Téma

Členové Církve a vzdělání – přehled

Vzdělání je pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů velmi důležité a rezonuje s mnoha dalšími hodnotami, které jdou pro ně cenné. Členové Církve se rádi vzdělávají a věnují čas a úsilí nabývání znalostí. Jejich touha po vzdělání – jak v teoretické, tak v praktické rovině – se odráží v jejich náboženském přesvědčení, nauce i každodenních činnostech. Potvrzují, že vzdělání je všestranné a že jde o celoživotní úsilí, které má mnoho různých důležitých účelů. Pohlížejí na vzdělání jedinečným způsobem – jako na zásadu, která se týká duše člověka i jeho intelektu. Svatí posledních dnů mají ve vzdělávání bohatou a dlouholetou tradici, které si velmi cení a nadále si ji udržují. Jsou přesvědčeni, že vzdělání si zasluhuje to nejlepší úsilí, a proto na jeho dosažení vynakládají značné prostředky a energii.

I. Církevní chápání vzdělání

Účel vzdělání

Vzdělání je úzce spojeno se základními body náboženské víry mormonů, které se týkají Boha, života i jich samotných. Svatí posledních dnů například prohlašují, že Bůh je vševědoucí, a učí se, že „sláva Boží je inteligence neboli jinými slovy světlo a pravda“. [1] Také věří, že cílem všech lidí, jakožto dětí Božích, je neustále se snažit stát se takovými, jako je Bůh, a vzdělání považují za důležitou součást této snahy. A tak život není pro Svaté posledních dnů jen dobou zkoušky, ale také školou, ve které získáváme poznání studiem i zkušenostmi. [2] Vzdělání je jedním z hlavních účelů života a má trvalou věčnou hodnotu, která přesahuje i smrt. [3] Konečným cílem je získat vytříbený, osvícený a božský charakter. [4]

Svatí posledních dnů věří, že vzhledem k tomu, že vzdělání má nesmírnou a trvalou hodnotu, Bůh ho prohlásil za přikázání a Jeho děti jsou zodpovědny o něj usilovat. [5] Bible i Kniha Mormonova toto přikázání potvrzují a vyzývají k tomu, abychom hledali, „klepali“ a žádali o poznání; novodobá zjevení a proroci výslovně nabádají k tomu, abychom se učili, a vysvětlují, že proces učení je nezbytný pro získání spasení. Joseph Smith, zakladatel Církve, učil, že nikdo „není spasen rychleji, než jak rychle získává poznání“, a že „nikdo nemůže být spasen v nevědomosti“. [6] Členové Církve Ježíše Krista také prohlašují, že Bůh se aktivně zapojuje do vzdělávání svých dětí. Bůh nám osvěcuje mysl a slibuje, že odmění naše úsilí vzdělávat se a s moudrostí nám udělí patřičné poznání. [7]

Postoj Svatých posledních dnů ke vzdělání je založen na jejich typickém chápání vzdělávání a znalostí. Členové Církve kladou důraz na vzdělávání celého člověka – to jest mysli i ducha, a pro obě tyto složky je vzdělání prospěšné. Vzdělání není výlučně intelektuální záležitostí; Svatí posledních dnů usilují o vzdělání „studiem a také vírou“. (Nauka a smlouvy 88:118.) Toto mimo jiné znamená, že uznávají vzdělávání, které zahrnuje jak intelekt, tak duchovní pohled. [8] Také si uvědomují, že tyto dvě oblasti nejsou oddělené: duchovní porozumění je například nutné k tomu, aby mělo rozumové bádání opravdový smysl. [9] Svatí posledních mají navíc zato, že víra a rozum nejsou ve své podstatě ve vzájemné opozici. [10] A tak hledání pravdy nemá hranic, ačkoli si Svatí posledních dnů zvláště cení poznání, které hledajícího přivádí blíže k Bohu a pomáhá naplňovat základní účely života. [11]

I když vzdělání hraje zásadní roli v Církevní teologii, má svou hodnotu i v osobní rovině člověka. Svatí posledních dnů věří, že vzdělání by se mělo týkat životních zkušeností a mělo by je obohacovat. Brigham Young vysvětlil, že „vzdělání je schopnost jasně myslet, dobře vykonávat světskou práci a cenit si života“. [12] Členové Církve si cení akademického života a bohatosti, které životu vzdělání přináší. Jsou povzbuzováni k tomu, aby rádi studovali i vyučovali, a uvědomují si, že poznání je osobně obohacující. [13]

