Tisková zpráva

Církev představuje v Evropském parlamentu zdroje pro ochranu dětí před pornografií

Ve středu 8. února uspořádali členové Evropského parlamentu paní Anna Záborská a pan Luigi Morgano ve spolupráci se Svazem evropských katolických sdružení na podporu rodiny (FAFCE) a Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni) konferenci nazvanou „Vystavení dětí pornografii v Evropské unii“. Cílem této konference bylo zvýšit povědomí o tom, jaké dopady má vystavení pornografii na děti a na společnost v rámci Evropské unie, a rozproudit na toto téma debatu, tak aby mohla být přijata patřičná protiopatření.

 

Úvodní proslovy pronesli paní Záborská a pan Morgano. Poté, co promluvili, předsedali dvěma následným panelovým diskusím. Připojila se k nim paní Heidi Als Ringheimová z dánské organizace Porn & Society (Pornografie a společnost), Dr. Emiliano Lambiase, klinický psycholog a psychoterapeut, pan Francesco Di Lillo z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a paní Maria Hildingssonová ze Svazu evropských katolických sdružení na podporu rodiny (FAFCE). Všichni zúčastnění se podělili o skvělé postřehy týkající se vlivů pornografie na společnost a psychologických dopadů pornografie na děti, které jí jsou vystaveny.

Paní Záborská uvedla, že toto téma je v Evropském parlamentu stále tabu a že se na toto téma nevede žádná veřejná diskuse. „Je třeba o této záležitosti hovořit s větší otevřeností, a to zejména se zřetelem na vznik závislosti.“

Pan Morgano hovořil o důležitosti zapojení široké veřejnosti: „Práce v parlamentu je důležitá,“ řekl, „ale je třeba většího zapojení, a to ze strany občanů, organizací a církví. V opačném případě se z toho stane záležitost pouhých několika jednotlivců, nikoli mnoha lidí.“

Paní Heidi Als Ringheimová uvedla: „Všichni jsme lidské bytosti a mnohým z nás je vlastní poznání dobrého a zlého, ale to, jak je pornografie představována jako norma, vede celou generaci ke zkáze. Je zapotřebí, abychom jakožto zodpovědní dospělí zintenzivnili své úsilí pomáhat dorůstající generaci rozlišovat zdravou sexualitu od nezdravé.“

Dr. Emiliano se zmínil o výsledcích nedávno provedeného výzkumu: „Mají-li děti a mladí lidé přístup k pornografii a jsou-li jí vystaveni, má to vliv na jejich názory týkající se sexuality, vyústěním čehož jsou nerealistické postoje ohledně sexu; vyšší míra kladného přijímání nahodilého sexu; názor, že žena je sexuální objekt; a zvýšená míra nejistoty dětí a mladých lidí ohledně vlastních názorů a hodnot týkajících se sexuality.“

Pan Di Lillo, ředitel Kanceláře Církve při Evropské unii v Bruselu, představil publiku internetové stránky OvercomingPornography.org a další zdroje a materiály, které Církev poskytuje nejen církevním vedoucím, ale i jednotlivcům a rodinám potýkajícím se s pornografií. Součástí prezentace bylo video s názvem „Co mám udělat, když uvidím pornografii?“, které bylo vytvořeno zvláště za účelem toho, aby se z něj děti naučily určitému vzorci, jak v dané situaci zareagovat. „V tomto videu,“ řekl pan Di Lillo, „jsou vypravěči děti, které nabádají své vrstevníky, aby pornografii, necudnost nebo mediální obsah sexuálního charakteru nazývaly jejich pravým jménem, kdykoli na ně narazí. Také je vyzývají, aby daný pořad vypnuly nebo se na něj nedívaly a o své zkušenosti si promluvily s rodiči nebo dospělou osobou, které důvěřují.“

Paní Hildingssonová hovořila o vzájemné souvislosti mezi pornografií a sexuálním vykořisťováním: „Existuje začarovaný kruh, který spojuje pornografii, sexuální vykořisťování a zneužívání a obchod s bílým masem. Studie, která zahrnovala 854 žen zabývajících se prostitucí v 9 zemích, poukázala na skutečnost, že téměř polovina z nich byla během prostituce filmována za účelem výroby pornografických materiálů. Pornografii nelze od této kruté reality oddělit.“

„Nekonečně důležitější než miliardy, které vynášejí tržby v tomto průmyslu,“ uvedl Francesco Di Lillo závěrem svého proslovu, „je zdraví dětí, manželů a manželek a rodin, které vytvářejí samotnou strukturu společnosti. Každého je třeba chránit. To je prvořadé.“

Nakonec zmínil výzvu vedoucích Církve, která je součástí Prohlášení o rodině:

„Vyzýváme odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udržení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti.“

Po každé panelové diskusi následovala otevřená diskuse. Rozvinula se živá debata, při níž z publika zaznívaly zajímavé názory. Z konference jasně vyplynulo, že je třeba udělat mnohé, aby se vystavování dětí pornografii zabránilo.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.