Tisková zpráva

Sjednocení skrze víru

Se sílícím sevřením světa pandemií covidu-19 se společnost začala uzavírat. Rušily se akce, zavíraly se podniky, a upouštělo se dokonce i od tradičních oslav. Byly pozastaveny bohoslužby. Ale v Sabadellu ve Španělsku pokračovala ve virtuálním prostředí ve svém úsilí mezináboženská skupina.

Sabadellská skupina pro mezináboženský dialog (GDIS) se schází každý měsíc, aby diskutovala o širokém spektru témat. Podle Cristiny Villar Reyové z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů „má skupina podporu městské rady a snaží se napomáhat zvýšení povědomí o různých náboženských uskupeních, která ve městě působí, a podporovat mezi nimi vzájemnou úctu.

Zástupci z řad Svatých posledních dnů, katolíků, baptistů, anglikánů, vyznavačů náboženství Brahma Kumaris, bahaistů, židů a evangelíků vybírají každý rok nějaké téma. Každý měsíc se jeden z těchto zástupců podělí o nauku svého náboženství, která se zvoleného tématu týká. Čas od času jsou také přizváni hosté, aby se podělili o odborné znalosti ohledně legislativy, péče o zdraví či dalších oblastí.

Po mnoha měsících videokonferencí se nedávno uskutečnilo první setkání GDIS s osobní účastí. Skupina se setkala v lesíku na pozemku církevní budovy Svatých posledních dnů. Bylo rozhodnuto, že se v září uskuteční obřad k uctění památky všech, kteří zahynuli během pandemie. Akce se zúčastní i rada města Sabadell.

Interfaith01
Interfaith01
Někteří členové skupiny po květnovém setkání2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Podobně se rok a půl po začátku pandemie v hybridním formátu nedávno setkala i portugalská pracovní skupina zaměřená na mezináboženský dialog. V úterý 22. června se setkali zástupci patnácti církví, které v Portugalsku působí. Kvůli vládním omezením, která povolují zaplnění kapacity konferenční místnosti pouze ze 30 %, se někteří zúčastnili osobně a zbytek virtuálně.

Interfaith02
Interfaith02
Živé zasedání portugalské pracovní skupiny pro mezináboženský dialog2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Řečníci byli vybráni z řad zástupců jednotlivých náboženství v této skupině. Dr. Joaquim Moreira z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů hovořil o „sociálním rozměru církví v Portugalsku v oblasti humanitární pomoci“. Kromě církevních vedoucích se zúčastnilo i mnoho vedoucích představitelů vládních i nevládních organizací.

Interfaith03
Interfaith03
Přednáška Dr. Moreiry2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Podle Dr. Moreiry pořádá tato skupina „každý měsíc pravidelná setkání, na kterých se debatuje o záležitostech, které jsou z hlediska náboženství důležité, a o tom, jak mohou náboženství přinášet portugalské společnosti pozitivní změny“. Záměrem skupiny je dosažení harmonie mezi jednotlivými náboženstvími s přihlédnutím k rozdílům v nauce každého z nich, přičemž ovšem budou v jednotě usilovat o dosažení společných cílů.

K nedávno probíraným tématům patří dodržování zákonů na ochranu zdraví v zemi v souvislosti s pandemií. To zahrnuje i šíření sdělení o očkování a pomoc přistěhovalcům, aby se mohli nechat naočkovat beze strachu z vyhoštění ze země. Členové této skupiny také pomáhají uprchlíkům začlenit se do portugalské společnosti.

Skupina usiluje o rovná práva pro všechna náboženství. Jedním z úspěchů, kterých v Portugalsku dosáhla, byla legalizace snah získávat nové věřící na základě změny jejich současného náboženského přesvědčení. Tato skupina usiluje o dosažení rovnováhy mezi sekularismem a náboženstvím pro mládež v portugalském vzdělávacím systému. V této souvislosti usiluje o změnu předmětu „katolická morálka a náboženské vzdělání“ na „dějiny náboženství“. Dále se mezi mladými dospělými snaží vyvracet mýty o různých náboženstvích a „zasévat semínka k nastolení pokojných vztahů mezi jednotlivými náboženstvími v Portugalsku“.

Porozumění, úcta, přátelství a láska. To je to, o co usilují lidé všech vyznání. Společná práce v tomto duchu umožňuje těmto skupinám usilovat o naději na dosažení pokoje a jednoty, odbourávat předsudky, odstraňovat mylné představy a vyvarovat se odcizení. Díky tomu, že si uvědomují, co mají společného, spíše než to, co je rozděluje, mohou společně pomáhat chránit náboženskou svobodu.

Starší David A. Bednar, apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, tvrdí, že „správné porozumění náboženským skupinám a úcta k nim může přinášet důležité výhody celé společnosti“.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.