Téma

Kvorum Dvanácti apoštolů

Jeden z těchto dvanácti mužů byl výběrčí daní a několik dalších byli rybáři, kteří se živili lovem ryb v galilejských vodách. Když byli povoláni k službě, zasvětili svůj život tomu, že vydávali svědectví světu o Mistrovi, který je povolal.

Představovali dvanáct vedoucích učedníků neboli „apoštolů“, které si vybral Ježíš Kristus před téměř dvěma tisíciletími.

Muži, kteří jsou držiteli téhož titulu v dnešní době, pocházejí z různého prostředí – z advokacie, obchodu, lékařství, pedagogiky či soudcovství. I oni, když byli povoláni ke službě, odložili svou profesi stranou, aby mohli sloužit na plný úvazek jako svědkové o Kristu.

Jsou to členové Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

 

Novodobé Kvorum Dvanácti apoštolů bylo zorganizováno v roce 1835 a je příkladem doslovného pozemského znovuzřízení církve založené Ježíšem Kristem.

Kvorum Dvanácti apoštolů je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve. Jeho členové slouží pod vedením Prvního předsednictva, což je řídící orgán sestávající ze tří mužů – presidenta a dvou rádců.

Vedle jejich hlavní zodpovědnosti být zvláštními svědky jména Kristova po celém světě mají apoštolové mnoho důležitých administrativních zodpovědností, zatímco dohlížejí na řádný chod a rozvoj globální Církve.

Tak jako jejich předchůdci v dávných dobách byli vysláni do celého světa, i dnešní apoštolové cestují po světě, posilují a povzbuzují členy Církve, vytvářejí nové kongregace a vyřizují záležitosti Církve. K tomu někdy patří i schůzky se státníky, při nichž se apoštolové snaží vyjednat souhlas s tím, aby Církev začala působit v další zemi.

Současnými členy Kvora Dvanácti apoštolů jsou:

President Jeffrey R. Holland

President Jeffrey R. Holland byl vysvěcen členem Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 23. června 1994. V té době sloužil jako člen Prvního kvora Sedmdesáti, do něhož byl povolán 1. dubna 1989. 16. listopadu 2023 byl ustanoven jako úřadující president Kvora Dvanácti apoštolů.

Jeffrey R. Holland sloužil od roku 1980 až do svého povolání generální autoritou v roce 1989 jako devátý rektor Univerzity Brighama Younga v Provu v Utahu. Dříve sloužil jako církevní pověřenec pro vzdělávání a jako děkan fakulty náboženského vzdělávání na BYU.

V rodném St. George v Utahu byl vedoucím studentů a reprezentačním atletem na střední škole Dixie High School i na vysoké škole Dixie College, kde získal titul bakaláře z angličtiny a náboženského vzdělávání. Na Univerzitě Brighama Younga získal magisterský titul ve stejném oboru. Na Univerzitě Yale získal magisterský titul a doktorát z amerických studií.

Než byl starší Holland povolán ke službě v Církvi na plný úvazek, působil profesionálně v oblasti vzdělávání. Působil také jako president Americké asociace rektorů nezávislých vysokých škol a univerzit (AAPICU), ve správní radě Národní asociace nezávislých vysokých škol a univerzit (NAICU) a jako člen výboru presidentů Národní vysokoškolské sportovní asociace (NCAA). Za své úsilí přispět ke vzájemnému porozumění mezi křesťany a Židy obdržel od Sdružení na ochranu před hanobením B'Nai B'rith ocenění Torch of Liberty [Pochodeň svobody]. Sloužil v řídicích orgánech řady občanských i podnikatelsky zaměřených společností a od skautské organizace Boy Scouts of America obdržel ocenění „Distinguished Eagle Scout“. Je autorem osmi knih, z nichž jednu napsal společně s manželkou Patricií.

Starší Holland se narodil 3. prosince 1940 Franku D. a Alici Bentley Hollandovým. V roce 1963 se oženil s Patricií Terryovou. Jsou rodiči tří dětí.

Starší Dieter F. Uchtdorf

Starší Dieter F. Uchtdorf byl 3. února 2008 povolán druhým rádcem v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V tomto povolání sloužil do ledna roku 2018. 2. října 2004 mu byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů Církve. Jako generální autorita slouží od dubna 1994.

