Další zdroj

Ochrana nezletilých před pornografií

Z konference „Vystavení dětí pornografii v Evropské unii“

Konferenční příspěvek pana Francesca Di Lilla, ředitele Kanceláře Církve při Evropské unii v Bruselu.

Evropský parlament, Brusel, 8. února 2017


Vážení členové a ctění hosté,

dobré odpoledne. Je mi ctí, že mohu zastupovat Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [1] na této velmi důležité konferenci, která se koná v pravý čas a týká se pornografie, s ní souvisejících nebezpečí a jejích vlivů na společnost. O tomto tématu není jednoduché diskutovat, a to ani se svými nejbližšími, natožpak veřejně, jako například v rámci takovéto debaty v Evropském parlamentu.

Zaprvé bych chtěl vyjádřit vděčnost a poděkování paní Anně Záborské a panu Luigimu Morganovi i jejich politickým uskupením za to, že tuto konferenci zorganizovali. Rovněž bych rád vyjádřil uznání Dr. Lambiasemu a paní Heidi als Ringhemové za jejich prezentace. Jejich postřehy, prodchnuté vědeckým přístupem a klinickými důkazy ruku v ruce s osobní zkušeností, potvrzují skutečnost, že pornografie v naší společnosti představuje ničivou sílu. Ne, že by bylo zapotřebí to potvrzovat!

A zadruhé mi dovolte jasně říci, že nemám v úmyslu probírat pornografii jako náboženské téma. Nejsem zde proto, abych kohokoli odsuzoval či ho ‚volal ku pokání‘, jak se říká. Ani proto, abych volal po zákazu pornografie. Dospělí lidé se mohou svobodně rozhodovat, čím si budou plnit mysl. Svoboda jednání – neboli svoboda mravní a osobní volby – je v naší nauce jednou ze základních zásad. Vítám však příležitost být dnes právě zde, abychom mohli svůj hlas připojit k hlasu druhých a domáhat se lepší ochrany těch nejzranitelnějších – dětí.

Pornografie má vliv na nejzákladnější společenské zřízení – rodinu. Nedávná studie [2] provedená na Oklahomské univerzitě dospěla ke zjištění, že zaobírání se pornografickými materiály přímo souvisí se značným nárůstem pravděpodobnosti rozvodu. V rámci této vzájemné souvislosti se pravděpodobnost rozvodu ještě zvyšuje v případě, kdy konzumentkami pornografie jsou ženy. Mezi možné důsledky pornografie patří odloučení, tajnůstkaření a podvádění. To vše, jak samostatně, tak ve spojení jednoho s druhým, má potenciál narušit vztahy a učinit člověka zranitelného vůči nízké sebeúctě, úzkosti a depresi; nereálným očekáváním a mylným informacím ohledně sexuálních důvěrností; přičemž to nás vede k tomu, že budeme druhé vnímat jako objekty, které lze použít a zneužít. Pornografie způsobuje častější rozvoj obsesivních myšlenek a kompulzivního chování. [3] Pokud jsou děti vystaveny pornografii již v osmi letech, k čemuž u některých skutečně dochází, má to za následek těžké poškození jejich schopnosti vytvářet zdravé vztahy – to jest v případě, že dané problémy zůstanou nerozpoznány a nedostane se jim náležitého řešení.

Dovolte mi zmínit se o několika zdrojích a materiálech, jež naše Církev vytvořila za účelem posílení rodin a pomoci těm, kteří jsou závislí na pornografii. Tyto zdroje a materiály jsou dostupné na internetu a jsou snadno přístupné veřejnosti. Nedá se říci, že by motivace pro jejich vytvoření nepramenila z našeho učení a přesvědčení. Doufáme však, že v této oblasti pomohou každému – jak těm, kteří závislost léčí, tak těm, kteří hledají pomoc.

Církev v roce 2014 tyto internetové zdroje a materiály vylepšila tak, aby jednotlivci mohli získat přímou pomoc při překonávání závislosti na pornografii. Tyto nové internetové stránky, OvercomingPornography.org, jsou dostupné v několika jazycích – v angličtině, portugalštině, španělštině, francouzštině, italštině, němčině, čínštině, korejštině, japonštině a ruštině. Tyto aktualizované stránky rovněž poskytují vedení církevním vedoucím a dalším lidem tím, že naplňují potřeby manželských partnerů a členů rodiny tak, že zvyšují všeobecné povědomí o problematice a jsou naplněny pochopením a vstřícností. Jednotlivé oddíly stránek jsou rozděleny tak, aby naplňovaly konkrétní potřeby jednotlivců, manželských partnerů a členů rodiny a církevních vedoucích.

