Další zdroj

Opatření v souvislosti s nákazou COVID-19

Odpovědi na otázky

Tento dokument lze vedle dokumentu „Pokyny ohledně nezbytných obřadů, požehnání a dalšího fungování Církve“ použít k zodpovězení otázek ohledně správy Církve během pandemie nákazy COVID-19.

Tyto dokumenty se zveřejňují v reakci na to, jak celosvětová pandemie nákazy COVID-19 narušuje církevní postupy a činnosti členů. Pokyny, které jsou v nich obsaženy, se mají používat po celou dobu trvání pandemie a s ní souvisejících úředních omezení církevních shromáždění a veřejných setkání, která jsou platná v dané zemi či zeměpisné oblasti oné země. Další pokyny mohou být vydány později.

Biskupové a presidenti kůlů mají být bdělí a pozorně sledovat místní podmínky a předpisy. Mají povzbuzovat členy Církve, aby dodržovali zákony. V případě každé z níže uvedených otázek a odpovědí je zapotřebí pečlivě uplatňovat následující:

  • Dodržování odstupu na veřejnosti, mytí rukou a další opatření popsaná v „Preventative Measures for Members“ [„Preventivní opatření pro členy“] na stránkách newsroom.churchofjesuschrist.org/article/coronavirus-update#preventative-measures
  • Zásady a předpisy týkající se karantény, tak jak je nařizují zdravotničtí odborníci a představitelé státní správy
  • Nařízení, předpisy a pokyny státní správy, tak jak jsou v jednotlivých oblastech stanoveny

Další dokumenty týkající se nákazy COVID-19 jsou k dispozici na stránkách newsroom.ChurchofJesusChrist.org.

V případě obzvláště složitých otázek mají presidenti kůlů kontaktovat příslušné předsednictvo území.

I. Obřady kněžství a rodinné události

Vykonávání obřadu svátosti

Mohou nositelé kněžství vykonávat obřad svátosti v domově dalších členů sboru, kteří doma nemají způsobilého kněze či nositele Melchisedechova kněžství?

Obecně vzato ano. V současné době tento postup v mnoha zemích a městech omezují pokyny státní správy nebo místní předpisy. V těchto oblastech nemají nositelé kněžství až do odvolání vstupovat za účelem vykonání obřadu svátosti do domovů členů Církve, s nimiž nejsou spojeni příbuzenským svazkem. Během této doby mohou být členové požehnáni skrze studium modliteb svátosti a tím, že se opětovně zaváží, že budou žít v souladu se smlouvami, které uzavřeli, a modlit se, aby nastal den, kdy budou moci svátost, kterou řádně připraví kněží, přijmout osobně.

Patriarchální požehnání

Může udělování patriarchálních požehnání pokračovat podle již stanoveného plánu?

Udělování patriarchálních požehnání má být dočasně pozastaveno. Nicméně tam, kde je to možné, mají ti, kteří se připravují na službu na misii, patriarchální požehnání obdržet ještě předtím, než službu na misii nastoupí.

Svatby, svatební hostiny a pohřby

Umožňují nové pokyny pořádat ve sborových domech svatby (včetně svatební hostiny) a pohřby?

Svatby, svatební hostiny a pohřby se tam, kde jejich pořádání omezují předpisy státní správy, nemají konat ve sborových domech. Pokud to zákon dovoluje, mohou biskupové a presidenti kůlů provádět svatební obřady ve vhodném prostředí, kde lze dodržovat sociální odstup. K tomu, aby obřad mohla sledovat rodina a přátelé, lze rovněž využít technických prostředků. Vedoucí a členové mají dodržovat nařízení, předpisy a pokyny státní správy.

Členové biskupstev a předsednictva kůlu mohou, pokud to zákon dovoluje, vykonávat obřady na pohřebišti. K tomu, aby obřad mohla sledovat rodina a přátelé a pořídit si jeho záznam, lze rovněž využít technických prostředků. Na přání lze později, jakmile to okolnosti dovolí, uspořádat větší smuteční shromáždění.

Pojmenování a požehnání dítěte

Umožňují pokyny požehnat dítě doma?

Ano. Pokud k tomu udělí oprávnění biskup, lze dítě místo na církevním shromáždění požehnat doma. Provedení obřadu má být řádně ohlášeno.

II. Správa sborů a kůlu

Setkání a pohovory

Lze pořádat schůzky biskupstva, schůzky předsednictva kůlu, schůzky vysoké rady a další schůzky předsednictev a vykonávat pohovory s osobní účastí?

