Tisková zpráva

Jak Církev Ježíše Krista nakládá s desátky a dalšími příspěvky

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů používá posvátné desátky a štědré příspěvky od svých členů v rámci své celosvětové činnosti motivované láskou k Bohu a k bližnímu. Církev se ve světle nedávných zpráv v médiích, které o jejím přístupu vyvolaly zkreslené dojmy, rozhodla publikovat následující stručný přehled.

Církev ctí svůj závazek pomáhat chudým a potřebným. Charitativní organizace Latter-day Saint Charities představuje program s celosvětovou působností, jenž se primárně zaměřuje na pomoc těm, kteří nejsou z řad Svatých posledních dnů. V nouzových a naléhavých situacích spojujeme při poskytování pomoci své síly s mnoha dalšími organizacemi s celosvětovou působností, jako je například Červený kříž. President Russell M. Nelson nedávno o některých našich činnostech tohoto druhu hovořil. A to představuje jen malou část prostředků, které Církev na péči o potřebné vynakládá. Poslední výroční zpráva ukazuje, že zmíněná humanitární organizace Církve od svého založení v roce 1985 poskytla na pomoc potřebným ve 197 zemích 2,2 miliardy dolarů. Kromě toho vedoucí více než 30 000 kongregací Církve pravidelně vynakládají prostřednictvím církevního programu sociální péče další prostředky, aby mužům, ženám i dětem pomohli zajistit potraviny, přístřeší a další časné potřeby, což představuje další miliardy dolarů.

Církev staví chrámy a prostřednictvím práce na rodinné historii stmeluje rodiny. Církev klade velký důraz na naukovou zásadu spojování rodin napříč generacemi. Toto duchovní dílo je uskutečňováno v 217 chrámech, jejichž výstavba byla oznámena nebo které jsou v provozu, a je podporováno církevní neziskovou genealogickou organizací FamilySearch, jež dává své genealogické zdroje k dispozici zdarma všem lidem.

Církev zajišťuje pro své členy prostory za účelem konání bohoslužeb a setkávání. Církev musí financovat provoz těchto prostor a také své vzdělávací programy a činnosti ve všech svých kongregacích, kterých je aktuálně 30 500. Sborové domy fungují také jako místní osvětová střediska, střediska bádání v rodinné historii a centra pomoci v nouzových situacích.

Církev podporuje celosvětový misionářský program. V současné době káže více než 65 000 misionářů z řad Svatých posledních dnů po celém světě dobrou zprávu o Ježíši Kristu, což představuje činnost, která vyžaduje významnou finanční podporu Církve nad rámec toho, co přispívají samotní misionáři a jejich rodina. V přibližně 400 misiích Církev zajišťuje – a financuje – misijní domy, byty pro misionáře, kancelářské prostory a automobily.

Církev investuje do vzdělání. Církev věří, že jak světské, tak duchovní vzdělání je věčné, a proto do vzdělávání investuje nemalé finanční prostředky. Církevní program Semináře a instituty zajišťuje každý rok každodenní náboženské vzdělávání pro přibližně 400 000 středoškoláků a 300 000 vysokoškoláků. Církev po celém světě poskytuje příležitosti k získání vyššího vzdělání prostřednictvím svého rozsáhlého programu PathwayConnect, který dláždí cestu k získání vysokoškolského titulu těm, kteří mají omezené příležitosti nebo prostředky. A Církev také provozuje několik univerzit a vysokou školu ekonomickou, které slouží dohromady 93 000 studentů.

„Skutečnost, že Církev Ježíše Krista dokáže financovat provoz sborových domů, chrámů, vzdělávacích institucí a misionářského programu – a zároveň přitom vytvářet finanční rezervu na těžké časy, které nakonec přijdou – přestavuje vzor, který by měly vlády a další instituce po celém světě oceňovat a napodobovat,“ píše jeden komentátor.

Církev se řídí stejnými rozumnými finančními zásadami, kterým učí i své členy. Vyhýbá se dluhu, funguje v mezích svého rozpočtu a připravuje se na budoucnost. Není divu, že noviny The Wall Street Journal na svých stránkách nedávno ocenily silnou ekonomiku státu Utah, která je zčásti výsledkem toho, že jde o stát, „jehož převažující souhrn hodnot [Svatých posledních dnů] nabádá k takovým staromódním ctnostem, jako je spořivost, schopnost odložit uspokojení svých tužeb a stabilní rodina.“

D. Michael Quinn, badatel, který v roce 2017 vydal 600stránkovou publikaci o historii hospodaření s finančními prostředky v rámci Církve, shrnul své závěry slovy: „Jde o příběh mimořádně posilující víru.“ Redaktorovi novin řekl, že pokud by Svatí posledních dnů dokázali záležitost vnímat „ze širší perspektivy, nesmírně by se jim ulevilo, neboť by viděli, že Církev není žádná výdělečná společnost“.

„Ano, Církev spoří a investuje své volné prostředky,“ dodává komentátor novin Deseret News, „ale také pomáhá vysokoškolákům značnou měrou snižovat dluh z půjček na vzdělání, pomáhá chudým bez ohledu na jejich příslušnost a stojí za jedním z největších nevládních programů sociální péče v zemi. A co je nejdůležitější, dělá to, aniž by obohacovala ty, kteří stojí v jejím čele.“

Posvátné prostředky darované členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou projevem víry, oddanosti a poslušnosti biblického zákona desátku a jejich přání posilovat Kristovu církev prostřednictvím života v souladu se dvěma velikými přikázáními – milovat Boha a milovat svého bližního.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.