Každý oddíl obsahuje materiály týkající se jak odvykání, tak prevence. Součástí těchto materiálů jsou články, videa a odkazy na proslovy církevních vedoucích a na materiály z externích, necírkevních zdrojů. Církevní materiály, zdroje a programy se však neomezují pouze na internet. Patří k nim i program pro odvykání závislosti. Je odvozen z ‚dvanácti kroků‘, které původně vznikly jako součást programu Anonymní alkoholici, a těmito kroky se řídí. Tento program byl se svolením uzpůsoben tak, aby zapadal do rámce, který je obohacen o nauky, zásady a přesvědčení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Rodinné služby SPD, církevní oddělení, jež pomáhá vedoucím Církve pečovat o jednotlivce, kteří čelí sociálním a citovým problémům, rovněž zajišťují celosvětovou síť terapeutů, kteří poskytují poradenské služby a jsou schopni nabídnout terapii nejen závislým, ale i jejich manželským partnerům a členům rodiny.

Nyní bych chtěl přejít k dalšímu důležitému tématu týkajícímu se toho, jaké úsilí Církev vyvíjí, aby děti a dospívající chránila před pornografií. V dokumentu „Rodina – prohlášení světu“, jenž nastiňuje náš oficiální postoj a oddanost vůči rodině jakožto základní jednotce společnosti, stojí, že „rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti [a] starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby“.

Zdroje a materiály přístupné na internetu povzbuzují rodiče k tomu, aby se svými dětmi vedli o otázkách intimity a o dalších citlivých tématech otevřený dialog. Je to právě doma, mezi rodiči a dětmi, kde mají být položeny základy prevence i ochrany. Někdy pornografii vnímáme jako něco, co je dostupné v televizi. Ale v dnešním propojeném světě ji činí lehce dostupnou internet – prostřednictvím počítačů, chytrých televizí, chytrých telefonů a dalších přenosných zařízení. Internet lze používat v takovém soukromí, jak jen člověk uzná za vhodné. Přístup k internetu není většinou zabezpečen žádnými filtry ani jinými ochrannými prostředky. Je hrozné na to jen pomyslet, ale otázka dnes nezní, zda budou naše děti vystaveny pornografii, nýbrž kdy. Církevní zdroje a materiály se zaměřují na to, aby rodiče vybavily informacemi, které jim pomohou děti naučit, jak mají reagovat, a které jim pomohou rozpoznat signály nezdravého chování.

Oddíl o prevenci, který se nachází na internetových stránkách Overcoming Pornography [Jak překonat pornografii] v části určené manželským partnerům a rodinám, se věnuje například těmto otázkám:

  • Jaká je naše úloha při ochraně vlastní rodiny?
  • Jak můžeme ochránit svou rodinu?
  • Jak můžeme pomoci dětem chránit samy sebe?

Odpovědi na tyto otázky jsou poskytovány formou proslovů, článků, videí či podcastů, které k dané problematice zaujímají jak naukový, tak vědecký přístup. Například oddíl s názvem „Jak můžeme ochránit svou rodinu?“ vypadá takto:

