Téma

Informace o právech a použití (aktualizováno 21. 2. 2012)

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ 

Užíváním těchto stránek vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Pokud s kteroukoli z podmínek nesouhlasíte, tyto stránky nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli upravit. Pokaždé, když tyto stránky navštívíte, proto laskavě ověřte, zda nedošlo ke změnám. Pokud budete používat tyto stránky i po zveřejnění případných změn těchto podmínek, vyjadřujete tím souhlas s těmito změnami.

LICENCE A PRÁVNÍ OMEZENÍ

Tyto webové stránky vlastní a provozuje organizace Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [Korporace presidenta Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů]. Veškeré materiály nacházející se na těchto stránkách (včetně videa, textu, ikon, obrázků, databází, dalších multimediálních souborů a všeobecných informací) jsou buď naším vlastnictvím, nebo na ně máme licenci. Materiály na těchto stránkách si můžete prohlížet, stahovat nebo tisknout pouze pro svou vlastní, nekomerční potřeby, pokud není uvedeno jinak. Kromě toho tyto materiály nesmějí být reprodukovány pracovníky médií k použití v tradičních zpravodajských prostředcích, pokud není uvedeno jinak. Kromě toho tyto materiály nesmějí být reprodukovány pracovníky médií k použití v tradičních zpravodajských prostředcích, pokud není uvedeno jinak. Materiály z těchto stránek nesmíte bez našeho souhlasu zveřejnit na žádné jiné webové stránce ani počítačové síti. Materiál z těchto webových stránek nesmíte převádět ani distribuovat na jiné webové stránky. Tyto webové stránky ani údaje nacházející se na těchto webových stránkách (včetně jmen a adres těch, kteří tyto údaje zadali) nesmíte použít k prodeji nebo k nabízení produktů či služeb, k získávání klientů ani k jakémukoli jinému komerčnímu účelu.

Bez ohledu na výše uvedené informace si vyhrazujeme výhradní právo dle vlastního uvážení odmítnout nebo omezit užívání těchto stránek, včetně reprodukce jejich obsahu, případně odvolat již udělené svolení. Není však naší zodpovědností stanovovat, jak má vypadat „řádné užívání“ materiálů na těchto stránkách těmi, kteří je využívat chtějí. Toto je v plné míře zodpovědností uživatele. Dále nejsme vázáni povinností poskytovat doplňující údaje o autorech nebo zdrojích ani garantovat oprávnění použít zveřejněné materiály jiným způsobem. Tato zodpovědnost spočívá v konečném důsledku rovněž na uživateli. Církev si však vyhrazuje právo bránit se neoprávněnému užívání svých materiálů a interpretovat „řádné užívání“ podle svého chápání zákona.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Souhlasíte s tím, že samostatně ani v rámci nějaké kolektivní snahy nebudete na tyto stránky umísťovat informace, které by mohly poškozovat nebo urážet ostatní uživatele, ani se nebudete vydávat za někoho jiného, abyste mohli skrýt svou pravou identitu, a ani do takového jednání nebudete zahrnovat nikoho jiného. Souhlasíte s tím, že nebudete dělat nic, co by narušilo tok dat na stránky a ze stránek, co by ovlivnilo funkci nebo provoz těchto stránek nebo co by obcházelo jakékoli funkce nebo uživatelská pravidla, které jsme implementovali. Jste si vědomi toho, že důsledkem poškozujícího nebo útočného jednání by mohlo být i to, že budete zbaveni práva používat tyto stránky a že vůči vám budou podniknuty právní kroky.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Pro vaše pohodlí uvádíme na svých stránkách odkazy na webové stránky, které provozuje někdo jiný. Jde o webové stránky, které nespravujeme a na které nemáme žádný vliv, a nejsme tudíž zodpovědni za jejich obsah. Ačkoli se v dobré víře snažíme uvádět odkazy pouze na vkusné a vhodné stránky, některé z nich mohou přesto obsahovat nevhodný či sporný materiál. Pokud na těchto stránkách na takový materiál narazíte, laskavě nás o tom bezodkladně informujte.

