Tisková zpráva

Církev poskytuje aktualizované pokyny pro bezpečnou účast na církevních shromážděních a akcích během pandemie COVID-19

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytlo aktualizované pokyny, aby pomohlo vedoucím a členům Církve bezpečně zvyšovat zapojení do bohoslužeb a dalších činností během pandemie COVID-19.

BEZPEČNÁ ÚČAST NA CÍRKEVNÍCH SHROMÁŽDĚNÍCH A AKCÍCH

Učedníci Ježíše Krista i v obtížných obdobích nadále Pána následují tím, že se zapojují do Jeho práce na spasení a oslavení. Kristus nás vybízí, abychom se do ní zapojovali tím, že budeme nadále kráčet po cestě smlouvy a pomáhat druhým činit totéž, jak jen to okolnosti dovolí.

Předsednictva území pod vedením Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů schvalují podobu shromáždění a akcí ve svém území. Pánovo dílo se řídí těmito zásadami:

Pamatujte si členy jménem a vyživujte je jak duchovně, tak časně (viz Moroni 6:4–5).

Pořádejte schůzky předsednictev a rad (včetně těch příslušejících kvorům Aronova kněžství a třídám Mladých žen) virtuálně nebo s osobní účastí za dodržení bezpečnostních opatření, v závislosti na místních podmínkách. Vedoucí kůlů a sborů (a předsednictva kvor a tříd z řad mládeže) konají práci na spasení.

Posilujte členy a pomáhejte jim nést jejich břemena (viz Mosiáš 18:8–11; Nauka a smlouvy 20:47, 59).

Pokračujte v pastýřské službě a v pohovorech o pastýřské službě, včetně péče o ty, kteří mají zvláštní potřeby. Pod vedením a klíči biskupa vykonávejte pravidelně obřad svátosti s využitím bezpečnostních postupů v domovech těch, kteří si to přejí, pokud to bude proveditelné.

Pozvedejte jeden druhého a povzbuzujte jednotu prostřednictvím činností a akcí (viz Mosiáš 18:21; Nauka a smlouvy 121:9).

Pořádejte schůzky, akce a projekty služby pro mládež, ať již virtuálně, nebo s osobní účastí za dodržení bezpečnostních opatření v závislosti na místních podmínkách, v neděli nebo v jiné dny. Pomáhejte mladým lidem, aby se vzájemně sdružovali a rostli prostřednictvím programu Děti a mládež, a to jak doma, tak v Církvi. Mnohé rodiny své děti, které věkem spadají do Primárek, učí a zpívají s nimi doma s využitím dostupných materiálů určených pro děti z Primárek.

Často shromažďujte členy, aby se postili, modlili a mluvili o blahu své duše (viz Alma 6:6; Moroni 6:6).

Pod vedením a klíči biskupa pořádejte v souladu s místními potřebami a předpisy každý týden shromáždění svátosti, a to virtuálně, s osobní účastí za dodržení bezpečnostních opatření nebo smíšenou formou zahrnující jak osobní účast, tak virtuální přenos. Takovéto přenosy nemají být nahrávány. Podporujte členy, kteří potřebují za současných okolností i nadále pokračovat v bohoslužbách v den sabatu v domácím prostředí.

Vzhledem k tomu, že součástí přenosu shromáždění svátosti není vykonání obřadu svátosti, zvažte možnost přenos započít až po svátosti, nebo obřad svátosti vykonat až na závěr shromáždění, aby ti, kteří sledují shromáždění svátosti virtuální formou, měli možnost program zhlédnout bez přerušení.

Místní vedoucí pomohou zajistit, aby všichni, kteří si přejí zúčastnit se obřadu svátosti, tak mohli učinit osobně, přičemž tento obřad vykonají pověření nositelé kněžství.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.