Tisková zpráva

Řečníci na celosvětové konferenci vybízejí k obnovení závazku následovat Ježíše Krista

Byly oznámeny změny, jež mají vést k ještě většímu zapojení žen a k posílení mládeže

K tématům, na něž se kladl důraz během proslovů a oznámení na pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, patřilo větší zapojení žen, posílení mládeže a obnovení osobního závazku následovat Ježíše Krista.

5. a 6. října 2019 se v Konferenčním centru s kapacitou 21 000 míst v utažském Salt Lake City konalo pět konferenčních zasedání. S poselstvími řečníků se prostřednictvím internetového, satelitního, rozhlasového a televizního přenosu i tištěných publikací mělo možnost seznámit obecenstvo po celém světě. Počet sledujících se odhaduje na miliony.

 

Ocenění služby žen

Spravedlivé ženy v Církvi promlouvají a učí s mocí a pravomocí od Boha, prohlásil Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. A dodal, že výuka nauce Kristově, kterou poskytují ženy, a skutečnost, že se ženy aktivně zapojují v církevních radách, je zcela zásadní – v těchto radách nejsou jen na ozdobu.

Před hlavními konferenčními zasedáními proběhlo školení Prvního předsednictva určené generálním autoritám a generálním úředníkům a úřednicím Církve. President Russell M. Nelson s nimi rozebral nová církevní pravidla týkající se svědků přítomných při vybraných obřadech, včetně křtů vykonávaných v kaplích a chrámech. Cílem těchto změn je posílit zapojení rodiny do těchto obřadů, jak dále uvedl během konference.

President Nelson dále oznámil – vůbec poprvé během konferenčního zasedání žen – plány na výstavbu dalších chrámů. Oznámením čtyř nových chrámů ve Spojených státech a po jednom v Sieře Leone, na Papui-Nové Guineji, na Filipínách a v Guatemale se celkový počet chrámů po celém světě, které jsou v provozu, ohlášeny nebo ve výstavbě, zvyšuje na 217.

Posilování mládeže

Starší Quentin L. Cook z Kvora Dvanácti apoštolů a sestra Bonnie H. Cordonová, generální presidentka Mladých žen, představili úpravy církevních pravidel a postupů s cílem posílit mládež.

Starší Cook řekl, že vedení a výuce mládeže se budou více věnovat přímo místní biskupové. Předsednictva Mladých mužů sestávající z dospělých mužů pověřených vedením mladých mužů na úrovni jednotlivých kongregací se ruší. Církevní program Mladé ženy rozděloval po více než sto let dívky do tří tříd. Od nynějška, jak vysvětlila sestra Cordonová, budou třídy organizovány na základě potřeb každé jednotlivé kongregace.

Následujme Ježíše Krista

Svatí posledních dnů, podobně jako další následovníci Ježíše Krista, vždy hledají možnosti, jak druhým pomáhat, jak je pozvedat a jak je mít rádi, sdělil president Nelson účastníkům konference. A dále vysvětlil, že Církev se zaměřuje, kromě jiných programů, také na pomoc uprchlíkům. Jen v roce 2018 poskytla potřeby pro nouzové situace uprchlíkům v 56 zemích. Kromě toho mnozí členové Církve dobrovolně věnují svůj čas tomu, že pomáhají uprchlíkům integrovat se do nového prostředí.

Praví učedníci Ježíše Krista milují Boha a Jeho děti, aniž by za to cokoli očekávali, řekl starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů. Sestra Reyna I. Aburtová, druhá rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení, vyzvala účastníky konference, aby následovali Spasitelovu cestu a byli soucitnější. Starší Hans T. Boom ze Sedmdesáti účastníky vyzval, aby vystoupili z temnoty na světlo, a řekl, že světlo evangelia nás zahřeje a uzdraví.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů vysvětlil, že na nejnovější programy a oznámení v Církvi je zapotřebí nahlížet jako na vzájemně propojené úsilí, jež má členům pomáhat stavět na Ježíši Kristu.

Vedoucí

Ke změnám ve vedení Církve, které byly na generální konferenci oznámeny, patří i to, že z úřadu územního sedmdesátníka byl uvolněn starší Wolfgang Pilz, který byl nedávno povolán jako president chrámu Frankfurt v Německu. Jeho manželka Karin Pilzová bude sloužit jako vedoucí sestra chrámu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.