Tisková zpráva

Vánoční poselství Prvního předsednictva Církve

            

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo následující vánoční poselství.

Náš Spasitel Ježíš Kristus nám nabízí čtyři nesrovnatelné dary – schopnost milovat; schopnost odpouštět; požehnání pramenící z pokání; a zaslíbení věčného života. Tyto čtyři jedinečné dary nám budou přinášet čím dál více radosti, pokud je přijmeme a budeme je používat. Jsou nám k dispozici díky tomu, že Jehova blahosklonně svolil k tomu, aby přišel na zemi jako děťátko Ježíš. Narodil se nesmrtelnému Otci a smrtelné matce. Narodil se v Betlémě v těch nejskromnějších podmínkách. Jeho svaté narození předvídali proroci již ode dnů Adama. Ježíš Kristus je nadpozemský dar Boží – dar od Otce určený všem Jeho dětem. Jeho narození oslavujeme plni radosti i o těchto Vánocích.

Russell M. Nelson

Dallin H. Oaks    

Henry B. Eyring

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.