Tisková zpráva

První předsednictvo poskytuje pokyny, jak spravovat Církev
v obtížných časech

Tyto materiály a zdroje jsou poskytovány v reakci na to, jak pandemie nákazy COVID-19 nadále narušuje činnost Církve.

Jak během celosvětové pandemie poskytovat pastýřskou službu, dát kněžské požehnání nebo
požehnat svátost večeře Páně? I to patří mezi záležitosti, k nimž se vyjadřuje První předsednictvo
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v dopise a dvou dokumentech, které zaslalo
církevním vedoucím po celém světě v rámci své nepřetržité snahy vyrovnat se s následky nákazy
COVID-19. Na stránkách Newsroom.ChurchofJesusChrist.org je k dispozici také třetí dokument
(naleznete ho i zde níže v textu), který obsahuje odpovědi na mnoho dalších otázek, k nimž se
První předsednictvo nevyjádřilo v dopise určeném vedoucím.

Ve dvou zmíněných dokumentech, jež byly zaslány vedoucím, jsou vysvětleny zásady správy
Církve v těchto obtížných časech.

V dopise Prvního předsednictva se uvádí: „V příloze naleznete pokyny týkající se nezbytných
obřadů, požehnání a dalšího fungování Církve, jimiž se mají vedoucí řídit v současné krizi
a v obtížném období, které je před námi. Tyto dokumenty se zveřejňují v reakci na to, jak
celosvětová pandemie nákazy COVID-19 narušuje církevní postupy a činnosti členů. Mají
poskytovat vedení po dobu trvání této pandemie v konkrétní zemi nebo oblasti. Další pokyny
mohou být vydány později.“ Celý dopis Prvního předsednictva Církve si můžete přečíst níže.

Dokument, v němž se vysvětlují zásady správy Církve, přináší vedoucím povzbuzení. Zmiňuje
neobvyklou náročnost současné doby a to, že každý Svatý, ať žije kdekoli na světě, má
zodpovědnost být dobrým občanem, a připomíná, že Pán svou Církev na tyto obtíže připravil
a že je třeba, aby vedoucí vykonávali své církevní povinnosti s moudrostí.

„Pán nám bude pomáhat,“ píše se v dokumentu. „Moc kněžství a spravedlivost členů nám budou
pomáhat kráčet kupředu ve dnech, které jsou před námi.“

Přečtěte si celý dokument s názvem „Zásady správy Církve v obtížných časech“.

Druhý dokument se věnuje nezbytným obřadům Církve (křtu, konfirmaci, vysvěcení ke kněžství
a ustanovení), kněžským požehnáním, vykonávání obřadu svátosti večeře Páně, církevním
shromážděním a službě, kterou Svatí posledních dnů každodenně poskytují.

Obřady křtu, konfirmace a vysvěcení ke kněžství je třeba vykonávat osobně. Je-li to třeba,
vedoucí, který nad těmito obřady dohlíží (společně s dalšími vedoucími, členy rodiny a přáteli),
je může s využitím technických prostředků sledovat na dálku.

Kněžská požehnání pro uzdravení nemocných vyžadují, aby se ruce fyzicky dotýkaly hlavy.
V dokumentu se však píše, že „pokud okolnosti neumožňují vkládání rukou na hlavu dané osoby,
lze po přijetí nezbytných opatření pronést modlitbu, a to i s využitím technických prostředků.

Jedná se o modlitbu víry, a nikoli o kněžské požehnání. Kdokoli se kdykoli může modlit, postit
nebo sloužit druhým jiným způsobem.“

Místní biskupové mohou ve své kongregaci udělit nositelům kněžství oprávnění k tomu, aby
připravovali a vykonávali obřad svátosti ve svém domově, jak se to děje již od poloviny března
tohoto roku. „Za neobvyklých okolností, kdy není obřad svátosti dostupný,“ uvádí se dále
v dokumentu, „mohou členové nacházet útěchu ve studiu modliteb svátosti a v tom, že se
opětovně zaváží, že budou žít v souladu se smlouvami, které uzavřeli, a modlit se, aby nastal
den, kdy budou moci svátost, kterou řádně připraví kněží, přijmout osobně.“

Více se dočtete v dokumentu „Pokyny ohledně nezbytných obřadů, požehnání a dalšího
fungování Církve
“.

