Téma

Přitažlivost k osobám stejného pohlaví

Výraz „přitažlivost k osobám stejného pohlaví“ označuje citovou, fyzickou či sexuální přitažlivost k osobě téhož pohlaví. Vnímání přitažlivosti k osobám stejného pohlaví není u každého stejné. Někteří mohou pociťovat přitažlivost výlučně k osobám stejného pohlaví, jiní mohou pociťovat přitažlivost k osobám obou pohlaví.

Církev rozlišuje mezi přitažlivostí k osobám stejného pohlaví a homosexuálním chováním. Ti, kteří pociťují přitažlivost k osobám stejného pohlaví nebo se označují za gaye, lesby či bisexuály, mohou uzavírat s Bohem smlouvy a dodržovat je a zapojovat se plně a způsobile do dění v Církvi. Když se někdo označuje za gaye, lesbu či bisexuála nebo pociťuje přitažlivost k osobám stejného pohlaví, není to hřích a nebrání mu to zapojovat se do dění v Církvi, mít povolání nebo navštěvovat chrám.

Sexuální čistota je zcela zásadní součástí Božího plánu pro naše štěstí. Sexuální vztahy jsou vyhrazeny pro muže a ženu, kteří jsou oddáni a kteří si slíbili naprostou vzájemnou věrnost. Sexuální vztahy mezi mužem a ženou, kteří nejsou oddáni, nebo mezi lidmi stejného pohlaví porušují jeden z nejdůležitějších zákonů našeho Otce v nebi a brání nám v cestě věčného pokroku. Ti, kteří porušují zákon cudnosti, ať již mají jakoukoli sexuální orientaci, se mohou smířit s Bohem skrze pokání. Jakožto následovníci Krista se bráníme nemorálnímu chování a snažíme se stát takovými, jako je On. Usilujeme o vedení Svatého Ducha a o pomoc Spasitele, který ví, jak nám pomoci, když jsme pokoušeni. (Viz 1. Korintským 10:13; NaS 62:1.) Pokud se poddáme sexuálním pokušením a porušíme zákon cudnosti, můžeme činit pokání, získat odpuštění a těšit se z plného společenství v Církvi.

Možná přesně nerozumíme tomu, proč někteří pociťují přitažlivost k osobám stejného pohlaví, ale pro některé je to velmi složitá realita a součást lidského prožívání. Spasitel Ježíš Kristus dokonale rozumí každé těžkosti, kterou zde na zemi zažíváme, a můžeme se k Němu obracet, abychom nalezli útěchu, radost, naději a směr své cesty. (Viz Alma 7:11–12.) Bez ohledu na to, jakým výzvám můžeme v životě čelit, jsme všichni děti Boží a zasluhujeme si, abychom se k sobě navzájem chovali laskavě a se soucitem. (Římanům 8:16–17.) Když vytváříme prostředí, v němž druhým pomáháme, pěstujeme jeden k druhému pravou lásku a empatii a těžíme ze spojení různých náhledů na věc a víry.

Církev na stránkách mormonandgay.lds.org publikuje materiály, jejichž záměrem je pomoci jednotlivcům a rodinám žít podle evangelia v jeho plnosti a usilovat o Ducha, zatímco se snaží poradit si s tímto aspektem smrtelnosti.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.