Starší Uchtdorf se narodil 6. listopadu 1940 v Ostravě v Československu Karlu Albertu a Hildegardě Opelt Uchtdorfovým. V roce 1947 se jeho rodina připojila k Církvi ve Zwickau v Německu. V roce 1952 uprchli do Frankfurtu nad Mohanem, kde starší Uchtdorf získal vzdělání v oboru strojírenství. V roce 1959 vstoupil do Německého armádního letectva a šest let sloužil jako stíhací pilot.

Starší David A. Bednar

David A. Bednar byl vysvěcen a ustanoven členem Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 7. října 2004. Starší Bednar sloužil před svým povoláním do Kvora Dvanácti jako územní sedmdesátník, sedmdesátník-územní autorita, oblastní reprezentant, dvakrát jako president kůlu a jako biskup.

Starší Bednar se narodil 15. června 1952 v Oaklandu v Kalifornii. Sloužil jako misionář na plný úvazek v jižním Německu a poté studoval na Univerzitě Brighama Younga, kde získal bakalářský a magisterský titul. Také získal doktorát v oboru organizační chování na Univerzitě Purdue.

Po dokončení svého vzdělání byl starší Bednar profesorem podnikatelského managementu na univerzitě Texas Tech University a na Univerzitě Arkansasu. Poté, v letech 1997–2004, sloužil jako rektor Univerzity Brighama Younga-Idaho (dříve Ricks College).

Starší Bednar se 20. března 1975 oženil se Susan Kae Robinsonovou v chrámu Salt Lake a mají tři syny.

Starší Quentin L. Cook

Staršímu Quentinu L. Cookovi byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 6. října 2007. Jako generální autorita byl povolán v dubnu 1996 a sloužil v Druhém kvoru, v Prvním kvoru a v Předsednictvu Sedmdesáti.

Jako sedmdesátník sloužil v předsednictvu území na Filipínách, jako president území Tichomořské ostrovy a Severní Amerika-severozápad a jako výkonný ředitel Misionářského oddělení.

V době povolání generální autoritou Církve byl místopředsedou sdružení Sutter Health System. Předtím pracoval jako president a generální ředitel systému zdravotní péče státu Kalifornie. Ještě dříve byl právníkem se zaměřením na obchodní právo a partnerem v právnické firmě působící v oblasti San Francisco Bay Area. Je také členem správních rad několika ziskových i neziskových korporací.

V Církvi sloužil jako biskup, jako president kůlu a rádce v Kalifornském kůlu San Francisco a jako oblastní reprezentant a územní autorita v území Severní Amerika-západ. Jako mladý muž byl misionářem v Britské misii.

Narodil se v Loganu v Utahu a získal titul bakaláře v politologii na Utažské státní univerzitě a titul doktora právních věd na Univerzitě Standford.

30. listopadu 1962 se oženil s Mary Gaddieovou. Jsou rodiči tří dětí.

Starší D. Todd Christofferson

Starší D. Todd Christofferson byl povolán do Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 5. dubna 2008. V době povolání sloužil v Předsednictvu Sedmdesáti.

Během svého působení v Předsednictvu Sedmdesáti měl starší Christofferson zodpovědnost dohlížet na území Severní Amerika-západ, severozápad a jihovýchod. Také sloužil jako výkonný ředitel Oddělení rodinné a církevní historie. Předtím byl presidentem území Mexiko-jih a žil v Mexico City.

Starší Christofferson pracoval před svým povoláním generální autoritou Církve na plný úvazek jako zástupce generálního poradce NationsBank Corporation (nyní Bank of America) v Charlotte v Severní Karolíně. Předtím pracoval jako senior vice president a generální poradce pro banku Commerce Union Bank of Tennessee v Nashvillu, kde se také aktivně zapojoval do komunálních záležitostí a působil v organizacích zabývajících se vztahy mezi různými náboženskými denominacemi. Starší Christofferson nejprve pracoval jako koncipient okresního soudce Johna J. Siricy (1972–1974) a poté, v letech 1975 až 1980, provozoval právnickou praxi ve Washingtonu, D.C.

Narodil se v Pleasant Grove v Utahu, maturoval na střední škole ve státě New Jersey, bakalářský titul získal na Univerzitě Brighama Younga, kde získal stipendium Edwina S. Hinckleyho, a akademický titul z oboru práv získal na Univerzitě Duke.

