Mormon Newsroom
Tisková zpráva

Součástí nedělního dopoledního zasedání bude celosvětové posvátné shromáždění se zvoláním hosana

President Russell M. Nelson z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v sobotu
dopoledne 4. dubna 2020 oznámil, že část nedělního dopoledního zasedání generální
konference
bude věnována celosvětovému posvátnému shromáždění, během nějž povede Svaté
při zvolání hosana.


„Modlíme se o to, aby tato konference byla pamětihodná a nezapomenutelná kvůli
poselstvím, která uslyšíte, kvůli jedinečným oznámením, která budou pronesena, a kvůli
činnostem, u nichž vás požádáme, abyste se do nich zapojili,“ pronesl president Nelson
z pódia auditoria budovy Úřadu Církve. „Například na konci nedělního dopoledního zasedání
se uskuteční celosvětové posvátné shromáždění, kdy vás povedu při posvátném zvolání
hosana. Modlíme se o to, aby to pro vás byla významná duchovní událost, až celosvětově
a jednohlasně vyjádříme hlubokou vděčnost Bohu OtciJeho Milovanému Synu tím, že Je
budeme takto jedinečným způsobem chválit.“


Co je to posvátné shromáždění?


Posvátná shromáždění (solemn assembly) jsou zvláštní, posvátná shromáždění, která se konají za různými svatými účely. Účast na těchto shromážděních od Svatých posledních dnů vyžaduje
zvýšenou míru duchovnosti. K těmto shromážděním se řadí vyjádření podpory novému
presidentu Církve, zasvěcení chrámu či jiné významné budovy (jako například Konferenčního
centra), představení nových písem, školení vedoucích kněžství a další zvláštní shromáždění.
Konkrétnímu účelu nedělního dopoledního posvátného shromáždění, kromě zvolání hosana,
se bude president Nelson věnovat ve svém proslovu.


Co je to zvolání hosana?


Zvoláním hosana vzdávají Svatí posledních dnů úctu a chválu Bohu Otci a Jeho Synu Ježíši
Kristu. K tomuto obzvláště význačnému úkonu má dojít nyní, kdy Církev oslavuje dvousté
výročí od chvíle, kdy měl Joseph Smith První vidění Božstva.
Toto zvolání je symbolem toho, jak zástupy reagovaly na Ježíše během Jeho triumfálního
příchodu do Jeruzaléma v posledním týdnu Jeho života. „Hosanna synu Davidovu.
Požehnaný, kterýž se béře ve jménu Páně. Hosanna na výsostech,“ říká záznam v Novém
zákoně.


Od slavnostního položení závěrného kamene chrámu Salt Lake, které se konalo roku 1892,
se zvolání hosana provádí, zatímco účastníci mávají bílým kapesníkem. „Pro tento posvátný
zážitek používáme čisté bílé kapesníky,“ vysvětlil v sobotu dopoledne president Nelson.
„Pokud však žádný nemáte, můžete jednoduše mávat rukou.“

Na závěr nedělního zvolání hosana se kongregace připojí ke zpěvu písně „Duch Boží“, stejně
jako tomu bylo při zasvěcení chrámu Kirtland.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.