Tisková zpráva

Velikonoční poselství Prvního předsednictva – 2021

Easter01.JPGDownload Photo

Během těchto velikonočních svátků si s vděčností připomínáme Vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. S radostí prohlašujeme a se vší vážností dosvědčujeme, že díky Ježíši Kristu budeme všichni znovu žít.

V Božím věčném plánu hraje poslání Jeho Syna Ježíše Krista ústřední roli. Kristus přišel, aby vykoupil Boží děti. Prostřednictvím Spasitelova Usmíření se vzkříšení a nesmrtelnost staly pro všechny skutečností a možnost dosáhnout věčného života se otevřela všem, kteří k tomu prokáží způsobilost. Ježíš prohlásil:

„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdož jest živ, a věří ve mne, neumřeť na věky.“ (Jan 11:25–26.)

Buď Bohu dík za Usmíření Ježíše Krista a za Jeho dar vzkříšení!

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Prvního předsednictva

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.