V Církvi sloužil mimo jiné jako oblastní reprezentant, president kůlu a biskup. Jako mladý muž sloužil na misii v Argentině.

Starší Christofferson a jeho žena Katherine Jacob Christoffersonová mají pět dětí.

Starší Neil L. Andersen

Starší Neil Linden Andersen byl povolán apoštolem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 4. dubna 2009.

Před svým povoláním do Kvora Dvanácti sloužil jako služebně nejstarší člen Předsednictva Sedmdesáti. V dubnu 1993, ve věku 41 let, byl povolán členem Prvního kvora Sedmdesáti. V minulosti vedl jako člen předsednictva území práci Církve v jižní Brazílii a později dohlížel na Církev v západní Evropě, rovněž jako člen předsednictva území. Také pomáhal dohlížet na práci Církve v Mexiku a ve Střední Americe. Kromě toho dohlížel na audiovizuální produkci Církve včetně natáčení filmu The Testaments Of One Fold and One Shepherd [Svědectví o jednom stádu a o jednom pastýři] a jako výkonný ředitel audiovizuálního oddělení Církve řídil konstrukci vysílacího vybavení Konferenčního centra. Kromě rodné angličtiny mluví také francouzsky, portugalsky a španělsky.

Před svým povoláním generální autoritou sloužil jako president Francouzské misie Bordeaux a jako president kůlu Tampa Florida.

Starší Andersen se narodil v Loganu v Utahu a vyrůstal v Pocatellu v Idahu na mléčné farmě, kde, podle svých slov, pracoval „od rána do večera jako typický idažský farmář“. Na střední škole vynikal ve studentské samosprávě a v rámci vzdělávacího programu sloužil jako guvernér sdružení Idaho Boys State.

Promoval na Univerzitě Brighama Younga, kde získal stipendium Edwina S. Hinckleyho, a také získal magisterský titul z obchodní administrativy na Harvardské univerzitě. Po dokončení svého vzdělání se usadil v Tampě na Floridě, kde mezi jeho obchodní zájmy patřila reklamní činnost, developerská činnost a činnost v oblasti zdravotní péče.

Starší Andersen a jeho manželka Kathy Williams Andersenová jsou rodiči čtyř dětí.

Starší Ronald A. Rasband

Starší Ronald A. Rasband byl povolán do Kvora Dvanácti apoštolů 3. října 2015. Předtím, od roku 2005, sloužil jako člen Předsednictva Sedmdesáti a v době svého povolání do Kvora Dvanácti sloužil jako služebně nejstarší president Předsednictva Sedmdesáti. Starší Rasband byl jmenován členem Prvního kvora Sedmdesáti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 1. dubna 2000. Sloužil jako rádce v předsednictvu území Evropa-střed, jako president území Utah-Salt Lake City, jako výkonný ředitel Chrámového oddělení a jako člen Předsednictva Sedmdesáti také dohlížel na území Severní Amerika-západ, Severní Amerika-severozápad a na tři území v Utahu.

Starší Rasband studoval na Utažské univerzitě. V roce 1995 mu univerzita Utah Valley University udělila čestný doktorát v oblasti podnikání a obchodu. V roce 1976 začal pracovat jako obchodní zástupce společnosti Huntsman Container Company a v roce 1987 byl ve společnosti Huntsman Chemical Corporation jmenován presidentem a provozním ředitelem.

Když v roce 1996 společnost Huntsman Chemical Corporation opouštěl, aby sloužil jako president misie New York, působil v této společnosti také jako člen správní rady.

Starší Rasband zastával řadu církevních povolání: byl misionářem na plný úvazek ve východních státech USA (1970–1972), misionářským průvodcem na Chrámovém náměstí, biskupem a členem církevního výboru pro oslavy 150. výročí založení Církve. V letech 1996 až 1999 předsedal Newyorské misii New York-sever.

Starší Rasband se narodil v Salt Lake City v Utahu v roce 1951. V roce 1973 se oženil s Melanií Twitchellovou. Jsou rodiči pěti dětí a mají 24 vnoučat.

Starší Gary E. Stevenson

Starší Gary E. Stevenson byl povolán do Kvora Dvanácti apoštolů 3. října 2015. V době svého povolání do Kvora Dvanácti sloužil jako předsedající biskup Církve a toto povolání zastával od dubna 2012. V roce 2008 byl povolán do Prvního kvora Sedmdesáti a sloužil jako president území Asie-sever. Mezi jeho dřívější církevní povolání patří: misionář na plný úvazek v Japonské misii Fukuoka, vysoký rádce, biskup, rádce presidenta kůlu, president Japonské misie Nagoya a učitel Nedělní školy sboru.

