Téma

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je ústřední postavou učení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která nese Jeho jméno. Členové Církve věří, že Ježíš Kristus je Syn Boží, Jednorozený Syn v těle. (Jan 3:16.) Svatí posledních dnů uznávají prorocká prohlášení ve Starém zákoně, která přímočaře a působivě hovoří o příchodu Mesiáše, Spasitele veškerého lidstva. Členové Církve také uznávají novozákonní zprávy o narození, životě, službě, smrti a Vzkříšení Ježíše Krista.

Každá modlitba v domově a každé kázání v kapli končí ve jménu Ježíše Krista. Symboly svátosti (svaté přijímání), které členové přijímají každý týden během bohoslužby, jsou symboly Jeho Usmíření. Kristus má, tak jako Jeho Otec, fyzické tělo – totéž tělo, ve kterém vyšel z hrobu po svém Vzkříšení a kterého se měli podle Ježíšovy výzvy dotknout apoštolové, aby viděli, že jde o Spasitele. (Viz Lukáš 24:39.)

Jako jediný dokonalý člověk, který kdy žil, dal Ježíš během svého života příklad, kterým se mají všichni lidé řídit. Protože lidé jsou nedokonalí, Kristova smírná oběť zaplatila cenu za hříchy, pod podmínkou osobního pokání. Jeho oběť rovněž umožňuje, aby byli všichni lidé vzkříšeni k nesmrtelnosti. On je Spasitel a v budoucnosti bude také Soudcem.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.