Téma

Prohlášení o rodině

V roce 1995 vydalo První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů dokument „Rodina – prohlášení světu“. Tento dokument je prohlášením a znovupotvrzením nauk a zvyklostí, které proroci opakovaně hlásají po celou dobu historie Církve. Obsahuje zásady, které jsou životně důležité pro štěstí a blaho každé rodiny:

„My, První předsednictvo a Rada Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, slavnostně prohlašujeme, že manželství mezi mužem a ženou je ustanoveno Bohem a že rodina je ústředním bodem ve Stvořitelově plánu pro věčné určení Jeho dětí.

Všechny lidské bytosti – muži a ženy – jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo milovaná duchovní dcera nebeských rodičů, a jako takový má každý božskou podstatu a určení. Pohlaví je základní charakteristikou předsmrtelné, smrtelné a věčné identity a účelu jednotlivce.

V předsmrtelné říši duchovní synové a dcery znali a uctívali Boha jako svého Věčného Otce a přijali Jeho plán, podle kterého mohou Jeho děti obdržet fyzické tělo a získat pozemskou zkušenost, aby mohly pokročit směrem k dokonalosti a nakonec naplnit své božské určení jakožto dědicové věčného života. Božský plán štěstí umožňuje, aby rodinné vztahy trvaly věčně, až za hrob. Posvátné obřady a smlouvy dostupné ve svatých chrámech umožňují jednotlivcům vrátit se do přítomnosti Boží a rodinám být sjednoceny na věky.

První přikázání, které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo jejich možnosti být rodiči jakožto manžel a manželka. Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se množily a naplnily zemi, je stále v platnosti. Dále prohlašujeme, že Bůh přikazuje, aby se posvátné moci plození používaly pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou zákonně oddáni jako manžel a manželka.

Prohlašujeme, že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho důležitost v Božím věčném plánu.

Manžel a manželka mají posvátnou zodpovědnost navzájem se milovat a pečovat jeden o druhého a o své děti. „Dědictví od Hospodina jsou dítky.“ (Žalm 127:3.) Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, zaopatřovat jejich fyzické a duchovní potřeby a učit je mít se navzájem rády a sloužit si, zachovávat přikázání Boží a být občany dodržujícími zákony, ať žijí kdekoli. Manželé a manželky – matky a otcové – se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak tyto povinnosti plnili.

Rodina je ustanovena Bohem. Manželství mezi mužem a ženou je pro Jeho věčný plán zásadní. Děti mají právo na to, aby se narodily v manželském svazku a byly vychovávány otcem a matkou, kteří s naprostou věrností ctí manželské sliby. Štěstí v rodinném životě lze s největší pravděpodobností dosáhnout tehdy, když je založen na učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných odpočinkových činností. Podle božského záměru mají otcové v lásce a spravedlivosti předsedat své rodině a jsou zodpovědni za zaopatřování základních životních potřeb a ochrany své rodiny. Matky jsou v prvé řadě zodpovědny za péči o své děti. V těchto posvátných zodpovědnostech jsou otcové a matky povinni si navzájem pomáhat jako rovnocenní partneři. Postižení, úmrtí či jiné okolnosti mohou vyžadovat individuální úpravy. V případě potřeby má poskytnout podporu širší rodina.

Varujeme, že jedinci, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří týrají či zneužívají manželského partnera nebo potomstvo nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, se jednoho dne budou zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že rozklad rodiny přivede na jednotlivce, obce a národy pohromy předpovězené dávnými i novodobými proroky.

Vyzýváme zodpovědné občany a státní úředníky, ať jsou kdekoli, aby prosazovali taková opatření, jejichž záměrem je zachovat a posilovat rodinu jakožto základní jednotku společnosti."

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.