Téma

Podvod na základě spřízněnosti (Affinity Fraud)

Komise Spojených států pro obchodování s cennými papíry (The U.S. Securities and Exchange Commission) definuje podvod na základě spřízněnosti takto:

Podvod na základě spřízněnosti se vztahuje na investiční podvody, které využívají členy identifikovatelných skupin, jakými jsou například náboženská nebo etnická společenství, senioři nebo skupiny odborníků. Podvodníci, kteří tyto podvody provádějí, často jsou – nebo předstírají, že jsou – členy těchto skupin. Často k šíření zpráv o těchto projektech získávají vážené náboženské vedoucí nebo veřejné osobnosti z těchto skupin tím, že je přesvědčí, že tato podvodná investice je v mezích zákona a že je přínosná. Tito vedoucí pak často bezděčně padají za oběť lstem podvodníka.

Tyto podvody zneužívají důvěru a přátelství panující ve skupinách sdružujících ty, kteří mají něco společného. Kvůli pevně semknuté struktuře mnoha skupin může být pro regulační orgány nebo policisty obtížné podvod na základě spřízněnosti objevit. Často se stává, že oběti úřední činitele o činu neinformují nebo neusilují o nápravu zákonnými prostředky, a místo toho se věc snaží vyřešit mezi sebou. Toto zvláště platí v případě, kdy podvodníci využili vážených náboženských vedoucích nebo veřejných osobností k tomu, aby ostatní přesvědčili k investici.

Někteří členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů padli v minulosti za oběť tomuto druhu podvodu, podobně jako členové jiných církví a pevně semknutých společenství. Někdy jsou pachateli další členové Církve. Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou učeni tomu, aby byli v jednání s druhými čestní, a těm, kteří se proviní prováděním těchto podvodů, mohou být uloženy nejzávažnější kázeňské postihy, jaké Církev může uložit, včetně vyloučení z Církve. Vzhledem k tomu, že někteří nečestní jedinci používají podvod na základě spřízněnosti k využívání členů své vlastní víry, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů před těmito typy podvodů své členy otevřeně a často varují.

V únoru roku 2008 vydalo První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dopis, jenž byl čten na všech shromážděních Svatých posledních dnů ve Spojených státech a v Kanadě, a stálo v něm:

Zprávy o podvodných finančních machinacích a nemoudrých investicích nás nutí znovu připomenout členům, aby byli prozíraví při hospodaření se svými finančními prostředky.

Znepokojuje nás, že někteří členové Církve ignorují často opakované pokyny, aby se připravovali a žili v rámci rozpočtu, aby se vyhýbali spotřebitelským dluhům a aby šetřili pro případ nouze. Náležitá pozornost má být také věnována moudrému investování u solidních a zavedených finančních institucí. Jsme rovněž znepokojeni tím, že někteří zneužívají vztah důvěry, který si s druhými vybudovali, k propagování riskantních, či dokonce podvodných investic a podnikatelských projektů.

I když každá investice s sebou nese jistý prvek rizika, toto riziko lze řídit následováním spolehlivých a osvědčených finančních zásad: zaprvé, vyvarujte se zbytečných dluhů, zvláště spotřebitelských dluhů; zadruhé, než začnete investovat, poraďte se s kvalifikovaným a certifikovaným finančním poradcem; a zatřetí, buďte moudří.

Povzbuzujeme vedoucí, aby pravidelně učili těmto zásadám a aby je opětně zdůrazňovali.

Církevní vedoucí však také po mnoho let varují členy Církve o nebezpečí riskantních investic a podvodů i při dalších příležitostech, včetně místních shromáždění. Zde je uvedeno několik příkladů prohlášení, která na toto téma v minulosti vydali vedoucí Církve:

Joseph B. Wirthlin, „Pozemské dluhy, nebeské dluhy“, Liahona, květen 2004, 40:
Čas od času slyšíme příběhy o nenasytnosti a sobectví, což nám působí mnoho žalu. Slyšíme o podvodech, prodleních ve splácení půjček, finančních podvodech a bankrotech. … My jsme bezúhonní lidé. Věříme ve splácení svých dluhů a v čestné jednání se svými bližními.