Svatí posledních dnů také věří, že vzdělávání by mělo mít praktickou hodnotu – mělo by zlepšit schopnost člověka něco společnosti přinést, být finančně soběstačný a všeobecně „dobře vykonávat světskou práci“. [14] Uvědomují si, že vzdělání je naprosto zásadní z morálních a praktických důvodů – ať již kvůli schopnosti uživit a vychovat rodinu, tak kvůli schopnosti zapojit se do širší společnosti. Vzdělání je důležitým úkolem pro rodiče, kteří jsou zodpovědni za zajišťování životních potřeb pro své děti. Thomas S. Monson, 16. president Církve, povzbuzoval muže i ženy, aby usilovali o vzdělání a mohli se tak podle potřeby zapojit do soutěživého ekonomického světa. [15] Vzdělání také umožňuje těm, kteří o něj usilují, mít větší pozitivní vliv na své okolí. Prohlubuje jejich schopnost sloužit lidské rodině.

Členové Církve samozřejmě zastávají názor, že vzdělání je velmi důležité i ve vztahu k členům nejbližší rodiny. Vzhledem k tomu, že pohlížejí na rodinu jako na základní jednotku lidské společnosti, považují domov za ústřední místo vzdělávání člověka. Bůh dal rodičům pověření vychovávat děti „ve světle a pravdě“. (Nauka a smlouvy 93:40.) Rodiče mají prvořadou zodpovědnost za to, aby dovedli své děti k intelektuální, sociální a duchovní dospělosti svým slovem i příkladem. Výchova dětí se považuje za úkol, na němž rodiče spolupracují s Bohem. Rodiče a další učitelé mají zodpovědnost vést děti tak, aby to dětem přineslo užitek z hlediska dané chvíle i z hlediska věčnosti. [16]

Rozsah vzdělání

Církevní pohled na vzdělání je všeobsažný – nejen pokud jde o různé druhy získávání poznání, ale i z dalších hledisek. Nauky Církve zahrnují širokou oblast cenných znalostí, které zahrnují neomezenou škálu světských i náboženských témat. Do této široké škály, která sahá daleko za hranice obvyklého rozsahu náboženského poznání, patří geografie, kultura, historie, věda a mnoho dalších oborů. [17] Z určitého pohledu Svatí posledních dnů vlastně ani nerozlišují mezi „světským“ a „náboženským“ poznáním. Považují všechny formy pravdy za důležité a posvátné.

Ačkoli výraz „vzdělání“ se často používá pro formální studium ve škole, Svatí posledních dnů si uvědomují, že vzdělání zahrnuje mnohem víc než jen to. Jsou povzbuzováni k tomu, aby vzdělávání považovali za osobní zodpovědnost, [18] a učí se, že každý člověk by měl usilovat o vzdělání bez ohledu na to, v jakých podmínkách žije, a měl by se učit takovým způsobem a do takové míry, do jaké mu to jeho situace umožňuje. [19] I když považují formální vzdělávací programy za nepostradatelné, přikládají hodnotu i individuální četbě, studiu, přemýšlení a bádání v různých oblastech. Prohlašují, že bohatství poznání je dostupné každému, kdo v něm chce bádat.

A konečně, pro Svaté posledních dnů je vzdělání zásada, která zasahuje do věčnosti. V písmech se píše, že „jakéhokoli základu inteligence dosáhneme v tomto životě“, ten si s sebou vezmeme i do života příštího. (Nauka a smlouvy 130:18.) Svatí posledních dnů také považují vzdělání za věčnou záležitost – s nadějí očekávají, že se budou dál učit do nekonečna.

II. Církevní tradice ve vzdělávání

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má ve vzdělávání velkou a dlouholetou tradici [20] – vzdělání je vskutku charakteristickým znakem členů Církve. [21] Již téměř 200 let se členové zaměřují na vzdělávací aktivity a vytvářejí kulturu, v níž je vzdělání považováno za nesmírně důležité. Tuto tradici lze vysledovat již v prvotních dnech Církve.