K těmto rozhodnutím se má dospět na místní úrovni na základě všech dostupných informací. Schůzek a pohovorů se lze účastnit prostřednictvím technických prostředků, je-li to možné.

Zaznamenávání účasti na shromáždění

Jak se bude vzhledem k pozastavení konání shromáždění vypočítávat a nahlašovat účast do zpráv o docházce?

Vzhledem k tomu, že konání nedělních shromáždění bylo dočasně pozastaveno, se účast nahlašovat nebude.

Používání budov a zařízení

Lze využívat budovy a sportovní hřiště? Může se mládež setkávat na venkovních hřištích, jež patří ke sborovému domu, aby si zahrála fotbal?

Činnosti a akce na úrovni odbočky, sboru a kůlu jsou dočasně pozastaveny. Lidé se mají řídit pokyny uvedenými v dokumentu „Preventative Measures for Members“ [„Preventivní opatření pro členy“]. Členové mají dodržovat nařízení, předpisy a pokyny státní správy.

Mohou se ve sborových domech nadále konat další běžné činnosti, jako jsou sportovní činnosti, zkoušky pěveckého sboru a lekce hry na klavír?

Činnosti, jako jsou sportovní činnosti, zkoušky pěveckého sboru a lekce hry na klavír, jsou dočasně pozastaveny. Členové mají dodržovat nařízení, předpisy a pokyny státní správy.

Jak naložit se třídami zaměřenými na odvykání závislostem a soběstačnost, které se v církevních budovách konají jednou týdně?

Mají se konat prostřednictvím technických prostředků.

Mají se uzavřít střediska rodinné historie ve střediscích kůlů?

Ano. Návštěvníci mají využívat technické prostředky ze svého domova.

Seminář a institut

Odpovědi na veškeré otázky naleznete v pokynech CVS ohledně opatření týkajících se nákazy COVID-19.

Desátky a příspěvky

Budou biskupstva během období, po které bude pozastaveno konání shromáždění, osobně přijímat desátky a příspěvky a zadávat během týdne transakce, nebo se tyto platby mají uskutečňovat jen elektronicky?

Je-li to možné, mají členové platit své příspěvky pomocí internetu. Členové, kteří nemají možnost platit příspěvky pomocí internetu, je mohou fyzicky předat kterémukoli členu biskupstva nebo je poslat poštou v předem nadepsané obálce, pokud předsednictvo území nepovažuje tento postup za nevhodný. S dalšími dotazy je zapotřebí se obrátit na předsednictvo území.

Konference FSY

Budou se v létě (2020) konat konference mládeže FSY?

Konference FSY naplánované na rok 2020 ve Spojených státech a Kanadě budou odloženy na rok 2021. Kůly, které byly přizvány k účasti na konferencích FSY v roce 2020, se těchto konferencí zúčastní v roce 2021. Aktualizovaný rozpis konferencí FSY, které se budou ve Spojených státech a v Kanadě konat v letech 2021–2023, bude k dispozici již brzy. Těm, kteří se již zaregistrovali, budou automaticky vrácena částka, kterou zaplatili. Mladí lidé, kteří pocházejí z kůlů, jež byly přizvány k účasti na konferenci FSY v roce 2020, a kteří budou stále splňovat požadavky ohledně věku, budou přizváni k účasti na konferenci v roce 2021.Mimo území Spojených států a Kanady vydají pokyny ohledně toho, zda se budou konference FSY konat, předsednictva území, a to na základě pokynů státní správy ohledně nákazy COVID-19 platných v daných obcích a zemích. Další informace ohledně konferencí FSY jsou k dispozici na stránkách FSY.ChurchofJesusChrist.org.

III. Misionářská služba

Před službou na misii

Mají místní vedoucí kněžství i nadále zpracovávat přihlášky na misii? Budou v blízké době misionáři stále povoláváni?

Ano.

Mohou biskupové a presidenti kůlů provádět pohovory s perspektivními misionáři s osobní účastí?

Ano, ale kdykoli to bude možné, mají se pohovory s perspektivními misionáři konat na dálku prostřednictvím technologií, které umožňují kontakt tváří v tvář.

Život misionáře

Mohou misionáři i nadále učit zájemce osobně, když se vyžaduje, aby zůstávali ve svém bytě?

Nikoli. Misionáři mají dodržovat nařízení, předpisy a pokyny státní správy i pokyny předsednictva území a presidenta misie. Mohou však stále učit své zájemce prostřednictvím technických prostředků. (Viz video z cyklu pro misionáře ohledně učení prostřednictvím technických prostředků.)

