Tisková zpráva

První předsednictvo oznamuje pokračování sobotního večerního zasedání generální konference

„Díky tomu, že se bude toto zasedání konat, vznikne prostor pro výuku většího počtu témat z evangelia a k tomu, aby se na konferenci mohlo o své poselství podělit více generálních vedoucích.“

conference centre 01Download Photo

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozeslalo dnes, 30. července 2021, našim církevním vedoucím z celého světa následující dopis.

Drazí bratři a sestry,

základní zásadou evangelia Ježíše Krista je požehnání v podobě pokračujícího zjevení, jehož prostřednictvím nám Pán zjevuje svou vůli, dávaje „řádku za řádkou, předpis za předpisem; tu trochu a tam trochu“ (Nauka a smlouvy 128:21). Například formát a časový harmonogram generální konference se v minulosti již mnohokrát změnily. Některá zasedání generální konference byla určena konkrétním skupinám členů nebo vedoucích – například zasedání zaměřené na sociální péči, zasedání žen, kněžské zasedání a další zasedání, jejichž účelem bylo zaměřit se na témata důležitá pro konkrétní organizace Církve.

V červnu 2021 jsme oznámili změny týkající se následující generální konference, včetně toho, že sobotní večerní zasedání se už nebude konat. Toto rozhodnutí jsme učinili na základě změn souvisejících s technologiemi, které všem členům a přátelům umožňují sledování jednotlivých zasedání generální konference, včetně zasedání žen a kněžského zasedání.

Jsme si vědomi narůstajících výzev, kterým v dnešní době členové Církve po celém světě čelí. Důležitý způsob, jak se můžeme na tyto výzvy připravit, je naslouchat slovu Božímu (viz Alma 31:5). Po dalších úvahách a modlitbách jsme tudíž pocítili vnuknutí, že se sobotní večerní zasedání generální konference má konat i nadále, třebaže v jiném formátu než dosud.

Od pololetní generální konference v říjnu 2021 bude sobotní večerní zasedání i nadále její součástí. Od pololetní generální konference v říjnu 2021 bude sobotní večerní zasedání i nadále její součástí. Nebude zaměřeno na žádné konkrétní téma ani nebude určeno pro žádnou konkrétní demografickou skupinu či skupinu vedoucích. Díky tomu, že se bude toto zasedání konat, vznikne prostor pro výuku většího počtu témat z evangelia a k tomu, aby se na konferenci mohlo o své poselství podělit více generálních vedoucích.

Děkujeme Pánu za Jeho vedení v této záležitosti. Vyjadřujeme svou hlubokou lásku věrným členům Církve všude po světě, jsme za ně vděčni a těšíme se na generální konferenci, kde uslyšíme slovo Páně prostřednictvím Jeho služebníků.

Se srdečným pozdravem

První předsednictvo

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.