Tisková zpráva

Při vydávání Knihy Mormonovy byl překročen počet 200 milionů výtisků.

Slaví se Světový den knihy

23. dubna je Světový den knihy, kdy si připomínáme, že knihy mají velký vliv na to, jak lidé nahlížejí na sebe i na společnost. Kniha Mormonova je kniha, kterou lidé po celém světě chovají v úctě jakožto knihu písem.

První tištěné vydání Knihy Mormonovy v roce 1830 zahrnovalo 5 000 výtisků. Do roku 2000 bylo distribuováno více než 100 milionů výtisků a v loňském roce se počet výtisků více než zdvojnásobil, protože lidé po celém světě usilují o to, aby se dozvěděli něco více o Ježíši Kristu a o Jeho roli v jejich životě.  

Vydání Knihy Mormonovy v různých jazycích.
Vydání Knihy Mormonovy v různých jazycích.
Vydání Knihy Mormonovy v různých jazycích.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Každý ve svém vlastním jazyce

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která má více než 17 milionů členů, Knihu Mormonovu vydala v již 113 jazycích – jedná se o 92 úplných překladů a v 21 případech o překlad vybraných částí. Starší Dale G. Renlund, apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zdůraznil, že je důležité, aby lidé mohli tuto knihu písem číst ve svém vlastním jazyce. Starší Renlund uvedl, že Spasitel položil základy pro překlad, když řekl: „Neboť stane se v onen den, že každý člověk uslyší plnost evangelia ve svém vlastním jazyce a ve své vlastní řeči.“ (Nauka a smlouvy 90:11.)   

U prvních pěti překladů Knihy Mormonovy se jednalo o překlady do evropských jazyků:  do dánštiny v roce 1851; a do francouzštiny, velštiny, němčiny a italštiny v roce 1852.

Kniha Mormonova byla vytištěna ve 113 různých jazycích.
Kniha Mormonova byla vytištěna ve 113 různých jazycích.
Kniha Mormonova byla vytištěna ve 113 různých jazycích.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kniha Mormonova svědčí o Ježíši Kristu

Podle Svatých posledních dnů kráčí Kniha Mormonova ruku v ruce s Biblí a přidává další svědectví o Ježíši Kristu. Učení Knihy Mormonovy zahrnuje slova Ježíše Krista určená prorokům žijícím v biblických dobách i záznam o Jeho návštěvě lidu žijícího na dávném americkém kontinentě, která se udála po Jeho Vzkříšení, a o tom, čemu tento lid učil.

V Knize Mormonově se Kristovo jméno zmiňuje jedenkrát na každého 1,7 verše, Jeho smrt a Ukřižování jsou zmíněny 36krát, o Vzkříšení se hovoří 88krát, je zde 117 jmen, jimiž je Kristus označován, a 12 021 slov, která pronesl během své návštěvy na americkém kontinentě.

Zaslíbení Knihy Mormonovy v dnešní době

President Russell M. Nelson, nynější president -, pronesl zaslíbení ochrany, víry a božského vedení, jež pramení z důsledného a modlitbou naplněného studia Knihy Mormonovy. „Když pomýšlím na Knihu Mormonovu, napadá mě slovo moc,“ poznamenal president Nelson. „Pravdy obsažené v Knize Mormonově mají moc zhojit, uklidnit, obnovit, podpořit, posílit, utěšit a rozveselit naši duši.“ (President Russell M. Nelson, generální konference – říjen 2017.)

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.