Další zdroj

Zásady správy Církve v obtížných časech

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se zaměřuje na své božsky určené zodpovědnosti pomáhat členům kráčet po cestě smlouvy vedoucí k věčnému životu. K tomu, aby bylo možné naplňovat tento božský účel, zajišťuje Církev a její vedoucí kněžskou pravomoc a klíče, smlouvy a obřady a prorocké vedení. Církev vyzývá všechny, aby přišli k Ježíši Kristu a věrně dodržovali Jeho přikázání.

Obtížné časy

Písma jasně uvádějí, že v této dispensaci budeme procházet obtížnými časy. Církev bude i v náročných podmínkách hlásat základní zásady a vykonávat potřebné obřady, aby žehnala dětem Nebeského Otce. Ať již jsou časy či okolnosti jakékoli, v Pánově Církvi jsou určité záležitosti, které jsou nezbytné. Patří k nim posvátná nauka a obřady.

Občanská zodpovědnost na celém světě

Členové Církve jsou vděčni za zákony mnoha zemí po celém světě, které chrání náboženskou svobodu a ctí posvátnou svobodu svědomí.

Církev učí, že její členové mají podporovat a dodržovat zákony platné tam, kde žijí. Vlády ustanovují takové zákony, které jsou podle jejich soudu vytvořeny tak, aby co nejlépe zajistily to, co je ve veřejném zájmu. Uznáváme, že za výjimečných okolností lze za účelem ochrany veřejnosti v rozumné míře na určitou dobu omezit veškerá práva jednotlivců.

V obdobích poznamenaných pandemií či přírodní katastrofou se Církev podvolí oficiálním nařízením a uskuteční potřebná opatření, jako například to, že zruší či odloží shromáždění či jiná setkání. Církev a její členové věrně usilují o to, aby byli dobrými občany a dobrými sousedy. Církev má dlouhou tradici v aktivním poskytování pomoci potřebným.

Zároveň s tím, že se zavazujeme být po celém světě dobrými občany, se s úctou zasazujeme o to, aby bylo všem věřícím umožněno podniknout rozumná opatření k tomu, aby se mohli účastnit obřadů, které jsou základní součástí jejich víry.

Pán svou Církev připravil

Inspirované vedení po mnoho let připravovalo Pánovu Církev a její členy, a to jak po stránce časné, tak duchovní, na měnící se a obtížné časy.

Kromě toho, že vedoucí Církve členům dlouhodobě radí, že si mají doma vytvořit zásobu potravin, se členové Církve zaměřují na svěcení dne sabatu, službu druhým a posilování kvor Melchisedechova kněžství a Pomocného sdružení. Pán prostřednictvím svých proroků klade silnější důraz na v domově soustředěné a Církví podporované studium evangelia a na život v souladu s ním. Členové jsou povzbuzováni k tomu, aby ze svých domovů vytvořili skutečné svatyně víry, kde budou děti a mládež učeny evangeliu. Studijní osnovy Pojď, následuj mne poskytují členům po celém světě vzor, jak studovat evangelium doma a v Církvi. I program Děti a mládež je soustředěn v domově, což rodičům umožňuje, aby svým dětem poskytovali výživu v oblasti duchovní, intelektuální, fyzické a sociální.

Členové jsou povzbuzováni k tomu, aby využívali technické prostředky k tomu, aby se s druhými obvyklým a přirozeným způsobem dělili o evangelium. Misionáři dostali k dispozici zařízení, která jim umožňují nacházet a učit zájemce i v době, kdy není možné být s nimi v kontaktu osobně. Členové se mohou ve svém domově věnovat práci na rodinné historii.

Když se podíváme na vzájemně propojené vzorce těchto programů a mnohé další, budeme schopni porozumět tomu, jak nás Pán pečlivě řídil a krok za krokem vedl, aby nás připravil na obtížné časy.

Základní zásady a obřady

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je církví pořádku. Obřady a požehnání jsou posvátné úkony vykonávané pravomocí kněžství. Ačkoli některé postupy se mohou v závislosti na okolnostech měnit, základní nauku, zásady a obřady je zapotřebí ochraňovat.

Mnohé obřady, jako je například konfirmace, vysvěcení, požehnání, ustanovení a předání klíčů kněžství, vyžadují vkládání rukou. Takovéto obřady vyžadují, aby byl nositel kněžství, který obřad vykonává, na tomtéž místě jako ten, kdo obřad přijímá. Obřady kněžství nelze vykonávat na dálku s využitím technických prostředků. Tam, kde to okolnosti umožňují, mohou druzí obřad s využitím technických prostředků na dálku sledovat, pokud k tomu dá souhlas předsedající autorita.

Předsedající autority musí v těchto obtížných časech jednat s moudrostí, aby určily, které obřady mají být dočasně odloženy. V době, kdy panují obavy z nakažlivé choroby, mají ti, kteří vykonávají obřady, učinit nezbytná opatření, aby ochránili sebe i druhé.

Zde naleznete pokyny ohledně nezbytných obřadů, požehnání a dalšího fungování Církve.

Tyto dokumenty se zveřejňují v reakci na to, jak celosvětová pandemie nákazy COVID-19 narušuje církevní postupy a činnosti členů. Pokyny, které jsou v nich obsaženy, se mají používat po celou dobu trvání pandemie a s ní souvisejících úředních omezení církevních shromáždění a veřejných setkání, která jsou platná v dané zemi či zeměpisné oblasti oné země. Další pokyny mohou být vydány později.

Závěr

Jak řekl prorok Nefi: „Pán nedává dětem lidským žádná přikázání, aniž by pro ně připravil cestu, aby mohly uskutečniti věc, kterou jim přikazuje.“ (1. Nefi 3:7.) Pán nám bude pomáhat. Moc kněžství a spravedlivost členů nám budou pomáhat kráčet kupředu ve dnech, které jsou před námi.

Dodatečné zdroje

První předsednictvo poskytuje pokyny, jak spravovat Církev v obtížných časech 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.