Mohou misionáři i nadále kontaktovat zájemce na ulici?

Misionáři mají dodržovat nařízení, předpisy a pokyny státní správy a řídit se pokyny, které obdrželi od předsednictva území a presidenta misie.

Pokud misionáře někdo požádá, aby dali požehnání někomu, kdo vykazuje symptomy koronaviru, mají tak učinit?

Ne. Misionáři nemají navštěvovat ty, kteří byli testováni na COVID-19 s pozitivním výsledkem, vykazují symptomy této nákazy nebo byli v kontaktu s někým, kdo jí byl infikován. Mohou těmto lidem sloužit prostřednictvím technických prostředků a modlit se za ně.

Mají misionáři nadále nabízet službu a pracovat v rámci programu JustServe?

Misionáři mají dodržovat nařízení, předpisy a pokyny státní správy i pokyny předsednictva území a presidenta misie.

Misionářská práce členů

Může misionářská práce členů spět kupředu?

Ano, pod vedením presidenta kůlu a biskupa. Misionářská práce členů podléhá stejným omezením týkajícím se osobních návštěv jako práce misionářů na plný úvazek, dokud okolnosti neumožní jiný postup.

Setkání misionářů

Může se předsednictvo území namísto návštěv misií účastnit schůzek rady vedoucích a schůzek zóny?

Fyzické shromažďování misionářů na schůzkách zóny je dočasně pozastaveno. Schůzky lze podle potřeby konat na dálku s využitím technických prostředků.

IV. Chrámová práce

Pohovory k získání chrámového doporučení a jeho aktivace

Mají být členové Církve povzbuzováni k tomu, aby měli stále platné chrámové doporučení?

Ano. Platné chrámové doporučení je známkou způsobilosti dané osoby vstoupit do chrámu, a to i tehdy, kdy uctívat Boha v chrámu není možné.

Je nutné, aby se pohovory k získání chrámového doporučení konaly i nadále s osobní účastí?

Ne. Členové biskupstev a předsednictev kůlů mohou pohovory k získání chrámového doporučení dočasně konat s využitím technologií, které umožňují kontakt tváří v tvář. Členové mají mít i nadále pohovor jak se členem biskupstva, tak se členem předsednictva kůlu.

Mají se chrámová doporučení vydávat i bez podpisů?

Ano. Členové biskupstva mohou konat pohovory s využitím dostupných technologií. Po pohovoru mohou doporučení podepsat, vyfotografovat ho a fotografii poslat referentovi kůlu. Ten má pak doručit nebo zaslat podepsané chrámové doporučení dotyčnému členu. Tento člen má své doporučení hned, jakmile ho obdrží, podepsat.

Jakmile člen předsednictva kůlu uskuteční pohovor s daným členem, může doporučení bez podpisu aktivovat, nebo tak může učinit referent kůlu. Jakmile se začnou ve sboru znovu konat shromáždění svátosti a další shromáždění, má si každý člen nechat své doporučení podepsat od člena předsednictva kůlu, pokud se tak již nestalo.

V. Další otázky

Máme nadále darovat krev v pojízdných zařízeních?

Ano, darovat krev v pojízdných zařízeních bude možné i nadále, ale je nutné řídit se nařízeními, předpisy a pokyny státní správy platnými v dané oblasti a předpisy subjektu, který za pojízdná zařízení k darování krve zodpovídá (Červeného kříže a jiných). Červený kříž a další subjekty provozující pojízdná zařízení mohou využívat sborové domy a parkoviště u sborových domů za předpokladu, že budou dodržena veškerá nařízení, předpisy a pokyny státní správy.

Mají vedoucí uvědomit členy, kteří možná byli v kontaktu s dalšími členy Církve, kteří byli buď vystaveni nákaze COVID-19, nebo jí byli infikováni?

Obecně vzato ano, přičemž na to mají upozornit i vedoucí a bratry a sestry pověřené pastýřskou službou, jejichž povinnosti by je samozřejmě přiměly se s nakaženými členy setkat. Tito vedoucí a bratři a sestry pověření pastýřskou službou mají dostat doporučení, aby nadále pokračovali v pastýřské službě, ale prostřednictvím technických prostředků a na dálku, a aby se řídili pokyny uvedenými v dokumentu „Preventative Measures for Members“ [„Preventivní opatření pro členy“]. Členové mají dodržovat platné zákony, včetně nařízení, předpisů a pokynů státní správy.

Další otázky mají být postoupeny předsednictvu území, které může poskytnout potřebné vedení.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.