Téma

Božstvo

Svatou Trojici tradičního křesťanství nazývají členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Božstvem. Ačkoli Svatí posledních dnů používají, stejně jako ostatní křesťané, pojmy Otec, Syn a Duch Svatý (nebo Svatý Duch), tři členy Božstva chápou zcela odlišně, než jak ho chápe tradiční křesťanství.

Bůh Otec

Bůh je v Církvi často nazýván Nebeským Otcem, protože On je Otec ducha všech lidí a ti jsou stvořeni podle Jeho obrazu. (Genesis 1:27.) Je to vhodný výraz pro Boha, který je laskavý a spravedlivý, vševědoucí a všemocný. Svatí posledních dnů věří, že Bůh má tělo z masa a kostí, které je však nesmrtelné a zdokonalené. Nebeský Otec připravil „plán spasení“, díky němuž mohou jednotlivci žít se svou rodinou v Jeho přítomnosti na věky. Toto je ve skutečnosti Boží dílo: uskutečnit nesmrtelnost a věčný život Jeho synů a dcer.

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je ústřední postavou učení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která nese Jeho jméno. Každá modlitba v domově a každé kázání v kapli končí ve jménu Ježíše Krista. Symboly svátosti (svaté přijímání), které členové přijímají každý týden během bohoslužby, jsou symboly Jeho Usmíření. Svatí posledních dnů v plné míře uznávají Nový zákon jako zprávu o narození, životě, službě, smrti a Vzkříšení Ježíše Krista. On má, tak jako Jeho Otec, fyzické tělo – totéž tělo, ve kterém vyšel z hrobu po svém Vzkříšení a kterého se měli podle Ježíšovy výzvy dotknout apoštolové, aby viděli, že jde o Spasitele. (Viz Lukáš 24:39.)

Jako jediný dokonalý člověk, který kdy žil, dal Ježíš během svého života příklad, kterým se mají všichni lidé řídit. Protože lidé jsou nedokonalí, Kristova smírná oběť zaplatila cenu za hříchy, pod podmínkou osobního pokání. Jeho oběť rovněž umožňuje, aby byli všichni lidé vzkříšeni k nesmrtelnosti. On je Spasitel a v budoucnosti bude také Soudcem.

Duch Svatý

Členové Církve věří, že Duch Svatý je osobnost ducha, nikoli fyzická bytost. Zvláštním posláním Ducha Svatého – který se někdy nazývá Svatý Duch – je svědčit o Otci a Synu, zjevovat pravdu, utěšovat a posvěcovat. On je božský vedoucí a učitel.

Svatí posledních dnů věří, že Duch Svatý může inspirovat a ovlivňovat spravedlivé lidi, kteří jsou vůči těmto nabádáním vnímaví. Kromě toho existuje takzvaný „dar“ Ducha Svatého, což je výsada těšit se z Jeho neustálého společenství, pokud člověk dodržuje Boží přikázání. Tento dar předává po křtu členům Církve nositel kněžství, který vloží ruce na hlavu pokřtěného jedince a požehná mu, aby „přijal Ducha Svatého“.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.