Tisková zpráva

Příležitost sloužit jako starší misionáři zaměření na službu se rozšiřuje na Svaté posledních dnů po celém světě

Starší způsobilí Svatí posledních dnů kdekoli na světě mohou být zváženi ke službě jako starší misionáři zaměření na službu

V dopise od Prvního předsednictva se píše, že příležitost sloužit jako starší misionáři zaměření na službu mají nyní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celého světa.

Pověření ke službě jako starší misionáři zaměření na službu bylo předtím předáváno pouze těm, kteří žili ve Spojených státech, v Kanadě a v omezeném počtu dalších oblastí. Tito misionáři žijí doma a slouží osm až čtyřicet hodin týdně, nejméně po dobu šesti měsíců. Věnují se službě, která může vést k hlubokému duchovnímu naplnění. Jejich místní president kůlu zůstává jejich církevním vedoucím.

Starší misionáři zaměření na službu 01
Starší misionáři zaměření na službu 01
Starší misionáři zaměření na službu2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

První předsednictvo i nadále povzbuzuje Svaté posledních dnů k tomu, aby sloužili jako starší misionáři mimo svůj domov, pokud to jejich okolnosti dovolují. Ti, kteří mají zájem sloužit jako starší misionáři nebo jako starší misionáři zaměření na službu, mohou odeslat svou žádost na stránkách SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Tato sekce církevních stránek je dostupná v angličtině a bude brzy dostupná i ve francouzštině, španělštině a portugalštině. Na této stránce budou vaše talenty, zájmy a možnosti porovnány s nabídkou příležitostí ke službě. Nové příležitosti ke službě jsou na tyto stránky přidávány neustále. „Jsme hluboce vděčni za věrnou službu starších misionářů po celém světě a za to, že významnou měrou přispívají k budování Božího království,“ píše se v dopise od Prvního předsednictva.

Starší misionáři zaměření na službu 02
Starší misionáři zaměření na službu 02
Starší misionáři zaměření na službu2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Přes dvacet tisíc starších misionářů Církve zaměřených na službu pomáhá lidem, aby přišli blíže k Bohu a pociťovali Jeho lásku, mnoha způsoby. Vypomáhají v misijních kancelářích, v biskupových zásobárnách, v distribučních centrech, ve střediscích a knihovnách FamilySearch, v programech pro dosažení soběstačnosti, v programu BYU–Pathway, ve střediscích pro podporu zaměstnanosti a na mnoha dalších místech. Informace o příležitostech ke službě starších misionářů zaměřených na službu, ať už v místě svého domova, nebo mimo něj, byly uvedeny v nedávné aktualizaci 24. kapitoly Všeobecné příručky.

Momentálně jsou k dispozici tisíce příležitostí ke službě pro starší misionáře zaměřené na službu. Například od února roku 2021 začali být starší misionáři zaměření na službu povoláváni a pověřováni, aby sloužili v chrámech Církve ve Spojených Státech a Kanadě a vykonávali práci, jež se přímo netýká obřadů. Zastávají role, které předtím vykonávali chrámoví dobrovolníci.

Dodatečné podrobnosti ohledně příležitostí ke službě jako starší misionáři zaměření na službu naleznete v tomto dopise a jeho příloze od Prvního předsednictva.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.