  • Pravidelně hovořte a raďte se se členy své rodiny, s odkazem na proslov M. Russella Ballarda, člena Kvora Dvanácti apoštolů Církve.
  • Naučte se, jak hovořit o citlivých tématech, kde jsme zváni ke zhlédnutí úryvků „Rodinných rozhovorů“, což je cyklus dvaceti krátkých videí, která byla vytvořena, aby rodičům pomohla osvojit si dovednosti a nalézt pomoc, a jež přijdou vhod při rozhovorech v domácím prostředí ohledně sexuální intimity.
  • Rozpoznejte změny v chování. Tento článek vysvětluje, jak si uvědomit možné změny v chování manželského partnera či dítěte nebo problémy, které se jich týkají.
  • Učte děti o intimitě, s odkazem na „Průvodce pro rodiče“, publikaci, která vysvětluje, jak děti učit o sexuální intimitě.
  • Zabezpečte svůj domov. Oddíl na Wikipedii, který poskytuje návod a rady týkající se náležitého používání médií a bezpečnostních zásad.
  • Pomozte dětem porozumět tomu, že jejich tělo je posvátné, což je lekce, která má dětem pomoci porozumět tomu, že naše tělo je darem od Boha.
  • Naučte děti, jak reagovat na pornografii, kde jsou obsaženy lekce a video s názvem „Co mám udělat, když uvidím pornografii?“ [4], které byly vytvořeny proto, aby děti naučily určitému vzorci, jak v dané situaci zareagovat. V tomto videu jsou vypravěči děti, které nabádají své vrstevníky, aby pornografii, necudnost nebo mediální obsah sexuálního charakteru nazývaly jejich pravým jménem, kdykoli na ně narazí. Také je vyzývají, aby daný pořad vypnuly nebo se na něj nedívaly a o své zkušenosti si promluvily s rodiči nebo dospělou osobou, které důvěřují. Toto video bylo vytvořeno ve dvou verzích, které mají jen na YouTube dohromady okolo 400 000 zhlédnutí.

Jak vidíte, naše internetové zdroje a materiály nabízejí produkty, v nichž se mísí základ duchovní i vědecké povahy. Přestože některé z nich jsou upraveny na míru učení konkrétně naší Církve, kdokoli, ať již je členem Církve, či nikoli, nalezne možnost, jak je uplatnit, aby to vyhovovalo jeho osobní situaci.

Naneštěstí mi již nezbývá moc času. Ale ještě než skončím, chtěl bych vám pustit ono video, o kterém jsem se před okamžikem zmínil a které je příkladem multimediálních produktů, které Církev vytváří, aby rodinám a dětem umožnila chránit se před pornografií.

[Promítnout video]

Je podnětné si uvědomit, jak prostě, ale přímočaře dokáží děti mluvit. My všichni, členové občanské společnosti, církví, vlád či médií, máme s pornografií zacházet tak, jak zaslouží – jako se škodlivým produktem, který je stejně jako alkoholismus a užívání drog příčinou fyziologických změn a závislosti, jež jsou zrovna tak škodlivé [5]. Pornografie deformuje náš přirozený smysl pro lidskou krásu a snižuje zázrak a láskyplnost intimní náklonnosti na nutkavou potřebu vizuálního znázornění. V úvodu svého proslovu jsem řekl, že se tato konference koná v pravý čas. Je to tak. V Evropském parlamentu právě nyní probíhá mnoho debat na toto téma. Těším se na myšlenky dalších účastníků panelové diskuse, které se budou týkat toho, co se dá dělat z hlediska politiky, abychom se s touto záležitostí vypořádali. Nekonečně důležitější než miliardy, které vynášejí tržby v tomto průmyslu, je zdraví dětí, manželů a manželek a rodin, které vytvářejí samotnou strukturu společnosti. Každého je třeba chránit. To je prvořadé.

Na závěr uvedu výzvu vedoucích naší Církve. Je obsažena v Prohlášení o rodině vydaném Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů:

„Vyzýváme odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udržení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.“

Děkuji vám.

[1] Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je křesťanskou církví, která má po celém světě 15,6 milionu členů, přičemž v Evropě je jich 508 000. Její kancelář při Evropské unii v Bruselu v rámci Evropské unie spolupracuje a podporuje dialog se zainteresovanými osobami, včetně vedoucích činitelů a akademických, náboženských a politických představitelů zabývajících se svobodou náboženství či vyznání, humanitární pomocí, dobrovolnictvím a mládeží. Je rovněž členem Evropské platformy proti náboženské netoleranci a diskriminaci (EPRID), sítě občanských organizací, včetně náboženských sdružení a sdružení nenáboženského charakteru, které mají za cíl přispívat ke společné celosvětové podpoře a ochraně svobody náboženství či vyznání a práva na ni, tak jak je definována v článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv.

[2] https://phys.org/news/2016-08-pornography-probability-divorce.html

[3] https://www.lds.org/topics/pornography?lang=eng

[4] YouTube: https://youtu.be/UNeYQA3ZeX8

[5] Studie Cambridgeské univerzity: Internet porn addiction mirrors drug addiction [Závislost na pornografii na internetu odráží závislost na drogách] (2014), http://www.yourbrainonporn.com/cambridge-university-brain-scans-find-porn-addiction

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.