Joseph B. Wirthlin, „Personal Integrity“, Ensign, May 1990, 30:
Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi Ducha Kristova, abychom rozeznali dobro od zla, měli bychom si vždy volit dobro. My se však nemusíme nechat svést, přestože se podvod, klam, faleš a nečestnost zdají být v našem světě často přijatelnými. Lhaní, kradení a podvádění jsou na denním pořádku. Bezúhonnost – přísné zachovávání nejvyšších morálních a etických měřítek – je v životě pravého Svatého posledních dnů nezbytným prvkem.

M. Russell Ballard, „Keeping Life’s Demands in Balance“, Ensign, May 1987, 13:
„K finančnímu zajištění nevedou žádné zkratky. Nesvěřujte své peníze druhým, aniž byste pečlivě posoudili jakoukoli nabízenou investici. Naši členové již ztratili až příliš mnoho peněz tím, že svěřili svůj majetek druhým. Dle mého soudu nikdy ve svém životě nedosáhneme vyrovnanosti, dokud nebudeme mít své finance bezpečně pod kontrolou.“

Dallin H. Oaks, „Brother’s Keeper“, Ensign, Nov. 1986, 20:
„Důmyslnějším bratrancem krádeže je podvod, který zisku dosahuje lhaním o důležitých skutečnostech souvisejících s obchodem. Iniciátoři machinací svým lehkovážným jazykem a vtíravým chováním dohánějí své sousedy k investicím, o nichž vědí, že jsou rizikovější, než se odváží prozradit. Obtížné shánění důkazů činí z podvodu zločin, který se těžko prokazuje. Nedostatečnost lidských zákonů však nedává svolení k přestupování zákonů Božích. Přestože tento způsob krádeže může být v tomto životě zproštěn následků, důmyslní zloději v bílých košilích a kravatách budou nakonec odhaleni jako zloději a potrestáni za to, čím jsou.“

Marvin J. Ashton, „Be of Good Cheer“, Ensign, May 1986, 66:
Novodobí proroci nás žádají, abychom se vyhýbali programům na rychlé zbohatnutí, pokud se chceme vyhnout žalu plynoucího z finančního područí. Možná toho o této skutečnosti nebylo řečeno dost, neboť příliš mnoho z nás v okamžiku vize blahobytu zasévá seménka finanční katastrofy. A později, když o mnoho přijdeme, viníme ty, kteří se toho účastnili s námi. Je těžké uchovat si dobrou mysl, když máme za společníka sebeklam. Pokud jsme ochotni vystavovat se větrům a bouřím podvodů a klamů, nemělo by nás překvapit, když náš rozpočet zkolabuje a my se ocitneme v mínusu. Za ta léta, co poslouchám ty, kteří utrpěli velké finanční ztráty, jsem často slyšel, jak mnozí v zoufalství zvolali: „Byl jsem oklamán.“ Mé srdce, mysl a Duch mě často nabádají k tomu, abych jim odvětil: „Ano, byli jste oklamáni, sami sebou.“ Všichni potřebujeme povzbudit k tomu, abychom pozvedli hlavu a pohlédli na to, kam nás naše myšlenky a nevyřčené priority vedou. Sebeklam nám umožňuje, abychom ze svých selhání vinili druhé.

