Téma

Zapojení členů

Aktivní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se obecně vyznačují vysokou mírou osobního zapojení do chodu Církve, včetně jejího vedení na místní úrovni. Neexistence placeného profesionálního duchovenstva znamená, že vedení je po celém světě silně decentralizováno a většina členů přispívá Církvi dobrovolnou pomocí v podobě výuky nebo různých jiných druhů služby.

Vedoucí místní kongregace se nazývá biskup a obvykle v této funkci slouží kolem pěti let. Po skončení této služby může být pověřen dalšími zodpovědnostmi služebně starších vedoucích v širší zeměpisné oblasti nebo, což je stejně pravděpodobné, se vrátí k méně náročným příležitostem ke službě ve své kongregaci.

Larry King ve své talk-show v prosinci 2004 řekl presidentovi Gordonu B. Hinckleymu: „Být členem je náročné, že?“ President Hinckley na to odpověděl: „Ne, je to báječné! Je to náročné, hodně se toho od vás očekává, to uznávám, ale je to báječné.“  

Ohledně nových členů, kteří vstupují do Církve, president Hinckley řekl: „Dostanou nějakou práci. Dostanou zodpovědnost. Pomáháme jim cítit se součástí tohoto velkého postupu vpřed, díla Božího. … Brzy zjistí, že se toho od nich jako od Svatých posledních dnů hodně očekává. Nenesou to nelibě. Vypořádají se s tím a líbí se jim to. Od svého náboženství očekávají, že bude náročné, že od nich bude vyžadovat, aby přetvořili svůj život. Splní dané požadavky. Vydávají svědectví o tom, kolik dobrého tím získali. Mají nadšení a jsou věrní.“

Kromě toho, že členům je svěřena konkrétní služba v kongregaci, mohou věnovat čas také podpoře církevního systému sociální péče a humanitárního systému. To může obnášet čas od času například několik hodin práce v místní konzervárně, kde se vyrábí jídlo pro potřebné.

Členové také přispívají finančně, a to v takové míře, která mnohé lidi mimo Církev udivuje. Typický aktivní člen věnuje Církvi, kromě pravidelných měsíčních příspěvků pro potřebné, desetinu svého ročního příjmu.

Aktivní členové Církve se obvykle v neděli účastní tříhodinové církevní bohoslužby, která je rozdělena na tři různá shromáždění. Hlavní část bohoslužby trvá něco málo přes hodinu a nazývá se shromáždění svátosti. Muži a ženy pronášejí od řečnického pultu proslovy na předem přidělené téma, členové zpívají náboženské písně, pronášejí modlitby a přijímají „svátost“ – chléb a vodu jakožto symboly Usmíření Ježíše Krista za hříchy světa. Zbytek času připadá na Nedělní školu a na shromáždění pro muže, ženy, mládež a děti. Všechna nedělní shromáždění jsou volně přístupná každému – členům i nečlenům Církve.

Studenti středoškolského věku se účastní semináře – kurzu, který probíhá pět dní v týdnu a který se soustřeďuje na studium písem. V závislosti na místě bydliště se mládež schází během školního dne, před vyučováním, nebo po něm.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.