Dokument s odpověďmi na otázky se věnuje několika důležitým otázkám, na něž hledají
odpovědi Svatí posledních dnů po celém světě. Níže jsou uvedeny dva příklady.

  • Mohou se ve sborových domech pořádat svatby a pohřby?

Svatby, svatební hostiny a pohřby se tam, kde jejich pořádání omezují předpisy státní
správy, nemají konat ve sborových domech. Pokud to zákon dovoluje, mohou biskupové
a presidenti kůlů provádět svatební obřady ve vhodném prostředí, kde lze dodržovat
sociální odstup. K tomu, aby obřad mohla sledovat rodina a přátelé, lze rovněž využít
technických prostředků. Vedoucí a členové mají dodržovat nařízení, předpisy a pokyny
státní správy.

  • Je nutné, aby se pohovory k získání chrámového doporučení konaly i nadále s osobní účastí?

Ne. Členové biskupstev a předsednictev kůlů mohou pohovory k získání chrámového
doporučení dočasně konat s využitím technologií, které umožňují kontakt tváří v tvář.
Členové mají mít i nadále pohovor jak se členem biskupstva, tak se členem předsednictva kůlu.

Přečtěte si celý dokument s otázkami a odpověďmi nazvaný „Opatření v souvislosti s nákazou
COVID-19 – odpovědi na otázky“
.

„Jsme vděčni za úsilí, jež mnozí z vás vyvíjejí v pečlivé snaze řídit se pokyny vedoucích
představitelů v mnoha zemích na celonárodní, státní a místní úrovni, které mají za cíl boj
s pandemií nákazy COVID-19,“ uvedlo První předsednictvo. „Církev Ježíše Krista Svatých
posledních dnů rovněž přistupuje k náležitým preventivním opatřením a poskytuje pomoc
potřebným. Za stávajících okolností i v podmínkách, které možná v budoucnu nastanou, budou
Církev a její členové dávat věrně najevo své odhodlání být dobrými občany a dobrými sousedy.“

Dopis Prvního předsednictva Církve

16. dubna 2020

   Generálním autoritám; generálním úředníkům a úřednicím; územním sedmdesátníkům;
presidentům kůlů, misií, okrsků a chrámů; biskupům a presidentům odboček

Drazí bratří a sestry,

   Zásady správy Církve v obtížných časech

   jsme vděčni za úsilí, jež mnozí z vás vyvíjejí v pečlivé snaze řídit se pokyny vedoucích
představitelů v mnoha zemích na celonárodní, státní a místní úrovni, které mají za cíl boj
s pandemií nákazy COVID-19. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů rovněž přistupuje
k náležitým preventivním opatřením a poskytuje pomoc potřebným.

   Za stávajících okolností a i v podmínkách, které možná v budoucnu nastanou, budou
Církev a její členové dávat věrně najevo své odhodlání být dobrými občany a dobrými sousedy.

   V příloze tohoto dopisu jsou dokumenty, které vysvětlují zásady správy Církve v těchto
obtížných časech. V příloze naleznete pokyny týkající se nezbytných obřadů, požehnání
a dalšího fungování Církve, jimiž se mají vedoucí řídit v současné krizi a v obtížném období,
které je před námi.

   Tyto dokumenty se zveřejňují v reakci na to, jak celosvětová pandemie nákazy COVID-19
narušuje církevní postupy a činnosti členů. Mají poskytovat vedení po dobu trvání této pandemie
v konkrétní zemi nebo oblasti. Další pokyny mohou být vydány později.

S pozdravem

První předsednictvo

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.