Téma

Chrámový garment

Již od nepaměti vyjadřují muži i ženy své nejniternější pocity oddanosti vůči Bohu prostřednictvím posvátné hudby, různých forem modlitby, náboženských oděvů s mnoha symbolickými prvky a rozličných gest a rituálů.

Různorodost těchto forem vyjadřování oddanosti je tak široká a rozmanitá jako celá lidská rodina. Přesto mají všechny tentýž hlavní účel: spojit věřícího s předmětem jeho náboženské oddanosti tím nanejvýš osobním způsobem – přiblížit ho k Bohu.

Lidem mimo konkrétní náboženskou skupinu mohou její rituály i oblečení připadat jako něco zcela neznámého. Ale v jejích členech mohou probouzet ty nejhlubší pocity v nitru duše, motivovat je k tomu, aby konali dobro, a dokonce i stanovovat směr jejich celoživotní služby.

Video: Chrámový garment je pro Svaté posledních dnů posvátný (v angličtině):

Řeholní šat. Kněžská klerika. Židovský modlitební šál. Muslimská čapka. Žluté roucho buddhistických mnichů. To vše je součástí bohaté tapisérie lidské oddanosti Bohu.

Ne všechny takové náboženské oděvy se však nosí na veřejnosti. Některé lze spatřit pouze na místech určených pro bohoslužby. Chrámové roucho Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, známé jako roucho svatého kněžství, se nosí pouze uvnitř mormonských chrámů a je vyhrazeno pro nejvyšší svátosti víry. Bílá symbolizuje čistotu. V chrámech nehrají roli žádné insignie ani postavení. Služebně nejstarší apoštol i nejnovější člen Církve jsou nerozeznatelní, protože jsou oblečeni stejně. Muži a ženy nosí podobné oblečení. Tento jednoduchý oděv představuje kombinaci náboženského symbolismu a znaků dávných rouch zmiňovaných v záznamech knihy Exodus.

Při běžných bohoslužbách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se nenosí žádný svrchní náboženský oděv.

Mnoho věrných Svatých posledních dnů však pod běžným svrchním oblečením nosí tzv. garment, jenž má hluboký náboženský význam. Garment se vzhledem podobá běžnému cudnému spodnímu prádlu, sestává ze dvou částí a obvykle se mu říká „chrámový garment“.

Někteří lidé považují chrámové garmenty nesprávně za magické nebo je nesprávně nazývají „magickým spodním prádlem“. Tato slova jsou nejen nesprávná, ale pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů také urážlivá. Na chrámových garmentech není nic magického či tajemného a členové Církve žádají druhé, aby projevovali tutéž míru respektu a vnímavosti, kterou by lidé dobré vůle projevovali jakémukoli jinému vyznání.

Chrámové garmenty nosí dospělí členové Církve, kteří v jednom z chrámů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů učinili posvátné sliby, že budou věrni Božím přikázáním a evangeliu Ježíše Krista.

Cudný chrámový garment nošený pod běžným oblečením a symbolický oděv nošený během chrámových bohoslužeb představují pro členy Církve posvátný a osobní aspekt jejich vztahu s Bohem a jejich závazek vést dobrý a úctyhodný život.

Historické pozadí chrámových garmentů

Biblická písma obsahují mnoho odkazů na nošení zvláštního šatu. Ve Starém zákoně dostávají Izraelité konkrétní pokyn, aby svůj šat (garment) učinili osobní připomínkou svých smluv s Bohem. (Viz Numeri 15:37–41.) Pro některé věřící byly náboženské oděvy vždy důležitým způsobem, jak uctívání propojit s každodenním životem. Tyto zvyklosti praktikují i Svatí posledních dnů v dnešní době.

Jak mají sdělovací prostředky přistupovat k chrámovým garmentům?

Kvůli osobní a náboženské povaze chrámových garmentů žádá Církev všechny sdělovací prostředky, aby o této věci informovaly s úctou a aby ke chrámovým garmentům Svatých posledních dnů přistupovaly tak jako k náboženským oděvům jakékoli jiné církve. Zesměšňování nebo zlehčování posvátných oděvů je pro Svaté posledních dnů velmi urážlivé.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.