Tisková zpráva

Mormonský apoštol promluvil k pracovní skupině v britské Sněmovně lordů

Starší Jeffrey R. Holland hovořil o humanitární pomoci a o roli náboženství při řešení konfliktů

Ve světle náboženských konfliktů, ke kterým dochází stále častěji po celém světě, promluvil 10. června 2015 starší Jeffrey R. Holland, apoštol Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ve Sněmovně lordů na půdě britského parlamentu k pracovní skupině pro zahraniční záležitosti o možných přínosech humanitární pomoci.

Jeho projev zazněl po slovech Rowsche Shawayse, náměstka předsedy irácké vlády, a po proslovech Aliho Nassera Muthanny z charitativní organizace AMAR International a Sharon Eubankové, ředitelky humanitárních služeb Církve.

„Všichni si přejeme, aby přišel den, kdy meče budou překovány na radlice a kopí na vinařské nože, avšak naneštěstí i na počátku 21. století je nábožensky motivované násilí na vzestupu, místo na ústupu,“ řekl starší Holland shromážděným, mezi nimiž bylo i několik členů parlamentu. „Tyto konflikty vyvolávají na celém světě humanitární krize ohromných rozměrů. Potřeba humanitární pomoci je stále enormní.“  

Pracovní skupina pro zahraniční záležitosti, jež je neformálním seskupením členů parlamentu a představitelů různých náboženství, charitativních organizací a obchodních společností, pořádá takováto setkání s cílem podnítit mezi poslanci parlamentu širší politickou diskusi. Tato setkání mají značný vliv na práci britské vlády, a proto je možnost zde promluvit pro každého poctou.  

 „Staršího Hollanda jsem pozvala, aby dnes přišel do Sněmovny lordů a setkal se s mými kolegy – se členy Sněmovny lordů,“ řekla v rozhovoru baronka Emma Nicholsonová, předsedkyně pracovní skupiny pro zahraniční záležitosti. „Chtěla jsem, aby se s námi podělil o své hluboké znalosti a porozumění – o své srdce, svůj rozum a svou moudrost. Moji kolegové zde ze všech míst sněmovny usilovně pracují na tom, aby pomáhali lidem, a vždy se zajímají o poznatky a způsoby, jak toho dělat ještě více.“

Když starší Holland hovořil o utrpení způsobeném rozličnými konflikty, řekl: „Kvůli tomu, že značnou část těchto situací způsobují zastánci toho či onoho náboženského přesvědčení (kteří ovšem svou víru tragicky zneužívají), je na místě, aby jiní lidé s rovnocenným, ale konstruktivnějším náboženským přesvědčením pomáhali tyto situace napravit a spravit to, co se pokazilo. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů takto vnímá své úsilí v oblasti humanitární pomoci.“

Starší Holland nastínil, jaké výhody mají náboženské skupiny při poskytování pomoci v těchto situacích, včetně toho, jaký význam a útěchu nacházejí lidé, jichž se tyto situace dotýkají, ve své náboženské praxi a ve schopnosti jejich náboženské organizace vytvořit důvěru, komunikovat, překlenovat hranice mezi národy a spojovat stoupence různorodých názorů. Vysvětlil, že náboženské organizace mohou významně napomáhat toleranci, pluralismu a zvládání konfliktů a mohou posilovat lidi tím, že jim poskytnou teologickou oporu vůči nespravedlnosti.

„Když se náboženství a náboženské organizace dotknou nejhlubších hodnot člověka, mají jedinečnou schopnost motivovat lidi a zároveň v nich pěstovat postoj odpuštění, smíření a ochoty znovu usilovat o ideály v osobním životě i ve společnosti. Když v konfliktu přijdeme o tento pozitivní vliv náboženství, přijdeme o mnoho – řekl bych o příliš mnoho,“ dodal starší Holland. „Kvůli svému náboženskému přesvědčení – přesvědčení založenému na příkazu milovat Boha a milovat svého bližního jako sebe samého – financujeme programy humanitární pomoci.“

„Charitativní organizace LDS Charities je úžasná,“ řekla baronka Nicholsonová. „Musím říci, že tento systém, který byl vytvořen čistě na základě pravé lásky, velmi obdivuji. Obě organizace vycházejí z téhož zdroje, kterým je obecné blaho a hluboká touha umožnit každému člověku postarat se o vlastní potřeby – nejen přežít, ale mít i budoucnost. Proto mám z tohoto partnerství opravdu velkou radost.“

Reportáž o návštěvě staršího Hollanda na půdě britského parlamentu (v angličtině):

Baronka Nicholsonová, která je zakladatelkou a předsedkyní mezinárodní charitativní organizace AMAR, jež působí v oblastech Blízkého východu zasažených konflikty, si s LDS Charities, humanitární složkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vytvořila úzký vztah.

 „Je toho tolik, co je třeba udělat, existuje tolik utrpení, že žádná organizace toto nemůže zvládnout sama,“ řekla v rozhovoru Sharon Eubanková. 

Toto setkání bylo příležitostí pro představitele Církve, aby se podělili o své postřehy a znalosti, jež získali a získávají při snaze ulevit trpícím po celém světě. Bylo to poprvé, kdy vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvil ke shromáždění v britském parlamentu. Na setkání poděkovala baronka Nicholsonová staršímu Hollandovi za „pozoruhodný projev“.

„Tito členové parlamentu, zvláště ve Sněmovně lordů, se zajímají o to, co děláme,“ řekl starší Holland v následném rozhovoru. „Dělají mnoho podobného, a jsem přesvědčen, že nás vnímají jako významného partnera s významným přínosem, a myslím, že si přejí tento vztah dále budovat.

Chtěl jsem především zmínit to, že jako náboženská organizace, jako církev, máme výraznou výhodu, a to díky svému přesvědčení, že Bůh je náš Otec a muži a ženy jsou bratři a sestry,“ dodal starší Holland. „A že díky evangeliu Ježíše Krista máme nejen povinnost, ale i schopnost podávat pomocnou ruku, pečovat o chudé, odívat nahé a sytit hladové.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.