Téma

Základní body víry – proč se Svatí posledních dnů odlišují od jiných a v čem?

Vedoucím představitelům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je často kladena otázka, zda se Církev časem stává součástí „hlavního proudu“ křesťanských církví.

Pokud slovo „hlavní proud“ znamená, že na Svaté posledních dnů se čím dál víc pohlíží jako na důležitou a významnou část společnosti, která má pro druhé nějaký přínos – a zvláště ve Spojených státech, kde nyní žije zhruba šest milionů členů – pak odpověď zní samozřejmě ano. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kterou ve státě New York založilo v roce 1830 pouhých šest členů, je dnes podle nezávislých odhadů čtvrtou největší církví ve Spojených státech.

Je přirozené, že členy Církve lze potkat ve všech oblastech společnosti – v podnikání a v zemědělství, na akademické půdě i mezi vědci, v politických stranách a ve státní správě, v zábavním průmyslu i ve zpravodajství. Lidé se ve skutečnosti mnohem pravděpodobněji znají spíše s jednotlivými Svatými posledních dnů, kteří jsou jejich přátelé, sousedé nebo spolupracovníci, než s institucí Církve jako takové nebo s jejími naukami. Totéž platí i v mnoha dalších národech mimo Spojené státy.

Pokud označení „hlavní proud“ ve vztahu k Církvi znamená, že Církev ztrácí onu jedinečnost svého vyznání, která je ústředním bodem jejího poselství, pak zní odpověď jinak. I když vedoucí Církve respektují odlišné názory jiných věřících, chtějí si zcela jasně stát za naukami, které pomáhají definovat Svaté posledních dnů.

Níže jsou uvedeny některé významné odlišnosti v naukách víry a ve zvyklostech mezi Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jiných křesťanských církví.

Znovuzřízení

Svatí posledních dnů věří, že božská apoštolská pravomoc byla ze země odňata po smrti dávných apoštolů, a proto muselo nastat znovuzřízení této pravomoci. Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že toto znovuzřízení započalo zjeveními, která na začátku 19. století obdržel mladý Joseph Smith.

Trojice

Nejvýznamnější rozdíly mezi Církví a jinými křesťanskými církvemi se týkají podstaty Boha, Ježíše Krista a Svatého Ducha. Tyto tři osoby společně tvoří to, čemu se v mnoha církvích běžně říká svatá trojice a co Svatí posledních dnů nazývají Božstvem.

Novodobí proroci, pokračující zjevení a nová písma

Svatí posledních dnů věří tomu, že Bůh nadále promlouvá k lidem, že povolal nové apoštoly a proroky a že zjevení pokračuje i dnes tak, jak tomu bylo v dávných dobách. Mnohá tato zjevení byla navíc oficiálně zahrnuta do nových knih písem. Mezi tyto knihy písem patří Kniha Mormonova – další svědectví o Ježíši Kristu; Nauka a smlouvy, sbírka zjevení, která obdržel Joseph Smith a následní presidenti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů; a Drahocenná perla, která obsahuje spisy Mojžíše a Abrahama a také novodobé zápisy Josepha Smitha.

Plán spasení

Teologie Svatých posledních dnů se zaměřuje na to, čemu mormoni říkají „plán spasení“. Tento plán zahrnuje předsmrtelný stav všech lidí; důvody, kvůli nimž Bůh stvořil svět a přírodu; náš účel zde na zemi a jaká budoucnost nás čeká v životě příštím.

Chrámy a jejich účel

Prvořadým účelem chrámové práce je „zpečetit“ neboli spojit rodiny – s očekáváním, že tyto rodinné vztahy budou trvat i po smrti. Tytéž chrámové obřady lze vykonat za ty, kteří již zemřeli. V jiných křesťanských církví nic podobného, jako jsou tyto chrámové obřady, neexistuje.

Misionářský program

V tomto případě se jedná spíše o odlišnost z hlediska praxe než nauky, neboť mnoho křesťanských církví vysílá své misionáře kázat evangelium. Misionářský program Církve je ale jedinečný a snadno rozpoznatelný díky počtu misionářů a jejich rozšířenosti, díky délce a různorodosti jejich služby a díky jejich vzhledu a jejich kázání znovuzřízeného evangelia.

Laické duchovenstvo

V Církvi Ježíše Krista nepůsobí na úrovni kongregací žádní profesionální duchovní na plný úvazek. Dokonce i na nejvyšší úrovni Církve vedoucí, kteří jsou povoláváni jako apoštolové na plný úvazek, opouštějí svou lépe placenou profesi, aby mohli sloužit v celoživotním povolání jako „zvláštní svědkové Ježíše Krista“ a dohlížet na Církev po celém světě.

Zdravotní pravidla

Nepožívání alkoholu v různých náboženstvích není typické jen pro Svaté posledních dnů. Nicméně u Svatých posledních dnů se očekává, že se naprosto zdrží alkoholu i tabáku, čaje i kávy.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.