Věříme, že ti, kteří zveřejňují informace na internetu, tak činí proto, aby je učinili dostupnými široké veřejnosti. Proto se domníváme, že poskytování odkazů na jiné stránky je právně přípustné a v souladu s očekáváním těch, kteří internet využívají. Pokud by však měl být přístup na nějaké webové stránky zamezen, žádáme správce stránek, aby nás o tom ihned informoval.

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva bude posuzována podle zákonů státu Utah (Spojené státy americké), které se týkají smluv uzavřených a naplňovaných zcela na území tohoto státu, bez ohledu na konflikt právních principů. Jakékoli kroky, které podniknete k vymáhání nároků vyplývajících z této smlouvy nebo které se budou týkat jakékoli záležitosti související s těmito webovými stránkami, budou řešeny buď u státního, nebo u federálního soudu v Salt Lake County v Utahu (USA), a vy tímto vyjadřujete souhlas s příslušností k jurisdikcím a místní příslušností k uvedeným soudům pro případ vedení jakéhokoli takového sporu. Je-li jakékoli ujednání této smlouvy nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zcela či zčásti, zbývající ujednání tím nebudou dotčena, ledaže bychom rozhodli, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání představuje nezbytný prvek smlouvy. V takovém případě můžeme zcela podle svého uvážení smlouvu pozměnit.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Neneseme v žádném případě zodpovědnost za jakékoli specifické nebo následné škody, vyplývající z vašeho užití, nebo nemožnosti užití, materiálů na těchto webových stránkách nebo na kterékoli odkazované stránce, včetně, avšak nikoli výlučně, škod ze ztráty zisku, zrušení obchodu a ztráty programů nebo dalších dat ve vašem informačním systému. V žádném případě výše našeho ručení vůči vám za všechny škody, ztráty a žaloby nepřesáhne vámi uhrazenou částku, byla-li nějaká uhrazena, za přístup na tyto stránky nebo na kteroukoli odkazovanou stránku.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

MATERIÁLY UMÍSTĚNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A NA KTERÉKOLI ODKAZOVANÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, OMEZENÍ, ZÁRUK VLASTNICKÉHO NÁROKU A PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NEZARUČUJEME, ŽE PŘÍSTUP K FUNKCÍM OBSAŽENÝM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH BUDE NERUŠENÝ NEBO BEZ CHYB, ŽE PORUCHY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY ANI JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

„Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“, „Liahona“, „Kniha Mormonova“ a „mormon“ jsou ochranné známky společnosti Intellectual Reserve, Inc.

OTÁZKY A ŽÁDOSTI TÝKAJÍCÍ SE AUTORSKÝCH PRÁV

Potřebujete-li pomoc nebo další informace ohledně církevních materiálů chráněných autorskými právy, můžete se obrátit na církevní úřad Intellectual Property Office:

Telefon: 001-801-240-3959 nebo 001-800-453-3860, linka 2-3959

Fax: 001-801-240-1187

E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Chcete-li použít církevní materiály chráněné autorským právem, vyplňte prosím příslušný formulář týkající se vaší žádosti.

Všeobecné žádosti: Formulář žádosti o materiály chráněné autorským právem

Pro materiály, které budou použity v rukopisech: Žádost o materiály chráněné autorským právem – použití v rukopisech

Pro tvorbu hudebních aranžmá: Žádost o materiály chráněné autorským právem – hudební aranžmá

Formulář žádosti spolu s dalšími případnými dokumenty, jež jsou vyjmenovány ve formuláři, můžete zaslat na adresu:

Attention: Licensing
Intellectual Property Office
50 East North Temple Street
Salt Lake City, Utah 84150-0018, USA

Formulář můžete poslat také faxem nebo e-mailem na níže uvedené číslo, resp. adresu.

Poznámka: Přibližný časový rámec pro vyřízení odpovědi na nekomerční žádosti jsou dva až čtyři týdny; vyřízení komerční žádosti může trvat přibližně čtyři až šest týdnů.

Datum účinnosti: 21. února 2012

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.