James E. Faust, „Integrity, the Mother of Many Virtues“, Ensign, May 1982, 47:
Ovoce své práce a šetrnosti můžeme vhodně a bezpečně investovat. Dobrá a řádná investice může odpovídat rokům dřiny a jistá míra rizika je ve všem, co děláme. Avšak vysoce rizikové investice, které se zakládají na chatrných a neurčitých slibech mimořádného zisku, by měly být zvažovány s velkou opatrností. Vedoucí Církve již dlouho varují před finančními spekulacemi. Brigham Young řekl: „Pokud mi Pán někdy něco zjevil, pak to bylo to, že mi ukázal, že starší Izraele se musí vyhýbat finančním spekulacím a plnit povinnosti svých povolání.“

President Nathan Eldon Tanner v naší době řekl: „Investiční dluh má být celý zajištěn tak, aby neohrožoval zabezpečení rodiny. Neinvestujte do spekulativních podniků. Spekulativní duch se může stát jedovatým. Mnoho lidí přišlo o svůj majetek kvůli neovladatelné touze hromadit stále více. Poučme se z bolestí minulosti a vyhněme se zotročení svého času, síly a zdraví z důvodu nenasytné touhy získat více materiálních věcí.“

Marvin J. Ashton, „This Is No Harm“, Ensign, May 1982, 9:
Lež můžeme účinně sdělit, aniž bychom vyslovili jediné slovo. Někdy můžeme podvést i přitakáním nebo mlčením. Doporučení pochybné obchodní investice, zanesení nepravdivého údaje do účetní knihy, neupřímné lichocení nebo opomenutí prozradit všechny relevantní skutečnosti jsou další způsoby lhaní.

Vyhýbejte se těm, kteří požadují okamžitá rozhodnutí nebo okamžitou hotovost. Všechny hodnotné příležitosti k investici dokáží přestát zvážení a prozkoumání. Musíme si sehnat všechna dostupná fakta, dobře je zvážit a poté učinit rozhodnutí, která nejlépe poslouží zájmům všech zúčastněných. Když nastanou neočekávané situace nebo případy, musí být při rozhodování důležitým prvkem osobní bezúhonnost. Když správný postup není zcela zřejmý, osobní poctivost nás přivede k rozpoznání a odhalení důležitých bodů nebo skutečností, kterých si ostatní nemusí být vědomi. Bezúhonný člověk pomůže k poctivosti i ostatním. Bezúhonný člověk položí pravdivé otázky a pravdivě odpoví. Bezúhonnost nám umožňuje, abychom si cestu spravedlivého osobního jednání zvolili dlouho předtím, než bude potřeba jednat.

Moudrý člověk nedovolí, aby se kvůli falešné hrdosti stal obětí těch, kteří jsou bezohlední. Lidé často bývají podvedeni kvůli falešné hrdosti, která jim nedovoluje pokládat otázky a usilovat o získání dalších informací. Kupující často ze strachu, že si uříznou ostudu nebo budou vypadat hloupě, přikývnou, přestože nenucenému brebentění prodejce ve skutečnosti nerozumí. „Co to znamená?“ „Jaká jsou rizika?“ „Jaká jsou skrytá nebezpečí?“ „Co mi řeknete o minulosti této společnosti?“ „Jaká máte doporučení?“ To vše jsou otázky, na něž stojí za to získat odpověď. Když prodejci ledabyle používají jednoduchá, ale neurčitá slova, jakými jsou například „pojistka“, „osvobození“, „anuita“, „zastřešení“, „osvobozen od daně“, „chráněný“ nebo „odložitelný“, kupující by se měl mít na pozoru.

Pokud nedokážeme dospět k prozíravému rozhodnutí na základě vlastního zvážení, měli bychom vyhledat radu erudovaného a důvěryhodného poradce. Nabídky, které nemohou počkat nebo přečkat zkoumání, nestojí za to.
 

Tato varování, která vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydali v minulosti, vyslala členům jasné poselství o nebezpečí podvodu na základě spřízněnosti. Toto nabádání vydané nejvyššími vedoucími Církve je často opakováno na místní úrovni, jak v pokynech na shromážděních, tak v radách udělovaných místními laickými vedoucími jednotlivcům a rodinám.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.