpoře. Zmíněný nový program bude zahrnovat každotýdenní akce, vysoce dobrodružné akce, tábory, konference a další. Akce mají vycházet spíše z potřeb než z požadavků a budou organizovány podle uvážení místních vedoucích tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám mládeže v příslušných oblastech. Místní vedoucí, rodiče a děti jsou povzbuzováni, aby volili takové činnosti, které přivolávají Ducha.

Církev vydala ohledně nadcházejících změn následující prohlášení:

Děti a mládež Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celém světě pro nás mají nesmírnou cenu. Představují naši budoucnost a Církev věnuje významnou pozornost naplňování jejich potřeb. Církevní vedoucí pracují již léta na přípravě nového programu, jehož smyslem je učit a poskytovat vedení a příležitosti k rozvoji všem dětem a mládeži, podporovat rodiny a posilovat mládež po celém světě, zatímco bude rozvíjet svou víru v našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tento nový program má za cíl pomáhat dívkám, chlapcům, mladým ženám a mladým mužům objevovat svou věčnou identitu, utvářet si charakter, získávat houževnatost, rozvíjet dovednosti pro život a naplňovat své božské role jakožto dcer a synů Božích.

Další informace a materiály budou k dispozici v angličtině na internetových stránkách childrenandyouth.ChurchofJesusChrist.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.