Téma

První předsednictvo

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je vedena 15 apoštoly, kteří jsou považováni za proroky, vidoucí a zjevovatele. Muž, který slouží jako apoštol nejdéle, je presidentem Církve a skrze inspiraci si vybírá další dva apoštoly jako své rádce. Tito tři muži slouží jako První předsednictvo, které je nejvyšším řídícím orgánem Církve. (Další informace o Dvanácti apoštolech naleznete pod heslem Kvorum Dvanácti apoštolů, které je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve.)

 

Členové Prvního předsednictva jsou zvláštními svědky o Ježíši Kristu a jsou povoláni k tomu, aby o Něm učili a vydávali o Něm svědectví. Často cestují, aby promlouvali k velkým shromážděním členů a zájemců z řad nečlenů a povzbuzovali je a aby se setkávali s místními vedoucími.

Když členové Prvního předsednictva necestují, radí se spolu s dalšími generálními vedoucími Církve o záležitostech, které se této celosvětové Církve dotýkají – například o misionářské práci, budování chrámů, duchovní a časné péči a mnoha dalších tématech.

Současné První předsednictvo tvoří president Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks a president Henry B. Eyring.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.