Svatí posledních dnů věnují, kromě Bible a Knihy Mormonovy, pozornost i božským zjevením, která byla dána zakladateli Církve, Josephu Smithovi, a vyvozují z nich rámec svého vzdělávání i jeho smysl. [22] Kromě jiného tato kniha novodobého písma povzbuzuje Svaté, aby si cenili veškeré moudrosti a neustále o ni usilovali a aby pilně učili jeden druhého, aby tak mohli být „poučeni dokonaleji v teorii, v zásadě, v nauce [a] v zákonu evangelia“. (Nauka a smlouvy 88:78.) Tyto nauky podporovaly a podporují vzdělávací úsilí v různých oblastech v průběhu celé Církevní historie.

Toto učení také posilovalo snahu prvních Svatých posledních dnů vzdělávat své děti a prohlubovalo jejich osobní úsilí zdokonalovat se a učit se. Svatí posledních dnů, podobně jako mnoho dalších rodin té doby, získávali vzdělání v domácím prostředí, ale snažili se také získat formální vzdělání ve školách. Během 19. století, kdy vzdělání bylo často výsadou jen několika málo lidí, Svatí posledních dnů v Kirtlandu ve státě Ohio zakládali vlastní školy. Některé tyto školy zajišťovaly vzdělání v oblasti duchovní a náboženské, jiné poskytovaly členům komunity – včetně žen a mládeže – možnost studovat jazyky, aritmetiku, mluvnici a další předměty tradičních učebních osnov.

Členové Církve byli také pionýry ve vzdělávání v neprobádané pohraniční oblasti státu Missouri v 19. století – v roce 1831 založili na místě současného Kansas City první školu. O několik let později založili v nově budovaném městě Nauvoo ve státě Illinois vyspělé společenství s vysokou úrovní kultury a také s možností získat vyšší vzdělání. Vedoucí Církve vysvětlovali, že jedním z hlavních účelů toho, že se Svatí posledních dnů shromažďují, je možnost získat užitek plynoucí ze vzdělání, a v Nauvoo tento užitek do značné míry získali. [23] Byly plánovány a zakládány veřejné školy, kluby, divadla, muzea, lycea a literární a jiná sdružení. Svatí založili Univerzitu města Nauvoo, která spravovala místní vzdělávací systém. Návštěvníci města Nauvoo se zde setkávali s lidmi, kteří se snažili držet se svých náboženských zásad a kteří také vzdělávali svou mysl. [24]

I v druhé polovině 19. století, když Svatí posledních dnů osídlovali západní část Spojených států, bylo vzdělání nadále prioritou. Vedoucí Církve Brigham Young, John Taylor a Wilford Woodruff, ve snaze podpořit vzdělanost, nařídili zakládat kůlové školy a „akademie“, které, díky často skrovným prostředkům Svatých posledních dnů, nabízely organizované vzdělávací programy. Z mnoha těchto kůlových škol a akademií se posléze staly moderní střední a vysoké školy a univerzity. Poté, co začaly být dostupné jiné možnosti pro získání vzdělání, Církev přestala z větší části poskytovat nenáboženské vzdělání. Místo toho začala vytvářet systémy doplňkového náboženského vzdělání pro studenty různého věku.

III. Církevní vzdělávací iniciativy

Vzdělání tradičně dál zaujímá přední místo v životě a náboženství Svatých posledních dnů.

Církev klade důraz nejen na vzdělávání během nedělních bohoslužeb, chrámového uctívání a dalších příležitostí, ale také pomáhá členům dosahovat vzdělání i mnoha dalšími formálními prostředky.

Církev nadále podporuje své vysoké školy a univerzity, protože si je vědoma potřeby zajišťovat vynikající vzdělání v široké škále oborů. Církev vlastní a provozuje tři univerzity (Univerzitu Brighama Younga, Univerzitu Brighama Younga-Havaj a Univerzitu Brighama Younga-Idaho) a jednu vysokou školu (LDS Business College). V těchto institucích se světské vzdělání kombinuje s ideály a náboženskými zásadami Církve. Církev také provozuje řadu základních a středních škol v Mexiku, na Tonze, v Samoi, na Fidži a v Kiribati.

