Téma

Chrámy

Chrámy nejsou běžným místem pro nedělní bohoslužby členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Chrámy se v mnoha ohledech odlišují od tisíců běžných kaplí neboli sborových domů, které se po celém světě využívají pro nedělní bohoslužby.

Do sborových domů Svatých posledních dnů může vstoupit kdokoli – bez ohledu na náboženské vyznání – a může se zúčastnit bohoslužby. Ale protože chrám je posvátný, neboť je to „dům Páně“, smějí do něj vstoupit pouze ti, kteří jsou věrnými členy Církve. Aby mohl člen vstoupit do chrámu, musí dodržovat základní zásady víry a každé dva roky musí tuto skutečnost prohlásit před svými místními církevními vedoucími.

Posvátnost chrámu v dávných dobách je patrná ve Starém i v Novém zákoně. Ve Starém zákoně pověřil Mojžíš děti Izraele, aby s sebou nesly svatostánek (velký přenosný chrám), zatímco putovaly pustinou. Král Šalomoun postavil a zasvětil slavný chrám, který zničili Babyloňané v roce 586 př. Kr. Tento chrám byl znovu postaven a později značně rozšířen, ale v roce 70 po Kr. jej zničili Římané. Jeho slavná Západní zeď dodnes stojí v Jeruzalémě a i po několika staletích zůstává pro židy posvátným místem. V Novém zákoně se dočítáme o tom, jak Ježíš Kristus očistil chrám poté, co lidé, kteří jeho prostory využívali jako tržiště, znesvětili jeho posvátnost.

Chrámy Svatých posledních dnů jsou považovány za domy Boží – místa svatosti a pokoje, jež jsou oddělena od ruchu a shonu světa. Jsou to místa, kde členové Církve uzavírají důležité smlouvy a činí závazky vůči Bohu. Jsou to také místa, kde jsou vykonávány nejvyšší svátosti víry – sňatek manželských párů a „pečetění“ rodin na věčnost.

Chrámy slouží jako jediné místo, kde mohou být vykonávány obřady jako křest a sňatek na věčnost v zastoupení těch, kteří již zemřeli – což je zásada, která byla, jak Svatí posledních dnů věří, praktikována v dobách Nového zákona, ale později byla ztracena.

Chrámy směrují Svaté posledních dnů k Ježíši Kristu a k budoucímu životu s Ním, s jejich Nebeským Otcem a se členy jejich rodiny – pod podmínkou věrnosti Kristovu učení.

V jednom novodobém zjevení obdržel Joseph Smith pokyn, aby byl postaven chrám v Kirtlandu ve státě Ohio (zasvěcen v roce 1836). Později mu bylo řečeno, aby byl postaven chrám v Nauvoo ve státě Illinois (1846). Chrámy byly pro první členy Církve tak důležité, že již několik dní po jejich příchodu do údolí Solného jezera vybral Brigham Young místo pro stavbu chrámu Salt Lake.

Na konci roku 2014 bylo na celém světě 173 chrámů, které jsou buď v provozu, ve výstavbě, nebo byly oznámeny. Členové Církve z České republiky navštěvují chrám v německém Freibergu.

Na většině chrámů se nachází zlatá socha muže v rouchu s dlouhým pozounem přitisknutým k ústům. Tato socha znázorňuje anděla Moroniho – dávného proroka a ústřední postavu v Knize Mormonově. Socha je symbolem kázání evangelia Ježíše Krista celému světu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.