Tisková zpráva

Smýšlejte duchovně, vybízejí řečníci na celosvětové konferenci Svatých posledních dnů

Když člověk při rozhodování smýšlí duchovně a dává Ježíše Krista na první místo, připravuje si tím cestu k radostnému životu, uvedl president Russell M. Nelson ve svém poselství v předtočeném videu, které bylo odvysíláno během posledního zasedání dvoudenní konference, která se konala 30. září a 1. října 2023 v utažském Salt Lake City a jejíž přenos bylo možné zhlédnout po celém světě.

„Když budete myslet celestiálně, budete na zkoušky a protivenství nahlížet v novém světle,“ dodal president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který nedávno oslavil 99. narozeniny. Celestiální myšlení povede ke změně srdce a upřímnějším modlitbám, řekl. President Nelson se konference kvůli svalovému zranění nezúčastnil osobně, ale namísto toho sledoval její průběh prostřednictvím technických prostředků.

Generální konference je celosvětové shromáždění Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Vedoucí Církve z celého světa se dvakrát do roka, první víkend v dubnu a první víkend v říjnu, dělí o poselství neboli kázání zaměřená na Ježíše Krista a Jeho evangelium. Ke zhlédnutí či poslechu konference a účasti na ní jsou zváni všichni lidé z celého světa – bez ohledu na vyznání, názory nebo prostředí, z nějž pocházejí.

Na konferenci promluvil starší Dieter F. Uchtdorf původem z Německa, starší Alan T. Phillips ze Spojeného království a starší Christophe G. Giraud-Carrier, který se narodil ve Francii. Další řečníci pocházeli z Argentiny, Brazílie, Guatemaly, Koreje, Nového Zélandu a Spojených států.

Starší Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů se ve svém proslovu zmínil o podobenství o marnotratném synovi. V tomto biblickém příběhu, který původně vyprávěl Ježíš Kristus, odejde vzpurný syn z domu a promrhá své dědictví. Po jeho návratu mu jeho otec odpouští a vítá ho zpátky.

Starší Uchtdorf oslovil ty, kteří ztratili ze zřetele svou víru, a slíbil jim, že v okamžiku, kdy se rozhodnou vrátit a kráčet cestou Ježíše Krista, vstoupí do jejich života Jeho moc a změní je.

„Na tom, jak se k sobě navzájem chováme, opravdu záleží,“ uvedl starší Phillips. Povzbudil posluchače, aby pomáhali těm, kteří čelí obtížím ve vlastní rodině, kongregaci nebo ve svém okolí. Péče o potřebné může mít rovněž podobu snahy zmírnit utrpení těch, kteří žijí v extrémní chudobě, a těch, kteří byli nuceni opustit svůj domov kvůli pronásledování, konfliktům či násilí.

Starší Giraud-Carrier ve svém prvním proslovu na generální konferenci vysvětlil, že lidé možná vyrostli v odlišných kulturách; možná pocházejí z odlišného socioekonomického prostředí; a mohou se velmi lišit svým původem ve smrtelnosti, včetně národnosti, barvy pleti, stravovacích návyků či politické orientace. Ale jsou to děti Boží, všichni bez výjimky, řekl.

Během konference byla vyjádřena podpora staršímu Alexanderu Dushkuovi jako sedmdesátníkovi – generální autoritě. Během konferenčního zasedání pro vedoucí byla vyjádřena podpora dvěma novým územním sedmdesátníkům a dva byli uvolněni.

V závěru konference president Nelson oznámil, že Církev postaví dalších 20 chrámů v Africe, Asii, Latinské Americe, ve Spojených státech a v Oceánii. Svatí posledních dnů vnímají chrámy jako domy Boží a místa svatosti a pokoje, která jsou oddělena od světských starostí. Chrámy se odlišují od tisíců běžných kaplí či sborových domů po celém světě, které se využívají k nedělním bohoslužbám.

Hudební doprovod na konferenci zajistily různé pěvecké sbory, včetně sboru The Tabernacle Choir at Temple Square, který vedl Mack Wilberg a Ryan Murphy a na varhany doprovázel Andrew Unsworth a Richard Elliott.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.