evropští-vedoucí....jpg
Tisková zpráva

Evropští vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyjadřují účast a povzbuzení vedoucím představitelům, občanům a lidem dobré vůle

Situace posledních týdnů zasáhla do života lidí po celém světě. Ačkoli pandemie COVID-19 přináší spoustu obav a nových výzev, lidé se snaží i nadále pomáhat. Někteří místní členové nakupují starším a nemocným lidem, volají osamoceným a přinášejí jim povzbuzení, jiní šijí roušky a darují je tam, kde jsou nejvíce potřeba. Na sociálních sítích se častěji objevují povzbudivé myšlenky a lidé jsou otevřenější ke sdílení svých zkušeností a příběhů o tom, jak právě v těchto náročných chvílích může pomoci víra v Boha a to, jak zmínilo Předsednictvo území Evropa, že „po této cestě kráčíme společně.”

Poselství evropským vedoucím představitelům, občanům a lidem dobré vůle

Procházíme náročným obdobím. Pandemie nákazy COVID-19 narušuje naše osobní, rodinné, pracovní i církevní zvyklosti. Tisíce lidí přišly o život, a my soucítíme se zasaženými rodinami a modlíme se za ně.

Přístup k tomu, co jsme často považovali za samozřejmost, jako jsou například základní služby, zdravotní péče, vzdělání, zábava, či dokonce volnost pohybu, je nyní omezován pravidly a bezpečnostními opatřeními navrženými k ochraně nás všech a k minimalizaci rizika nákazy. Ekonomiky zemí z celé Evropské unie i mimo ni zápolí s obtížemi. Tak jak společnosti, malé i velké, podléhají dominovému efektu, přichází hodně lidí o práci nebo čelí snižování platu. Nesmíme podceňovat vliv na život lidí i rodin v Evropě, zejména těch, které mají malé děti.

Uprostřed této krize jsme však rovněž svědky mnohého úžasného – lidé projevují zájem o druhé a pomáhají si; nacházejí nová přátelství ve společenství, v němž žijí; nebo využívají moc moderních technologií k tomu, aby poskytovali útěchu či dávali najevo lásku druhým, kteří jsou daleko, nebo možná jen ve vedlejším bytě. Mnozí využívají tohoto období izolace a introspekce k posilování rodinných vztahů, k přemítání o pravých účelech života a k tomu, aby se začali znovu zaměřovat na své osobní, profesní či duchovní cíle.

Zatímco procházíme tímto obdobím nejistoty, vyjadřujeme svou vděčnost a modlíme se za zdravotníky a záchranáře, kteří neúnavně pracují na naší kolektivní bezpečnosti; za ty, kteří nám zajišťují přístup k základním službám a potřebám; za rodiny z celé Evropy, které ochraňují a podporují své děti; za dobrovolníky, nevládní organizace či běžné občany, kteří podávají pomocnou ruku těm, kteří se ocitli v nouzi, jako například starším lidem, bezdomovcům, uprchlíkům či komukoli, kdo možná potřebuje pomoc; za vedoucí představitele Evropské unie a vlád, aby byli schopni činit odvážná a inspirovaná rozhodnutí ohledně zavádění náležitých opatření k boji s pandemií a k podpoře hospodářství členských států; a konečně za všechny zodpovědné občany, kteří se vytrvale řídí zdravotními a bezpečnostními pokyny vydávanými vládami, aby se podařilo zamezit šíření viru a ochránit nejzranitelnější.

Jako lidé víry nacházíme nesmírnou útěchu ve vědomí toho, že náš Otec v nebi je v konečném důsledku u kormidla. Prorok Joseph Smith, zakladatel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, byl nespravedlivě vězněn v žaláři v Liberty. Navzdory tomu, že s ním nesmírně špatně zacházeli, napsal: „Tudíž, vroucně milovaní bratří, vesele čiňme všechny věci, jež leží v naší moci; a potom, kéž můžeme v klidu státi, s naprostou jistotou, abychom viděli spasení Boží, a jak rámě jeho bude zjeveno.“ (NaS 123:17.)

Nelze mít nade vším kontrolu, jak tento virus dokazuje, ale můžeme s radostí dělat, co je v naší moci. Poté můžeme vznést nárok na zaslíbení nebe a v klidu stát a sledovat, jak bude zjeveno rámě Páně.

Po této cestě kráčíme společně! Vězte prosím, že si vás hluboce vážíme.

Gary B. Sabin, president

Massimo De Feo, první rádce

Erich W. Kopischke, druhý rádce

Předsednictvo území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.