Církevní vzdělávací systém se skládá ze seminářů a institutů. Tyto instituce kladou důraz na důležitost získání všestranného vzdělání, které zahrnuje náboženské poznání a víru.

Seminář je čtyřletý náboženský vzdělávací program přístupný studentům středních škol jakéhokoli vyznání. Každý rok se studuje jedna kniha z písem, které Svatí posledních dnů používají: Starý zákon, Nový zákon, Kniha Mormonova, nebo Nauka a smlouvy. Třídy semináře, které se často konají v církevních budovách, učí instruktoři na plný úvazek i dobrovolníci. Semináře se po celém světě účastní přibližně 350 000 studentů.

Instituty náboženství poskytují náboženské vzdělání mladým lidem ve věku 18 až 30 let (mnozí z nich jsou studenti vysokých škol nebo univerzit) ve více než 2 500 místech po celém světě. Třídy institutu zahrnují studium písma, historie Církve, nauky a přípravu na manželství a misii. V současné době je v institutu zapsáno asi 350 000 studentů.

Stálý vzdělávací fond, založený Církví v roce 2001, poskytuje mladým dospělým členům Církve, kteří připadají v úvahu a žijí v rozvojových oblastech, možnost získat vzdělání potřebné ke zlepšení jejich ekonomických vyhlídek. Členové Církve do fondu přispívají svými penězi a od příjemců pomoci z tohoto fondu se očekává, že půjčku s nízkým úrokem splatí. Stálý vzdělávací fond se od svého založení rozrostl do rozsáhlého programu, který již pomohl desítkám tisíc jednotlivců.

 

[1] Nauka a smlouvy 93:36.

[2] Viz Thomas S. Monson, „Look to God and Live“, Ensign, May 1998, 52–54; Bruce C. Hafen, „Usmíření: Všechno za všechno“, Liahona, květen 2004, 97–99.

[3] Viz Nauka a smlouvy 130:19.

[4] Viz Dallin H. Oaks, „A House of Faith“ BYU Studies (1996), 117–118.

[5] Viz Dieter F. Uchtdorf, „Dvě zásady pro jakoukoli ekonomiku“, Liahona, listopad 2009, 58.

[6] Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 264–265.

[7] 2. Nefi 28:30; Nauka a smlouvy 88:11.

[8] Joseph Fielding Smith jednoznačně prohlásil, že „poznání přichází skrze rozum i zjevení“. Viz „Educating for a Golden Era of Continuing Righteousness“, A Golden Era of Continuing Education (Brigham Young University, 1971), 2; Nauka a smlouvy 9:2.

[9] Viz Henry B. Eyring, „An Education for Real Life“, Ensign, Oct. 2002, 14–21.

[10] Viz Richard C. Edgley, „Víra – rozhodnutí je na vás“, Liahona, listopad 2010, 31–33.

[11] Viz 2. Nefi 9:29.

[12] Citováno v: George H. Brimhall, „The Brigham Young University“, Improvement Era, July 1920, 831.

[13] Viz Dieter F. Uchtdorf, „Dvě zásady pro jakoukoli ekonomiku“, 58.

[14] James E. Faust, „Learning for Eternity“ (BYU devotional address, Nov. 18, 1997), 3.

[15] Viz Thomas S. Monson, „Great Expectations“ (BYU devotional address, Jan. 11, 2009), 3.

[16] Viz L. Tom Perry, „Matky, jež učí doma své děti“, Liahona, květen 2010, 29–31.

[17] Viz Nauka a smlouvy 88:79; 90:15.

[18] Viz Russell M. Nelson, „Where Is Wisdom?“ Ensign, Nov. 1992, 6–8.

[19] Viz Dieter F. Uchtdorf, „Dvě zásady pro jakoukoli ekonomiku“, 58.

[20] Zdroj informací o historii vzdělání v Církvi SPD můžete najít v textu expozice na BYU, který je dostupný zde.

[21] Viz James E. Faust, „Learning for Eternity“, 2.

[22] Viz Dallin H. Oaks, „A House of Faith“, 115.

[23] Viz Sidney Rigdon, „To the Saints Abroad“, Elders’ Journal,Aug. 1838, 53.

[24] Viz např. „Highly Important from the Mormon Empire“, New York Herald, June 17, 1842, 2.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.