Na Utažské státní univerzitě získal bakalářský titul v obchodní administrativě. Spoluzaložil společnost Icon Health & Fitness, Inc., v níž až do roku 2008 sloužil jako president a provozní ředitel. Účastnil se různých občanských aktivit a sloužil v různých výborech a poradních radách.

Starší Stevenson vyrůstal v Cache Valley v Utahu. Oženil se s Lesou Jean Higleyovou, s níž jsou rodiči čtyř synů.

Starší Dale G. Renlund

Starší Dale G. Renlund byl povolán do Kvora Dvanácti apoštolů 3. října 2015. V době svého povolání sloužil jako člen Prvního kvora Sedmdesáti, do něhož byl povolán 4. dubna 2009. Předtím sloužil jako president území Afrika-jihovýchod.

Starší Gerrit W. Gong

Staršímu Gerritu W. Gongovi byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 31. března 2018. Od 3. dubna 2010 až do svého povolání do Kvora Dvanácti sloužil jako sedmdesátník – generální autorita. 6. října 2015 byl jmenován členem Předsednictva Sedmdesáti. V letech 2011 až 2015 sloužil starší Gong jako člen předsednictva území Asie, jehož ústředí se nachází v Hongkongu, přičemž na konci tohoto období sloužil jako president území.

Starší Gong získal v roce 1977 na Univerzitě Brighama Younga titul bakaláře humanitních věd v asijských a univerzitních studiích. V roce 1979 získal magisterský titul z filozofie a v roce 1981 doktorát z mezinárodních vztahů na Oxfordské univerzitě, kde obdržel prestižní stipendium od nadace Rhodes. V roce 1985 působil jako zvláštní asistent náměstka ministra zahraničí Spojených států a v roce 1987 jako zvláštní asistent velvyslance USA v Pekingu. Od roku 1989 zastával různé funkce ve Středisku strategických a mezinárodních studií ve Washingtonu, D.C. Do dubna 2010 byl asistentem presidenta pro plánování a hodnocení na Univerzitě Brighama Younga.

Starší Gong sloužil v řadě církevních povoláních – jako misionář na plný úvazek v Tchajwanské misii Tchaj-pej, vysoký rádce, vedoucí skupiny vysokých kněží, president Nedělní školy kůlu, učitel semináře, biskup, president misie kůlu, president kůlu a územní sedmdesátník.

Gerrit Walter Gong se narodil 23. prosince 1953 v Redwood City v Kalifornii. V lednu 1980 se oženil se Susan Lindsayovou. Jsou rodiči čtyř dětí a mají tři vnoučata.

Starší Ulisses Soares

Staršímu Ulissesi Soaresovi byla vyjádřena podpora jako členovi Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů 31. března 2018. Od 2. dubna 2005 sloužil jako sedmdesátník – generální autorita a 6. ledna 2013 byl jmenován členem Předsednictva Sedmdesáti. Předtím sloužil jako rádce v území Afrika-jihovýchod, jako president území Brazílie a jako rádce v území Brazílie-jih.

Starší Soares získal v roce 1985 titul bakaláře humanitních věd v oboru účetnictví a ekonomie na fakultě ekonomických věd Pontifikální katolické univerzity v São Paulu a později získal titul magistra podnikové administrativy. Pracoval jako účetní a auditor pro nadnárodní společnosti v Brazílii a jako ředitel pro časné záležitosti v církevní kanceláři území São Paulo v Brazílii. V době svého povolání generální autoritou plnil zvláštní úkoly pro Předsedající biskupstvo Církve v Salt Lake City.

Starší Soares sloužil v řadě církevních povolání – jako misionář na plný úvazek v Brazilské misii Rio De Janeiro, president kvora starších, rádce v biskupstvu, vysoký rádce, výkonný tajemník kůlu, oblastní jednatel pro sociální péči, president kůlu a president Portugalské misie Porto (2000–2003).

Ulisses Soares se narodil 2. října 1958 v São Paulo v Brazílii. V říjnu 1982 se oženil s Rosanou Fernandesovou. Jsou rodiči tří dětí a mají tři vnoučata.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.