Christ_statue.jpeg
Tisková zpráva

Území Evropa – den modlitby a půstu

Evropské územní předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů uveřejnilo tento dopis:

Drahé sestry a bratři,

události uplynulých dnů svědčí o tom, že světem zmítají nepokoje. V srdci a modlitbách soucítíme s těmi, kteří trpí a jimž se změnil život. Jakožto následovníci Ježíše Krista, Knížete pokoje, toužíme v této době po vyřešení situace, útěše a pokoji.

Jedním z božsky určených poslání Církve je péče o potřebné. Když přemítáme o štědrosti tolika z vás z celého území, kteří se na nás obracíte s nabídkami pomoci, jsme naplněni vděčností a úžasem. Všechny, kteří pociťují touhu sloužit a přispívat, vybízíme, aby své úsilí koordinovali s předsednictvem kůlu nebo – v případě vícekůlových projektů – pracovali pod vedením územního sedmdesátníka, pod jehož pravomoc spadají. Chtěli bychom vás ujistit, že Služby pro sociální péči a podporu soběstačnosti již vybrali možné humanitární projekty a budou i nadále sledovat vývoj situace a zjišťovat, jakým způsobem poskytovat pomoc potřebným.

Jsme vděčni za laskavost, lásku a opravdový zájem, jichž jsme svědky a které pociťujeme ze strany tolika lidí. Jsme rovněž velmi vděčni za štědré dary ve formě příspěvků do církevního humanitárního fondu nebo postních obětí, které nám umožňují pomáhat potřebným.

Vyzýváme všechny členy, aby se kromě poskytování časné pomoci zapojili i do celoúzemního dne modlitby a půstu za mír, který se uskuteční v neděli 6. března 2022. Společně se v srdci a mysli zaměříme na ty, kteří čelí strachu a utrpení.

Modlíme se se stálostí v Kristu o to, abychom se sjednotili v lásce a ve víře a mohli v tomto světě zmítaném nepokoji představovat změnu k lepšímu. Dále věříme, že „dokonalá láska vyhání všechnu bázeň“ (Moroni 8:16). Jsme přesvědčeni, že s pomocí Páně budeme druhé povznášet v srdci i na duchu.

Svědčíme o tom, že odpovědí na naše problémy, obtíže a otázky ohledně života je evangelium Ježíše Krista, a vybízíme všechny lidi dobré vůle, aby se k Němu obrátili. Svědčíme o tom, že je Spasitelem světa a opravdovým a jediným zdrojem pokoje, který přetrvá na věky.

Se srdečným pozdravem                                                       

PŘEDSEDNICTVO ÚZEMÍ EVROPA

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Ruben V. Alliaud        

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.